Sisäpiiri

United Bankers Oyj noudattaa 3.7.2016 voimaan astunutta EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Market Abuse Regulation, ”MAR”) sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi UB noudattaa muita asiaankuuluvia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita.

MARin myötä liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä poistui. Yhtiön julkinen sisäpiirirekisteri on viiden vuoden ajan nähtävillä Euroclear Finland Oy:ssä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki.

Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluetteloa, johon listataan kulloisestakin hankkeesta sisäpiiritietoa hallussaan pitävät henkilöt. Lisäksi United Bankers ylläpitää pysyvistä sisäpiiriläisistä koostuvaa sisäpiiriluettelon täydennysosiota, joka sisältää tiedot sellaisista henkilöistä, joilla on jatkuvasti pääsy kaikkeen sisäpiiritietoon yhtiössä.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiirivastaavan, joka vastaa yhtiön sisäpiirihallinnosta.

Johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimet
MAR-sääntely velvoittaa UB:n johtohenkilöitä ja johtohenkilöiden lähipiiriä ilmoittamaan UB:lle ja Finanssivalvonnalle omaan lukuunsa UB:n osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. UB julkaisee edellä tarkoitetut liiketoimet yhtiötiedotteella viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteutumisesta. Tiedotteet löytyvät yhtiön tiedotearkistosta.

Tytäryhtiöiden sisäpiirirekisterit
United Bankers -konserni toimii sijoitustoimialalla, ja sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä koskeva sisäpiirisääntely velvoittaa tiettyjä UB-konsernin tytäryhtiöitä ylläpitämään omia sisäpiirirekistereitä. UB-konserniin kuuluvien sijoituspalveluyritysten UB Securities Oy:n, UB Omaisuudenhoito Oy:n, UB Omaisuudenhoito Tampere Oy:n ja UB Pankkiiriliike Oy:n on pidettävä sijoituspalvelulain nojalla ja rahastoyhtiö UB Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolain nojalla julkista sisäpiirirekisteriä sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän omistuksistaan.

UB-konsernissa sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiön sisäpiiriläisiksi katsotaan seuraavat henkilöt:
1) sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja;
2) sijoituspalveluyrityksen palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on osakkeita tai rahoitusvälineitä koskeva sijoitustutkimus, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa;
3) rahastoyhtiön palveluksessa olevaa taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivaa henkilöä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen.

Hiljainen jakso
United Bankers Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosten julkaisua. Yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinanäkymiä eivätkä tapaa rahoitusmarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajia hiljaisen jakson aikana. Tämän jakson aikana UB-konsernin henkilöstö ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella.