Hallinto

United Bankers Oyj pyrkii noudattamansa hallinto- ja ohjausjärjestelmän avulla varmistamaan toimintansa luotettavan järjestämisen ja avoimuuden. UB:n hallinto- ja ohjausjärjestelmää on kuvattu yhtiön Hallinnointiperiaatteet ja tiedottamiskäytäntö -ohjeessa, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt.

UB-konsernin konsolidointiryhmään kuuluu emoyhtiö United Bankers Oyj:n lisäksi seitsemän tytäryhtiötä. Kolme sijoituspalveluritystä; UB Omaisuudenhoito Oy, UB Securities Oy ja UB Real Asset Management Oy, rahastoyhtiö UB Rahastoyhtiö Oy, investointipankkitoimintaa harjoittava UB Capital Oy, metsäsijoittamisen ratkaisuja tarjoava UB Nordic Forest Management Oy sekä UB Pankkiiriliike Oy.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä strategia, jonka mukaisesti yhtiön liiketoimintaa kehitetään, sekä hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet koskien esimerkiksi yhtiön riskienhallintaa, compliance-toimintaa ja sisäistä valvontaa. Näiden lisäksi yhtiöllä on huomattava määrä lain edellyttämää muuta sisäistä ohjeistusta.

Varmistuakseen johdon luotettavuus- ja pätevyysvaatimuksien täyttymisestä yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten osalta tehdään aina ennen lopullista valintaa tai tehtävässä aloittamista arviointi henkilön luotettavuudesta ja pätevyydestä siten kuin asiasta erikseen säädetään Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet ja ohjausjärjestelmä esitetään pääpiirteissään tällä verkkosivustolla ja se sisältää myös luottolaitostoiminnasta (610/2014) 7 luvun 7 §:n mukaiset tiedot siitä, miten UB-konserni noudattaa luottolaitoslain 7 luvun 1–5§:n ja 8 luvun säännöksiä.