Riskienhallinta ja -valvonta

United Bankers Oyj:n riskienhallinnan tavoite on pienentää riskien toteutumistodennäköisyyttä ja riskien toteutuessa pienentää epäedullisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Hallitus päättää yhtiön riskienhallinnan tavoitteista ja määrittelee riskienhallintapolitiikan sekä vastaa riskienhallinnan seurannasta. UB:n riskienhallintatoiminto vastaa käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan puitteissa. Sisäinen tarkastus vastaa riskienhallintajärjestelmän toimivuuden tarkastamisesta.

UB-konsernin riskienhallinnan ohjaaminen on keskitetty emoyhtiölle, jossa on koko UB-konsernia palvelevat laki- ja compliance- sekä riskienhallintatoiminnot. Riskienhallinnasta vastaa riskienhallintapäällikkö. Toimintoon osallistuvat osaltaan myös sekä yhtiön laki- ja compliance-toiminto että kunkin konserniyhtiön johto.

Riskienhallintatoiminto on kontrollitoiminto, jonka vastuulle kuuluu muun muassa operatiivisten riskien, markkina-, luotto- ja likviditeettiriskienhallinta. Riskienhallintapäällikkö raportoi suoraan UB:n hallitukselle ja UB:n toimitusjohtajalle säännöllisesti, jotta yhtiön toimiva ja ylin johto ovat ajan tasalla UB-konsernia koskevista riskeistä ja niiden hallinnasta. Kullekin konserniyhtiölle tehdään puolivuosittain yhteistyössä riskienhallinnan ja liiketoiminnan kanssa riskikartoitus, jossa selvitetään liiketoimintaan liittyvät riskit.

Compliance-riskienhallinta on puolestaan UB-konsernissa riippumattoman laki- ja compliance-toiminnon vastuulla. Compliance-riskillä tarkoitetaan ulkoisen sääntelyn, sisäisten menettelytapojen ja asiakassuhteessa asianmukaisten menettelytapojen ja eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvaa riskiä. Compliance-toiminto raportoi säännöllisesti havainnoistaan suoraan UB:n toimitusjohtajalle. Lisäksi compliance-toiminto raportoi havainnoistaan kaksi kertaa vuodessa UB:n hallitukselle.