UB View

Specialplaceringsfond

Specialplaceringsfonden UB View klassificeras som hedge fund och är riktad till institutionella placerare. Fonden eftersträvar en hög absolut avkastning oberoende av marknadsläget.

Placeringar i olika kapitalklasser utifrån marknadsläget

Medlen i fonden UB View placeras globalt i första hand i aktier, ränteinstrument, fonder och olika slags derivat. Viktningarna mellan olika kapitalklasser kan variera utifrån utsikterna på marknaden. Huvudvikten i aktieplaceringarna ligger på marknaderna i Norden.

Målet är avkastning i alla marknadslägen

Fonden eftersträvar en absolut avkastning oberoende av marknadsläget. Fonden kan sälja värdepapper som den inte äger vid försäljningstidpunkten och därför kan fonden ha en både positiv och negativ syn på de olika kapitalklasserna. Fonden eftersträvar att uppnå målen för placeringsverksamheten genom en mycket aktiv allokeringspolitik och användning av derivat.

Aktiv placeringspolitik

Eftersom fonden har möjlighet att tillämpa en mindre spridning än normalt är fondens riskprofil högre än för en vanlig placeringsfond.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.