Aktieinformation

Handeln med United Bankers Abp:s aktier inleddes den 24 november 2014 på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av NASDAQ Helsinki Oy.

• ISIN-koden är FI4000081427
• Handelskoden är UNIAV
• LEI-koden är 743700J2WO3J6XGFPG77

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 000 000 euro. Bolaget har 1 905 236 aktier i serie A, som är till fullo betalda och emitterade i enlighet med Finlands lag och inga aktier i serie B. Bolagets aktier har inget nominellt värde och bolagsordningen innehåller inte någon bestämmelse om maximi- eller minimiantal aktier eller maximi- eller minimiaktiekapital. Bolaget har inte emitterat optionsrätter eller andra värdepapper som kunde bytas ut eller omvandlas till bolagets aktier. Den 08.03.2018 innehade bolaget 9 623 egna aktier.

Aktiens kursutveckling