Sijoittajat

United Bankers Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Lisäksi yhtiön hallitus laatii itselleen luottolaitoslain 7 luvun 2 § mukaiset toimintaperiaatteet, joilla edistetään ja ylläpidetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa. United Bankersilla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, sillä kyseisessä laissa asetetut perusteet eivät täyty. United Bankers Oyj:n hallituksella on kuitenkin omat compliance-, nimeämis- ja palkitsemistoimikuntansa. Hallituksen compliance-toimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti ja Antti Asunmaa. Nimeämistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti, Carl-Gustaf von Troil, Rasmus Finnilä. Palkitsemistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Tarja Pääkkönen.

 

United Bankers Oyj:n hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa tai asioiden kiireellisyyden vuoksi kokoontua myös tätä useammin.

 

Hallituksen jäsenten päätoimet ja jäsenyydet muiden yhteisöjen hallituksissa tai päätöselimissä löytyvät alta. Hallitukseen kulloinkin ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty Yhtiökokous-sivulla.

 

United Bankers Oyj:n hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen jäsenen riippumattomuutta arvioidaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodin (CG-Koodi) riippumattomuuskriteerien mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioidaan sekä suhteessa United Bankers Oyj:hin ja sen tytäryhtiöihin (Yhtiö) että suhteessa Yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Osakkeenomistaja on merkittävä, jos tämä omistaa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänistä tai jos tällä on oikeus tai velvollisuus hankkia vastaava määrä jo liikkeeseen laskettuja osakkeita.

 

United Bankers Oyj:n hallituksen jäsenet on esitelty alla. Klikkaamalla kuvaa voit lukea lyhyen CV:n.

 

Johan Linder, Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Johan Linder


Lennart Robertsson, Hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja

Lennart Robertsson


Antti Asunmaa, Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Antti Asunmaa


Eero Suomela, Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Eero Suomela


Rasmus Finnilä, Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Rasmus Finnilä


Rainer Häggblom, Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Rainer Häggblom


Tarja Pääkkönen, Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Tarja Pääkkönen