Aktuell information till placerare

Syftet med lagstiftningen om investeringstjänster är att förbättra investerarnas skydd. Investerare blir informerade om bland annat tjänsteleverantörer, erbjudna tjänster, finansiella instrument och risker förknippade till dessa. Utöver detta uppmanas investerare att beskriva sin ekonomiska situation, investeringsmål, investeringserfarenhet och -kunskap. Syftet med denna utredning är att erbjuda de mest lämpliga tjänsterna och produkterna för kunden.

Denna sida sammanställer relevant information som krävs på grund av lagstiftningen.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Tiedot vakuutusedustajasta

Tietoa alaikäisistä ja muista edunvalvonnan alaisista asiakkaista

Tietoa asiakasluokittelusta ja luokittelukriteerit

Tietoja asiakasvarojen säilyttämisestä

Policy för utförande av order från och med 3.1.2018

Toimeksiantojen hoitaminen UB Rahastoyhtiö Oy:ssa

Verkkosivujen käyttöehdot

Prislista för tjänster (på finska)

Prislista för tjänster, giltig från och med 1.4.2019

Villkor från och med 3.1.2018

Kunduppgifter för kapitalförvaltningstjänster

Allmänna villkor för kundförhållanden

Kunduppgifter för värdepapperförmedling

Kunduppgifter för förvaring

UB-koncernen andvänder anknutna ombud. De anknutna ombuden är registrerade i Finansinspektionens offentliga register över anknutna ombud. Registret hittas under adressen: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/sidonnaisasiamiehet/