Hallinnointiperiaatteet

United Bankers Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalain 12–14 luvun säännöksiä sekä konserniyhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. UB-konsernissa noudatetaan Finanssialan Keskusliiton sijoituspalveluja tarjoavien jäsenyhteisöjen kaupankäyntiohjetta. Lisäksi UB noudattaa myös NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

UB:n hallinnointiperiaatteet mukailevat Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015 -suositusta. First North Growth Market Rulebook -säännöt tai muut säännökset eivät edellytä hallinnointikoodin noudattamista, ja tämän vuoksi UB ei ole sitoutunut noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.