UB Smart

Specialplaceringsfond

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Fonden lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering.

UB Smart-fondens I- och A-serie har fem stjärnor i Morningstars klassificering. Morningstar delar ut stjärnor åt fonder som i minst tre år har fungerat med samma placeringsstrategi.

En effektivt diversifierad portfölj

Fondens tillgångar diversifieras internationellt på både aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Med realtillgångar avses till exempel skogsfastigheter samt andra fastigheter och infrastrukturplaceringar. Placeringar i realtillgångar görs huvudsakligen genom fonder. I andra placeringsobjekt kan man placera antingen direkt eller till exempel genom fonder eller strukturerade massskuldebrevslån.

Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att med aktiv portföljförvaltning uppnå en årlig avkastning på 5–10 %.

Passar för olika marknadslägen

Aktie-, ränte- och realtillgångsplaceringar representerar vid neutral allokering var och en enskilt 1/3 av fondens värde. Portföljförvaltaren kan dock fritt ändra på vikten av olika tillgångsklasser enligt marknadsläget. Fondens nya stadgar trädde i kraft 24.9.2015.

Minsta teckning i A-serien är 1 000 euro. Ytterligare information om de olika fondandelsseriernas avgifter och förutsättningar för teckning samt tillämpade undantag från teckningsförutsättningarna finns i gällande fondprospekt.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Tidigare utveckling av avkastning och värde

Grafen nedan beskriver fondseriens utveckling som har längst avkastningshistoria.

chart thumbnail
2018- 3,44 %
2017+ 6,90 %
2016+ 8,22 %
2015+ 14,20 %
2014– 4,93 %
2013+ 17,85 %
2012+ 8,19 %
2011– 14,59 %
2010+ 23,32 %
2009+ 33,24 %
2008– 35,00 %
2007– 4,39 %
2006+ 0,12 %
Fondens startdatum: 11.12.2006
Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: