UB Nordiska Fastigheter

UB Nordiska Fastigheter

Specialplaceringsfond Fastighetsfond Utvecklade marknader

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringar i nordiska kommersiella fastigheter

Målet med fonden är att placera i nordiska kommersiella fastigheter med möjligast bred diversifiering. Fondens placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor.

 

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Fonden placerar i nordiska kommersiella fastigheter vilka historiskt sett har erbjudit tämligen stabil avkastning.* Fastighetsplaceringar lämpar sig således utmärkt exempelvis för att balansera risken i en portfölj med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden lämpar sig även för bostadsplacerare för att diversifiera fastighetsportföljens risk även i kommersiella fastigheter. Fonden är riktad både till privata och institutionella investerare.

 

Minimiplaceringen i UB Nordiska Fastigheter-fonden är 5000 euro.

 

Fondens mål och investeringsfilosofi

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Målet med fondens placeringsverksamhet är att uppnå en avkastning i linje med den nordiska fastighetsmarknaden och att öka fondandelens värde på lång sikt. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren.

 

Fondandelar kan tecknas fyra gånger om året, den sista bankdagen i mars, juni, september och december.

Jarkko Lehtonen, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter
lainausmerkki

Vid val av objekt är hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet. Exempelvis för tillfället är hyresavtalens vägda genomsnittliga längd i alla fondens objekt nästan nio år.

Jarkko Lehtonen, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

Fördelar med UB Nordiska Fastigheter


Placeringar i Norden

  • Enhetligt verksamhetsområde avseende lagstiftning och samhällsstruktur
  • Olika valutor och konjunkturer möjliggör diversifiering av risken
  • Länder som vid olika tidpunkter erbjuder det bästa risk-avkastningsförhållandet kan betonas i placeringarna

Centrala faktorer vid val av objekt

  • Långa hyresavtal

  • Kommersiella fastigheter av god kvalitet och med bra läge

  • Bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga, exempelvis offentliga sektorns aktörer

 

Avkastningsmål

  • Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7–9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren

För vem lämpar sig fonden?

  • Fonden är riktad till både privata och institutionella investerare

  • Fonden lämpar sig för investerare som vill placera på lång sikt, minst 5 år

 

 

Fondens nyckeltal 7.9.2020

 

Fondkapital (NAV)* | 174,3 milj. euro

Totala värdet på fondens tillgångar (GAV)* | 234,7 milj. euro

Fondens fastigheter till värdet (”gross” GAV)** | 316 milj. euro

Antalet fastigheter som ägs av fonden | 45 st

Hyresavtalens genomsnittliga längd (WAULT) | 8,5 år

Fastighetsportföljens skuldsättningsgrad (LTV) | 54 %

Fastigheternas direktavkastning* | 6,4 %

Fastighetsportföljens avkastning på eget kapital*** | 9,2 %

Obunden kontant | ca 10 milj. euro

 

* Status 1.7.2020
** Innehåller även skulder som hänför sig till ägda minoritetsdelar
*** "Funds from operations”: kassaflöde före amorteringen, status 1.7.2020

 

Fastigheternas typfördelning och geografisk fördelning 9/2020

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 3, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.