Taloustiedottaminen

United Bankers Oyj tiedottaa taloudellisesta tuloksestaan First North Growth Market -sääntöjen mukaisesti säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa: taloudellista tilaa koskeva yhtiötiedote julkaistaan yhtiön puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Säännöllisen taloustiedottamisen lisäksi yhtiö tiedottaa yhtiötiedottein esimerkiksi merkittävistä muutoksista yhtiön taloudellisissa tulevaisuudennäkymissä sekä merkittävistä investoinneista tai yrityskaupoista, joilla saattaa olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Lisätietoa yhtiön tiedottamiskäytännöstä on annettu Tiedottamiskäytäntö-osioissa Sijoittajaviestinnän alla.

Taloustiedottamisen koordinoinnista vastaa yhtiössä muun tiedottamisen tapaan UB:n konserniviestintä, tiedotteiden sisältö perustuu pääasiassa UB-konsernin taloushallinnon laskentaan. Ennen tiedotteen julkistamista UB:n toimitusjohtaja ja yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät sen sisällön. Säännöllistä tiedottamista koskevat yhtiötiedotteet ja myös muut merkittävät tiedotteet viedään UB:n toimitusjohtajan toimesta hallituksen hyväksyttäväksi ennen niiden julkistamista.

UB-konsernin taloushallinto vastaa yhtiön tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen tietojen kokoamisesta. Taloushallinnon vastuulle kuuluvat myös esimerkiksi kotimaisten konserniyhtiöiden kirjapito, taloudellisten raporttien tuottaminen yhtiön johdon käyttöön ja talousasioiden viranomaisraportointi esimerkiksi Verohallintoon ja Finanssivalvontaan. Vastuu taloudellisesta ohjauksesta, käytettyjen menetelmien arvioinnista ja kirjanpidon asianmukaisuudesta kuuluu UB:ssa yhtiön hallitukselle. Hallitus saa kuukausittain arvioitavaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden tulosraportit. Neljännesvuosittain hallitus saa tiedoksi konsernin ja tytäryhtiöiden tulos- ja taselaskelmat sekä raportin konsernin vakavaraisuudesta. Hallitus myös hyväksyy UB-konsernin puolivuotiskatsauksen ja konsernitilinpäätöksen.

Huomioitavaa taloustiedottamiseen liittyen:

UB listautui First North Growth Market Finland -markkinapaikalle marraskuussa 2014. First North Growth Market Finland -listan tiedottamista koskevat säännöt eivät ole koskeneet UB:ta Yhtiön aiempien tilinpäätösten ja puolivuotiskatsausten osalta. Konsernitilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS, Finnish Accounting Standards), jota Yhtiö tulee käyttämään myös jatkossa.

Yhtiön ensimmäinen First North Growth Market -sääntöjen mukainen tilinpäätöstiedote julkaistiin 26.2.2015 konsernin 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.