Kuponglån Värdebolag I/2019

Kuponglån Värdebolag I/2019 erbjuder investeraren en möjlighet till en fast kupongavkastning, vars utbetalning är beroende av den genomsnittliga kursutvecklingen hos fem nordiska börsbolag (Nordea, Fortum, Outokumpu, Stora Enso och Wärtsilä). En kupongavkastning om preliminärt 5 %* utbetalas halvårsvis på placeringen, ifall värdet på aktiekorgen med de underliggande bolagen vid den halvårsvisa värderingsdagen ligger på minst samma nivå som aktiekorgens utgångsvärde. Aktiekorgens utgångsvärde bestäms enligt stängningskurserna 10.4.2019. Utöver utbetalningen av avkastningen inlöses placeringen omedelbart, om aktiekorgens värde ligger minst vid sin startnivå på värderingsdagen. Den första värderingsdagen infaller om ett år den 10.4.2020. Därefter infaller värderingsdagarna halvårsvis. Löptiden för Kuponglån Värdebolag I/2019 är högst 5 år. Placeringen är inte kapitalgaranterad och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittenten för Kuponglånet är Danske Bank A/S och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Teckningstid: 14.3.–3.4.2019
Minsta teckning: 5 000 euro
Förfallodag: 24.4.2024, ifall placeringen inte löses in i förtid

Placeringens målmarknad:
Kuponglån Värdebolag I/2019 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

*Den preliminära halvårsvisa kupongen är 5 %. Teckningsprovisionen har inte beaktats i beräkningen av kupongavkastningen. Ifall emittenten inte kan bekräfta en kupong om minst 4,5 %, ställs emissionen in av emittenten. Kupongen bekräftas senast på emissionsdagen den 12.4.2019.

** Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

Ladda ner marknadsföringsprospektet, basfaktabladet och de preliminära lånevillkoren som finns under Bilagor. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: