Strukturoituihin sijoituslainoihin liittyviä riskejä

Liikkeeseenlaskijariski

Kuten suoriin joukkolainasijoituksiin myös strukturoituihin sijoituslainoihin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Vaikka strukturoidun tuotteen tuotonmaksu ja pääoman palautus riippuvat ennen kaikkea kohde-etuuden kehityksestä ja strukturoidun tuotteen rakenteesta, liikkeeseenlaskija vastaa viime kädessä mahdollisen tuoton ja pääoman takaisinmaksusta. Näin ollen liikkeeseenlaskijariski koskee myös pääomaturvattuja sijoituksia. Liikkeeseenlaskija ja sen vakavaraisuus onkin hyvä tarkistaa tuotteen lainaehdoista.

Luottoriski

Korkostruktuureihin (esimerkiksi Metsäobligaatiot ja Yrityslainakorit) liittyy tuotteen kohdeyhtiöiden luottoriski. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa tuoton maksuun ja pääomanpalautukseen vaikuttava kohdeyhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman sijoituksen laina-aikana. Mahdollisen luottovastuutapahtuman eli vakavan maksuhäiriön, velkojen uudelleenjärjestelyn tai konkurssin seurauksena, sijoittaja voi menettää sijoituksen pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan.

Markkinariski

Osaan strukturoiduista sijoituksista liittyy kohde-etuuden kehitykseen liittyvä markkinariski. Kohde-etuuden tuotto voi riippua esimerkiksi osake-, korko-, raaka-aine- tai vaikkapa valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Pääomaturvatuissa sijoituksissa markkinariskiä ei ole, mutta sijoittajan on hyvä ottaa huomioon liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski.

Jälkimarkkinariski

Strukturoidut sijoituslainat on ensisijaisesti tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään asti. Niiden myynti on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista myös kesken laina-ajan. Strukturoiduissa sijoituksissa liikkeeseenlaskija sitoutuu yleensä antamaan takaisinostohinnan tuotteelle. Tämä hinta voi olla yli tai alle sijoituksen merkintähinnan. Jälkimarkkinat toimivat hyvin normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta esimerkiksi voimakkaat markkinaliikkeet, markkinapaikkojen sulkeminen tai tekniset ongelmat voivat vaikeuttaa jälkimarkkinoiden toimintaa.

UB käyttää strukturoitujen sijoituslainojensa liikkeeseenlaskijoina ainoastaan vakavaraisia eurooppalaisia pankkeja. Sijoitusten riskit ja tuotto-odotus pyritään esittämään mahdollisimman selkeästi, jotta asiakkaan on helppo arvioida tuotteen soveltuvuus omiin tarpeisiinsa. Mikäli haluat lisätietoja aiheesta, UB:n asiantuntijat vastaavat mielellään kysymyksiisi.