Insiderärenden

United Bankers Abp följer insideranvisningarna enligt EU:s Förordning om marknadsmissbruk (Market Abuse Regulation, ”MAR”) samt Nasdaq Helsinki Oy:s insideranvisningar, vilka steg i kraft den 3.7.2016. Dessutom följer UB övriga relevanta bestämmelser, föreskrifter och anvisningar gällande insiderärenden.

I och med MAR upphörde förpliktelsen för börsnoterade bolag att upprätthålla offentliga insiderregister. Bolagets offentliga insiderregister finns tillgängligt i 5 års tid hos Euroclear Finland Oy på adressen Urho Kekkonens gata 5 C, 00100 Helsingfors.

United Bankers upprätthåller en insiderförteckning på alla personer som har tillgång till insiderinformation om specificerade projekt. Bolaget upprätthåller även ett tilläggsavsnitt till insiderförteckningen med personer som har permanent tillgång till all insiderinformation i bolaget.
Bolaget har utnämnt en insideransvarig som svarar för bolagets insideradministration.

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning eller deras närstående
MAR förpliktar personer i ledande ställning hos UB och personer som tillhör deras närstående att underrätta UB och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförs för deras egen räkning med UB:s aktier eller skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem. UB publicerar ett bolagsmeddelande innehållande dessa transaktioner senast tre (3) affärsdagar efter det att transaktionen gjorts. Dessa meddelanden finns tillgängliga på finska i bolagets nyhetsarkiv.

Dotterbolagens insiderregister
United Bankers-koncernen är verksamt inom placeringsbranschen och insiderreglerna som gäller värdepappersföretag och fondbolag förpliktar vissa av UB-koncernens dotterbolag att upprätthålla egna insiderregister. Värdepappersföretagen UB Securities Ab, UB Kapitalförvaltning Ab, UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab och UB Bankirfirma Ab skall med stöd av lagen om investeringstjänster och fondbolaget UB Fondbolag Ab skall med stöd av lagen om placeringsfonder upprätthålla ett offentligt insiderregister över personer i insynsställning och deras innehav.

I UB-koncernens värdepappersföretag och fondbolag anses följande personer vara personer i insynsställning:

1) värdepappersföretagets och fondbolagets styrelsemedlem och styrelsesuppleant, verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören samt bolagets huvudansvariga revisor;
2) en vid värdepappersföretaget anställd person vars uppgift är att framställa investeringsanalyser av aktier eller finansiella instrument, som sin huvuduppgift deltar i tillhandahållandet av placeringstjänsten, eller som i övrigt har regelbunden tillgång till insiderinformation om aktier eller andra finansiella instrument;
3) anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.

Tyst period
United Bankers Abp följer en 30 dagars tyst period innan bolagets resultat publiceras. Bolaget kommenterar inte marknadsutsikter och träffar inte representanter för finansmarknaden eller medierna under perioden. Under tyst perioden får UB-koncernens personal inte idka handel med bolagets aktie.