UB Nordamerika REIT

PLACERINGSFOND

UB Nordamerika REIT passar placeraren med en lång placeringshorisont och som vill göra diversifierade placeringar på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader. Fonden placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolags aktier och erbjuder således en mycket likvid placering på fastighetsmarknader.

Placeringsobjektet är nordamerikanska REIT-bolag

UB Nordamerika REIT -fondens tillgångar placeras i fastigheter inom NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) huvudsakligen genom skatteeffektiva och likvida börsnoterade REIT:er. REIT:er (Real Estate Investment Trust) är fastighetsportfolier som är befriade från samfundsskatt och betalar nästan hela fastighetshyresavkastningen som dividend till placerare.

Målet är en jämn avkastning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som motsvarar eller är bättre än den allmänna kursutveckligen för börsnoterade fastighetsbolag till en möjligast låg risk. Av denna orsak beaktas, vid valet av placeringsobjekt, särskilt företagets förmåga att betala ut dividend. Placeringarnas tyngdpunkt är på medelstora REIT:er.

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Det är således möjligt för fonden att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.