Hallitus

United Bankers Oyj:n hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Lisäksi yhtiön hallitus laatii itselleen luottolaitoslain 7 luvun 2 § mukaiset toimintaperiaatteet, joilla edistetään ja ylläpidetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja sukupuolten tasapuolista edustusta hallituksessa. UB:lla ei ole velvollisuutta perustaa luottolaitoslain mukaisia valiokuntia, sillä kyseisessä laissa asetetut perusteet eivät täyty. UB:n hallituksella on kuitenkin omat compliance-, nimeämis- ja palkitsemistoimikuntansa. Hallituksen compliance-toimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti ja Antti Asunmaa. Nimeämistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Jani Lehti, Carl-Gustaf von Troil, Rasmus Finnilä. Palkitsemistoimikuntaan kuuluvat Johan Linder, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Tarja Pääkkönen.

UB:n hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Hallitus voi tarpeen vaatiessa tai asioiden kiireellisyyden vuoksi kokoontua myös tätä useammin. Hallituksen kokousten lukumäärä kunakin kalenterivuonna julkistetaan vuosikertomuksen osana olevassa selvityksessä UB:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen jäsenten päätoimet ja jäsenyydet muiden yhteisöjen hallituksissa/päätöselimissä löytyvät alta. Hallitukseen kulloinkin ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty Yhtiökokous-sivulla.

United Bankers Oyj:n hallitukseen kuuluvat (klikkaamalla kuvaa voit lukea lyhyen CV:n):

Johan Linder

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OTK. Hän omistaa 15 000 UB:n osaketta.

Rasmus Finnilä

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, KTM. Hän omistaa Jarafi Oy:n kautta 977 771 UB:n osaketta.

Carl-Gustaf von Troil

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n varainhoitaja, insinööri. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja Castor-Invest Oy:n kautta yhteensä 1 016 000 UB:n osaketta.

Jani Lehti

Yhtiön hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n toimitusjohtaja, KTM. Hän omistaa henkilökohtaisesti ja J. Lehti & Co Oy:n kautta yhteensä 590 000 UB:n osaketta.

Rainer Häggblom

Yhtiön hallituksen jäsen, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, KTM. Hän omistaa HH Capital Oy:n ja Häggblom & Partners Ltd. Oy:n kautta yhteensä 50 680 UB:n osaketta.

Lennart Robertsson

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, KTK. Hän omistaa Fagervik Internatiol AB:n kautta 29 860 UB:n osaketta.

Tarja Pääkkönen

Yhtiön hallituksen jäsen, TkT, DI. Hän omistaa 2 715 UB:n osaketta.

Antti Asunmaa

Yhtiön hallituksen jäsen, KTM. Antti Asunmaa omistaa Amos Partners Oy:n kautta 417 010 UB:n osaketta.