Hallitus

United Bankers Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Lisäksi yhtiön hallitus laatii itselleen luottolaitoslain 7 luvun 2 § mukaiset toimintaperiaatteet, joilla edistetään ja ylläpidetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa. UB:lla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, sillä kyseisessä laissa asetetut perusteet eivät täyty. UB:n hallituksella on kuitenkin omat nimeämis- ja palkitsemistoimikuntansa. Hallituksen nimeämistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Carl-Gustaf von Troil ja palkitsemistoimikuntaan Johan Linder, Rainer Häggblom ja Timo Ronkainen.

UB:n hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa tai asioiden kiireellisyyden vuoksi kokoontua myös tätä useammin. Hallituksen kokousten lukumäärä kunakin kalenterivuonna julkistetaan vuosikertomuksen osana olevassa selvityksessä UB:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenten päätoimet ja jäsenyydet muiden yhteisöjen hallituksissa/päätöselimissä löytyvät alta. Hallitukseen kulloinkin ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty Yhtiökokous-sivulla.

United Bankers Oyj:n hallitukseen kuuluvat (klikkaamalla kuvaa voit lukea lyhyen CV:n):

Johan Linder

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OTK

Rasmus Finnilä

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, KTM

Carl-Gustaf von Troil

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, insinööri

Timo Ronkainen

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n instituutiovarainhoidon johtaja, KTM

Jani Lehti

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM

Eeva Solja

Yhtiön hallituksen jäsen, KTM

Rainer Häggblom

Yhtiön hallituksen jäsen, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, KTM

Lennart Robertsson

Yhtiön hallituksen jäsen, KTK