UB Nordiska Fastigheter - öppen för teckningar

Teckna nu

Ett unikt sätt att placera i nordiska kommersiella fastigheter

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter placerar i kommersiella fastigheter. I Finland är fonden den första till alla investerare riktade fonden som diversifierar placeringarna brett över hela Norden. UB Nordiska Fastigheter erbjuder ett enkelt sätt att investera i stabila kassaflödesmål i en väldiversifierad fastighetsportfölj med en låg kapitalinsats. Placeringar i kommersiella fastigheter har traditionellt sett endast varit tillgängliga för professionella placerare. Genom specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter kan även privatplacerare investera i den nordiska fastighetsmarknaden.

"Vid val av objekt är hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet. Exempelvis för tillfället är hyresavtalens vägda genomsnittliga längd i alla fondens objekt över 11 år."
— Jarkko Lehtonen, portföljförvaltare

Fördelar med UB Nordiska Fastigheter

Placeringar i Norden

 • Enhetligt verksamhetsområde avseende lagstiftning och samhällsstruktur
 • Olika valutor och konjunkturer möjliggör diversifiering av risken
 • Länder som vid olika tidpunkter erbjuder det bästa risk-avkastningsförhållandet kan betonas i placeringarna

Centrala faktorer vid val av objekt

 • Långa hyresavtal
 • Kommersiella fastigheter av god kvalitet och med bra läge
 • Bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga, exempelvis offentliga sektorns aktörer

Avkastningsmål

 • Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren

För vem lämpar sig fonden?

 • Fonden är riktad till både privata och institutionella investerare
 • Fonden lämpar sig för investerare som vill placera på lång sikt, minst 5 år
 • Geografisk fördelning 7.6.2017
 • Fastigheternas typfördelning 7.6.2017
Fondens nyckeltal 7.6.2017
Fondkapital* (NAV)29,7 milj. euro
Totala värdet på fondens tillgångar* (GAV)35,6 milj. euro
Fondens totala tillgångar** (”gross” GAV)62 milj. euro
Antalet fastigheter som ägs av fonden26
Hyresavtalens genomsnittliga längd (WAULT) år11,1
Skuldsättningsgrad (LTV) %15
Skuldsättningsgrad (”gross”)**55
Kontanterca 2,5 milj. euro***
* Status 1.4.2017
** Inkluderar minoritetägda bolags skulder
*** Kontanterna är reserverade för en placering som görs i juni 2017
Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

*Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Riskerna presenteras mer i detalj i fondens faktablad. Källa för kommersiella fastigheters estimerade hyresintäkter: Catella, Markkinakatsaus Suomi, våren 2016. Fondens avkastningsmål beskrivs närmare i marknadsföringsbroschyrens kalkyl på sidan 6. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med fondens faktablad och fondprospekt.