Piippo Oyj julkistaa listautumisannin ja yhtiöesitteen

10.2.2015 United Bankers

Piippo Oyj

Lehdistötiedote

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Piippo Oyj julkistaa listautumisannin ja yhtiöesitteen

Piippo Oyj                            Lehdistötiedote 10.2.2015

Julkaistuaan 21.1.2015 aikeensa listautua, Piippo Oyj (“Piippo” tai “Yhtiö”) julkistaa tänään yhtiöesitteen ja osakeannin ehdot listautumisantiansa (“Osakeanti”) varten. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen listatakseen osakkeensa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

Outokumpulainen Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B). Piippo on kasvanut orgaanisesti ja tasaisesti vuodesta 2000 investoiden erityisesti tuotantoon ja markkinointiin. Tällä hetkellä Yhtiö on arvionsa mukaan alan viidenneksi suurin maataloudessa käytettävien paalausverkkojen valmistaja maailmassa. Yhtiö toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti yli 30 maahan.

Yhtiön hallitus on 8.2.2015 päättänyt, osakkeenomistajilta saamansa valtuutuksen mukaisesti, käynnistää Osakeannin suunnattuna osakeantina, jossa tarjotaan sijoittajille merkittäväksi enintään 550 000 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”). Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yksityishenkilöille ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja ulkomailla. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 11.2.2015 klo 09.30 ja sen odotetaan päättyvän 25.2.2015 klo 16.30. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi 7,50 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. Ensimmäinen arvioitu kaupankäyntipäivä Nasdaq First North Finlandissa on 10.3.2015 kaupankäyntitunnuksella PIIPPO.

Yhtiö aikoo käyttää Osakeannista saamansa varat Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen, yritysjärjestelyihin ja kapasiteetin laajentamiseen Yhtiön tärkeillä markkina-alueilla sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Rahoitusaseman vahvistumisen on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön entistä nopeampi kasvu.

“Juuria on kasvatettu pitkään ja nyt on aika nostaa oksat kohti aurinkoa. Piippo Oyj hakee uutta ja nopeampaa kasvua sekä ketteryyttä listautumisen ja osakeannin kautta. Näemme paljon mahdollisuuksia laajentumiseen esimerkiksi investointien, kapasiteetin lisäämisen ja yrityskauppojen kautta, yhtiön omaa tuotekehitystä unohtamatta. Haluamme käyttää tarjolla olevat kasvu- ja kehitysmahdollisuudet hyväksi,” sanoo Piippo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Hirvonen.

Piipon First Northin sääntöjen mukainen Hyväksytty Neuvonantaja on UB Capital Oy. Asianajotoimisto Krogerus toimi Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa.

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, sähköposti: kari.hirvonen@piippo.fi, puh. 0400 372 562
UB Capital Oy (Hyväksytty Neuvonantaja), puh. 09 2538 0225

Piippo lyhyesti

Piippo Oyj valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B).  Tuotteet valmistetaan pääasiallisesti polypropeenista ja polyeteenistä. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa ja Yhtiö toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan.

TÄRKEÄ ILMOITUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai UB Capital Oy ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla osoitteesta www.piippo.fi/sijoittajat ja www.unitedbankers.fi sekä painettuna Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu arviolta 10.2.2015 alkaen. Listautumisannista ei julkaista Esitedirektiivin mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Piipon tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Piipon aikomuksia, uskomuksia tai tämänhetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa, ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Piippo varoittaa siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat taikka historiassa tapahtuneet seikat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voivat merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän tiedotteen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tässä tiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausumia.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet ja www.piippo.fi