Masslån

UB agerar aktivt på maslånemarknaden såväl i direkta företagslån som strukturerade placeringslån. UB söker alternativ som bäst lämpar sig för kundernas behov och som har ett optimalt risk-avkastningsförhållande. Tack vare UB:s omfattande nordiska samarbetsnät har våra kunder enkelt tillgång till intressanta emissioner på företagslånemarknaden samt till en fungerande sekundärmarknad. I strukturerade placeringar använder UB alltid solida nordiska banker som emittent. Vi försöker genom konkurrensutsättning säkerställa att kunden får produkten till bästa möjliga villkor.

Placeringslånen delas upp i två grupper: kapitalgaranterade och icke-kapitalgaranterade. UB erbjuder strukturerade produkter för placerarnas olika behov. Det finns olika alternativ från objekt som erbjuder en jämn kupongavkastning till objekt med hög avkastningspotential i vilka avkastningen kan vara bunden till exempel till utvecklingen på aktiemarknaden. Det allra viktigaste vid planeringen av strukturerade placeringar är att produkten alltid skräddarsys utifrån det rådande marknadsläget.

Av placeringslånen är UB:s strukturerade ränteplaceringar de mest populära. Deras avkastning baserar sig på prissättningen av kreditrisken för ett enskilt eller flera referensbolag på marknaden. Produkter som många redan känner till är till exempel Skogsobligationer och Företagslånekorgar.