Ledning

Ledningsgruppen för United Bankers Abp har i uppgift att leda och utveckla bolagets affärsverksamhet som helhet i enlighet med de mål som ställts av styrelsen och verkställande direktören. Ledningsgruppen bereder bland annat strategin, verksamhetsprinciperna och UB:s övriga gemensamma ärenden. Ledningsgruppen samlas regelbundet en gång i veckan. Ett protokoll uppgörs för varje möte.

Verkställande direktörens huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka företagets affärsverksamhet. Verkställande direktören svarar för genomförande av UB:s strategi och skötsel av bolagets löpande administration i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och de anvisningar och bestämmelser som styrelsen ger.

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar utför sina uppgifter som huvudsyssla och de har inga andra väsentliga affärsbindningar. Ledningsgruppens medlemmar beskrivs i ett avsnitt av bolagets årsberättelse.

United Bankers Abp:s ledningsgrupp presenteras nedan.

Ägarförteckning daterad 3.6.2019.

Patrick Anderson

Verkställande direktör för United Bankers Abp, ekonomie magister. Han innehar totalt 591 000 UB aktier via Bockholmen Invest Ab.

John Ojanperä

Verkställande direktör för UB Fondbolag Ab, ekonomie magister. Han innehar 22 644 UB aktier.

Jani Lehti

Verkställande direktör för UB Kapitalförvaltning Ab, ekonomie magister. Han innehar personligen och via J. Lehti & Co Oy totalt 595 318 UB aktier.

Timo Ronkainen

Chef för institutionell kapitalförvaltning, UB Kapitalförvaltning Ab, ekonomie magister. Han innehar personligen och via Oy Ottiger Ab totalt 223 096 UB aktier.

Jyrki Thauvón

UB Bankirfirma Ab:s Verkställande direktör, VH. Han innehar 16 881 UB aktier.

Inka Noramaa

Utvecklingschef, ekonomie magister. Hon innehar 74 925 UB aktier.

Jarkko Saukkola

Administrativ chef, ekonomie magister. Han innehar 1 000 UB aktier.