UB Ränta Plus

Specialplaceringsfond

UB Ränta Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner och korta ränteinstrument med låg risknivå.

Placeringsobjekt

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner samt likvida ränteinstrument med låg risk. De ränteinstrument som huvudsakligen används är masslån emitterade av europeiska företag samt ränteförbindelser vilkas återstående lånetid är under två år. Fondens tillgångar kan också placeras i bland annat strukturerade masskuldebrevslån vilkas löptid är under två år. Beroende på marknadssituationen kan fondens tillgångar i sin helhet även placeras i depositioner.

Fondens avkastningsmålsättning

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar en årlig avkastning som överskrider 12 månaders euribor. I nuläget är målsättningen 1–2 % årlig avkastning.

För vem lämpar sig fonden

UB Ränta Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå och till exempel för sina kassatillgångar eftersträvar en avkastning som är högre än avkastningen från depositioner. Fonden är öppen för teckning och inlösen alla bankdagar.

Minimiteckning är 1000 euro. Ytterligare information om fondens avgifter och förutsättningar för teckning samt tillämpade undantag från teckningsförutsättningarna finns i gällande fondprospekt.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.