Användning av personuppgifter i United Bankers -koncernen

United Bankers-koncernen hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och speciallagstiftningen för finansbranschen och sörjer för att skydd för privatlivet och banksekretessen förverkligas i hanteringen av personuppgifter. Personuppgifter används för skötsel av kundrelationer, erbjudande av produkter och tjänster, marknadsföring samt för riskhantering.

För administration av personuppgifter har United Bankers-koncernen flera personregister. En separat registerbeskrivning görs upp över alla personregister. Registerbeskrivningen för kundregistret för varje bolag i koncernen United Bankers som hanterar kunduppgifter finns nertill på denna sida.

Uppgifterna skaffas av de registrerade personerna, från offentliga register som upprätthålls av myndigheter samt från kreditupplysningsregistren. Information kan med kundens tillåtelse inhämtas även från andra parter, exempelvis förmögenhetsförvaltare eller arbetsgivare. Överlåtelse av information som United Bankers- koncernen besitter utan den berörda personens tillåtelse till utomstående eller i vissa, i lag stadgade fall till exempel till myndigheterna begränsas av banksekretessen.

Ett bolag som ingår i United Bankers-koncernen har enligt lagen rätt att överlåta kunduppgifter till andra bolag i United Bankers-koncernen som omfattas av samma tystnadsplikt. Uppgifterna får användas för skötsel av kundrelationer, riskhantering och marknadsföring. Du hittar information om bolagen som ingår i United Bankers-koncernen på webbplatsen www.unitedbankers.fi.

Den registrerade personens rättigheter

På basis av den i personuppgiftslagen fastställda granskningsrätten har var och en rätt att få veta om United Bankers-koncernens register innehåller uppgifter om honom eller henne. Om det finns registrerade uppgifter har den registrerade rätt att få veta vilka uppgifter det är. Den registrerade har dessutom rätt att kräva att uppgifterna korrigeras eller kompletteras om de är felaktiga eller bristfälliga. Den som är registrerad i ett register tillhörande ett bolag som ingår i United Bankers-koncernen har när som helst rätt att förbjuda bolaget som ingår i koncernen att använda uppgifterna genom att informera bolaget om detta. Ovan avsedda förfrågningar och förbud ska skickas till United Bankers-koncernen, Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors. Den som gör en förfrågning ska bevisa sin identitet.