Kuponglånet Nordea och SEB I/2017

Kuponglånet Nordea och SEB I/2017 erbjuder investeraren en möjlighet till en fast kupongavkastning, vars utbetalning är beroende av kursutvecklingen hos de två nordiska bankerna Nordea (Nordea Bank AB) och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB). En kupongavkastning om preliminärt 4 %* utbetalas halvårsvis på placeringen, som medför en sammanlagd årlig avkastning om 8 %*, så länge aktiekursen för ingendera av de underliggande bankerna på den halvårsvisa värderingsdagen har sjunkit med mer än 25 % från sitt utgångsvärde. Aktiernas utgångsvärden bestäms enligt stängningskurserna på startdagen den 4.4.2017. Den första värderingsdagen är om ca ett år från emissionsdagen. Därefter är värderingsdagarna halvårsvis. Utöver utbetalningen av avkastningen inlöses placeringen omedelbart, d.v.s. lösen in i förtid, om båda bankernas aktiekurser på värderingsdagen ligger minst vid sin startnivå. Löptiden för placeringen Kuponglån Nordea och SEB är högst 5 år. Placeringen är inte kapitalgaranterad och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittenten för Kuponglån Nordea och SEB är Danske Bank A/S och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Teckningstid: 17.–31.3.2017
Minsta teckning: 5 000 euro
Förfallodag: 15.3.2022, ifall placeringen inte löses in i förtid

*Preliminär kupongavkastning. Ifall emittenten inte kan bekräfta en kupongavkastning om minst 3,5 procent, ställs emissionen in av emittenten. Kupongavkastningen bekräftas den 4.4.2017.

** Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

Ladda ner marknadsföringsprospektet nedan under Bilagor. Du kan även beställa prospektet per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: