UB Nordiska Fastigheter

Specialplaceringsfond

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter (före detta UB Nordic Property) är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden. Minimiplaceringen i UB Nordiska Fastigheter-fonden är 5000 euro.

Placeringar i nordiska kommersiella fastigheter

Målet med fonden är att placera i nordiska kommersiella fastigheter med möjligast bred diversifiering. Fondens placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor.

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Fonden placerar i nordiska kommersiella fastigheter vilka historiskt sett har erbjudit tämligen stabil avkastning.* Fastighetsplaceringar lämpar sig således utmärkt exempelvis för att balansera risken i en portfölj med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden lämpar sig även för bostadsplacerare för att diversifiera fastighetsportföljens risk även i kommersiella fastigheter. Fonden är riktad både till privata och institutionella investerare.

Fondens mål och investeringsfilosofi

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Målet med fondens placeringsverksamhet är att uppnå en avkastning i linje med den nordiska fastighetsmarknaden och att öka fondandelens värde på lång sikt. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %*, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren.

Fondandelar kan tecknas fyra gånger om året, den sista bankdagen i mars, juni, september och december.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Källa för kommersiella fastigheters estimerade hyresintäkter: Catella, Markkinakatsaus Suomi, våren 2016. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.