Henkilötietojen käyttö United Bankers -konsernissa

UB-konserni käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen henkilötietoja koskevan lainsäädännön ja rahoitusalaa koskevan erityissääntelyn mukaisesti (”Säännöstö”) ja huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään mm. asiakassuhteiden hoitamiseen ja tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen hallinnoimiseksi UB-konsernissa on useita rekisterinpitäjiä ja henkilörekistereitä, joista on laadittu erilliset tietosuojaselosteet UB-konsernin asiakastietoja käsittelevien yhtiöiden asiakasrekistereiden tietosuojaseloste sekä UB-konsernissa käytössä olevien markkinointirekistereiden tietosuojaseloste löytyy alapuolelta.

Henkilötietoja hankitaan mm. rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä. Pankkisalaisuus rajoittaa United Bankers -konsernin hallussa olevien henkilötietojen luovuttamista sivulliselle muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota henkilötiedot koskevat, tai muissa Säännöstön sallimissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

United Bankers -konserniin kuuluvalla yhtiöllä on lain mukaan oikeus luovuttaa asiakastietoja toisille United Bankers -konserniin kuuluville yhtiöille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus.

United Bankers -konsernin markkinointia koskeva tietosuojaseloste »

United Bankers-konsernin asiakkaita koskeva tietosuojaseloste »

United Bankers-konsernin työnhakijoita koskeva tietosuojaseloste »

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietyt EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt tiedot. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen kuten myös oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröity voi lisäksi vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa kuten myös sitä, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröity voi tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Edellä mainitut tiedustelut ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen United Bankers -konserni, Compliance, Aleksanterinkatu 21 A,00100 Helsinki. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Evästeiden käyttö www.unitedbankers.fi -sivustolla

United Bankers -konserni käyttää verkkosivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli United Bankers -konsernin sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua United Bankers -konsernin saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Palvelun käyttäjän on huomioitava, että evästeet voivat olla tarpeellisia United Bankers -konsernin ylläpitämien verkkosivujen ja sen tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.