Sijoittajat

Palkitsemisen järjestäminen United Bankers Oyj:ssä

 

Alla esitellään United Bankers Oyj:n palkitsemisperiaatteita sekä yhtiön johdolle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän pääpiirteet. Yhtiö noudattaa palkitsemispolitiikassaan sitä velvoittavaa säännöstöä sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemiseen liittyen.

 

United Bankers -konsernilla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaista palkitsemisvaliokuntaa, sillä kyseisessä laissa asetetut perusteet eivät täyty. Sen sijaan United Bankers Oyj:n hallituksella on oma palkitsemistoimikunta, johon kuuluvat Johan Linder, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson. Compliance-toiminto on mukana palkkiopolitiikan ja -käytäntöjen suunnittelussa ja valvoo yhtiön palkitsemisjärjestelmien lainmukaisuutta sekä raportoi palkitsemisasioista vuosittain hallitukselle.

 

United Bankers Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle kirjallisen ”Yleiset palkitsemisperiaatteet”-sisäisen ohjeen, joka ohjaa yhtiön johdon ja työntekijöiden palkitsemista yhtiössä. Yleisten periaatteiden lisäksi United Bankers -konsernissa on käytössä yhtiön hallituksen hyväksymä avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä sekä tytäryhtiökohtaiset palkitsemisjärjestelmät.

 

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmää sovelletaan UB:ssa henkilöihin, joiden ammatillisella toiminnalla on luottolaitoslain mukaisesti olennainen vaikutus yhtiön riskiasemaan. Näitä henkilöitä ovat United Bankers -konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet ja liiketoimintojen vetäjät. Muut United Bankers Oyj:n riskiasemaan vaikuttavat työntekijät, kuten yhtiön compliance- ja riskienhallintatoiminnoissa työskentelevät henkilöt sekä yhtiön IT- ja talousjohto, eivät kuulu edellä mainittuun osakepalkkiojärjestelmään.

 

Yleiset palkitsemisperiaatteet

 • United Bankers Oyj:n palkitsemisjärjestelmän tulee olla United Bankers -konsernin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen sekä vastata yhtiön pitkän aikavälin etua sekä olla sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä.

 • United Bankers -konsernin avainhenkilöiden palkkausperusteiden tulee sisältää laadullisia kriteerejä, joilla kannustetaan relevantteja henkilöitä toimimaan asiakkaiden edun mukaisesti.

 • Yhtiön valvontatoiminnoissa vastuullisessa asemassa olevien henkilöiden palkitsemista valvoo yhtiön hallitus. Valvontatoiminnossa työskentelevän henkilön palkitsemisen tulee määräytyä valvontaa varten määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen perusteella, eikä se saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota henkilö valvoo.

 • Palkitsemisjärjestelmässä tulee määritellä kulloinkin noudatettava kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhde sekä se, kuinka suureksi muuttuvat palkkiot voivat nousta. Palkkionsaajan kiinteän palkkion on oltava riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi.

 • Muuttuvan palkkion on perustuttava kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä yhtiön ja United Bankers -konsernin kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä; suoritusta arvioitaessa on otettava huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä se, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä.

 • Palkkion saajan oikeus muuttuvaan palkkioon voi syntyä ja se voidaan maksaa hänelle vain, jos palkkionsaaja on menetellyt yritystä velvoittavien säännösten, ohjeiden ja yrityksen määrittelemien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

 • Palkitsemisjärjestelmän ehdot mahdollistavat sen, että yhtiö voi päättää muuttuvan palkkion maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain sekä päättää palkkion maksamisen lykkäämisestä ja palkkion maksamisesta useammassa erässä.

 • Maksettavien muuttuvien palkkioiden määrissä on otettava huomioon ainakin arviointihetkellä tiedossa olevat sekä tulevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius, eikä maksettavaksi tulevien palkkioiden kokonaismäärä saa olla niin suuri, että se rajoittaisi yrityksen pääomapohjan vahvistamista.

 • Vakavaraisuuden raja-arvojen alittuessa yhtiön hallitus arvioi muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämistä kokonaan tai osittain.

 • Yhtiö voi sitoutua ehdottoman muuttuvan palkkion maksamiseen ainoastaan erityisen painavista syistä ja edellyttäen, että luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palkkionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen vuoteen.

 • Muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokous toisin päätä. Muuttuvat palkkiot saavat olla enintään 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

 • Mikäli avainhenkilön muuttuvan palkkion määrä ylittää 50 000 euroa, otetaan henkilön muuttuvan palkkion maksaminen ja maksamisen mahdollinen lykkääminen Yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

 • Hallitus seuraa ja arvioi sekä palkitsemisjärjestelmiä että palkitsemisperiaatteita vuosittain. Palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemisjärjestelmien ehtojen muuttaminen edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä.

 • Palkkioiden maksamisessa otetaan huomioon kulloinkin voimassaoleva viranomaissääntely sekä Finanssivalvonnan ohjeet.

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016