Aktieinformation

Handeln med United Bankers Abp:s aktier inleddes den 24 november 2014 på marknadsplatsen First North Growth Market Finland som upprätthålls av NASDAQ Helsinki Oy.

• ISIN-koden är FI4000081427
• Handelskoden är UNIAV
• LEI-koden är 743700J2WO3J6XGFPG77

Bolagets aktiekapital uppgår till 5 141 967,81 euro. Bolaget har 10 441 909 aktier i serie A, som är till fullo betalda och emitterade i enlighet med Finlands lag och inga aktier i serie B. Bolagets aktier har inget nominellt värde och bolagsordningen innehåller inte någon bestämmelse om maximi- eller minimiantal aktier eller maximi- eller minimiaktiekapital. Bolaget har inte emitterat optionsrätter eller andra värdepapper som kunde bytas ut eller omvandlas till bolagets aktier. Den 23.1.2020 innehade bolaget 41 564 egna aktier.

Aktiens kursutveckling

Den vederlagsfria aktieemissionen (aktiesplit) har beaktats i utvecklingen av aktiens värde nedan. Antalet aktier ökades genom att ge nya aktier kostnadsfritt åt aktieägarna i samma förhållande som de sedan tidigare ägde aktier. Ett gammalt aktie i A-serien motsvarar fyra nya aktier i A-serien. Aktierna registrerades i handelsregistret 26.3.2018.