Tiedottamiskäytäntö

United Bankers Oyj noudattaa First North Growth Market Finland -markkinapaikalla listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään pääosin First North Growth Market Rulebook -säännöissä. United Bankersin viestinnän tarkoituksena on tuottaa johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva yhtiöstä ja jonka perusteella he voivat arvioida yhtiön arvopapereiden arvoa.

United Bankers tiedottaa kaikesta olennaisesta yhtiöön, sen toimintaan tai taloudelliseen tilaan tai sen arvopapereiden arvoon vaikuttavista seikoista ilman aiheetonta viivytystä. Olennaisella tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Tiedottamiskanavat ja vastuuhenkilöt

Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Nasdaq Helsingin tiedottamisjärjestelmän sekä United Bankers -konsernin verkkosivujen kautta. Tiedot pidetään nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan. United Bankers julkistaa tiedotteensa lähtökohtaisesti suomeksi. Lisäksi United Bankers pyrkii myös siihen, että yhtiön edustajat ovat helposti tavoitettavissa mahdollisia lisätietopyyntöjä varten.

United Bankers järjestää tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kutsutaan etukäteen joko henkilökohtaisella kutsulla tai internetsivuilla julkaistavalla ilmoituksella. UB:n taloudellista tilannetta, markkinoita kokonaisuutena ja tulevaisuuden näkymiä kommentoi United Bankersin toimitusjohtaja.

Tiedonantovelvollisuuden käytännön toteuttamisesta ja tiedotteiden julkistamisesta vastaa viestintäpäällikkö yhdessä United Bankersin toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon kanssa. United Bankersin toimitusjohtaja ja yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät yhtiö- ja lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Säännöllinen ja jatkuva tiedonantovelvollisuus

First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneena yhtiönä United Bankers tiedottaa sijoittajille tietoa yhtiöstä ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisesti säännöllisesti ja jatkuvasti. United Bankers pyrkii tiedottamiskäytännöllään siihen, että United Bankers -konsernin tiedot ovat helposti, tasapuolisesti ja samanaikaisesti kaikkien sidosryhmien saatavilla ja käytettävissä.

First North Growth Market Finlandin säännöllistä tiedottamisvelvollisuutta noudattaen United Bankers julkistaa United Bankers -konsernin tilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen. United Bankers julkistaa tilinpäätöstiedot sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki päätökset sekä kaikki sellaiset olosuhteet ja tiedot yhtiöstä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan olennaisesti yhtiön arvopaperin arvoon. Jatkuva tiedonantovelvollisuus perustuu myös First North Growth Market Finland -yhtiöiden osalta arvopaperimarkkinalakiin.

Yhtiötiedotteet

United Bankers julkistaa viivytyksettä arvopaperin arvoon vaikuttavat olennaiset tiedot First North Growth Market Finlandin -markkinapaikalle ja keskeisille tiedotusvälineille. Yhtiötiedotteella julkistaan tietoja sellaisista United Bankers -konsernin toimintaa koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, joiden arvioidaan vaikuttavan olennaisesti yhtiön arvopapereiden arvoon. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

• Puolivuosittaiset taloudelliset raportit ja liiketoimintakatsaukset.
• Keskeiset strategiset tai organisatoriset muutokset.
• Merkittävät investoinnit, yrityskaupat, yritysmyynnit ja yhteisyritysten perustamiset.
• Yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset.
• Yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos.
• Muutokset yhtiön hallituksessa, johtoryhmässä ja tilintarkastajissa, muut merkittävät nimitykset sekä hyväksytyn neuvonantajan vaihtaminen.
• Muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus.
• Uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto.
• Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisissa ja yleisissä tulevaisuudennäkymissä.
• Liiketoiminnan suuntaaminen uudelleen, sulautuminen tai jakautuminen.
• Merkittävät muutokset aiemmin julkistettuun tietoon.
• Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen.
• Yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn merkittävästi vaikuttavat kriisitilanteet.
• Yhtiötä koskevat viranomaisten päätökset.
• Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat ja muut kulloinkin voimassa olevien First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiset asiat.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö julkistaa lehdistötiedotteilla United Bankers -konsernin liiketoimintaa koskevia merkittäviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten United Bankers -konsernin sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Johdon liiketoimet -tiedotteet

Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluu myös velvollisuus julkistaa sen
johtohenkilöiden (kuten hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja muu ylin johto) ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen (kuten aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, avopuoliso, huollettavana oleva lapsi, muu sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään yhden (1) vuoden ajan, määräysvaltayhteisöt ja vaikutusvaltayhteisöt) omat tai hänen puolestaan tehdyt liiketoimet United Bankersin liikkeeseenlaskemalla rahoitusvälineellä.

United Bankersin tiedottamisvelvoite perustuu kunkin johtohenkilön ja hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilökohtaiseen velvoitteeseen ilmoittaa tekemistään tai hänen puolestaan tehdyistä liiketoimista United Bankersin  liikkeeseenlaskemalla rahoitusvälineellä Finanssivalvonnalle ja United Bankersille. United Bankersin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti liiketoimet United Bankersin osakkeella tulee raportoida Finanssivalvonnalle ja United Bankersille kahden (2) vuorokauden sisällä liiketoimen toteuttamisesta. United Bankers ei liikkeeseenlaskijana vastaa johtohenkilön/lähipiirin sille ja Finanssivalvonnalle ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, vaan United Bankers tiedottaa kunkin raportointivelvollisuuden piirin kuuluvien antamien tietojen mukaisesti.

United Bankersin tulee julkistaa tieto johtohenkilön liiketoimesta välittömästi tai viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa liiketoimen toteuttamisesta ”Johdon liiketoimet” -tiedotteella. Julkaistujen tiedotteiden sisältämät mahdolliset puutteelliset tai virheelliset tiedot on korjattava välittömästi uudella tiedotteella, jossa yksilöidään aiemman tiedotteen puutteet. Kaikki johtohenkilöiden raportointivelvoitetta koskevat ”Johdon liiketoimet” -tiedotteet on säilytettävä United Bankersin internet-sivuilla vähintään 5 vuotta.

Tiedotus poikkeustilanteissa

United Bankersilla on jatkuvuussuunnitelma, jonka avulla pyritään varmistamaan yhtiön häiriötön toiminta myös mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Tulosvaroitus

First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisesti United Bankersin on ilman aiheetonta viivytystä julkaistava tulosvaroitus, jos se on aiemmin julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siten, että toteutuman uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta tai siitä, mitä sen muista aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä.

Huhut ja tietovuodot

United Bankers ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita muuten kuin korjatakseen United Bankersin toimintaa koskevia selvästi virheellisiä tietoja. United Bankers ei myöskään ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa yhtiön ulkopuolelle, United Bankers julkistaa asiasta yhtiötiedotteen asian tullessa United Bankersin tietoon.

Hiljainen jakso

United Bankers noudattaa viestinnässään kolmenkymmenen (30) päivän hiljaista jaksoa, joka päättyy puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistukseen. Hiljaisen jaksonaikana United Bankers ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana United Bankersin johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai medioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Hiljaiset jaksot ovat nähtävillä UB:n verkkosivujen sijoittajakalenterissa. Tämän jakson aikana United Bankers-konsernin henkilöstö ei myöskään saa käydä kauppaa yhtiön osakkeella.