Sijoittajat

United Bankers Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalain 12–14 luvun säännöksiä sekä konserniyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. United Bankers -konsernissa noudatetaan Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjetta. Lisäksi United Bankers Oyj noudattaa NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

 

United Bankers Oyj:n hallinnointiperiaatteet mukailevat Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015 -suositusta. First North Growth Market Rulebook -säännöt tai muut säännökset eivät edellytä hallinnointikoodin noudattamista, ja tämän vuoksi United Bankers Oyj ei ole sitoutunut noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.