UB Finska Fastigheter

Specialplaceringsfond

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter placerar i finska fastighetsobjekt. Fondens placeringsobjekt är bland annat service- och vårdfastigheter, kontor, bostäder och tomter. Fonden strävar efter en årlig avkastning på 5–7 %*. Minimiteckningsbelopp i UB Finska Fastigheter-fonden är 20 000 euro.

Fastighetsportfölj med bred diversifiering

Fondens tillgångar placeras i första hand i fastigheter i Finland. Fondens placeringsobjekt kan vara: bostäder, servicefastigheter (t.ex. skolor, daghem, vårdfastigheter och hälsostationer), kontor, logistik- och affärslokaler, lager, industrifastigheter, tomter och andra lämpliga fastigheter.

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig för placeraren som uppskattar jämnt kassaflöde och realegendomens stabilitet. Ytterligare fördelar med fastigheter är relativt låg korrelation med till exempel aktiemarknaden och möjlighet till inflationsskyddad avkastning. Fonden lämpar sig också för bostadsplaceraren för att diversifiera fastighetsportföljens risk på andra fastighetsobjekt. Fonden är riktad till både privat- och institutionsplacerare. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 5 år.

Fondens mål och placeringspolitik

Fonden efterstävar en årlig avkastning på cirka 5–7 %* från finska fastighetsmarknaden. Av fondens årliga vinst för räkenskapsperioden utdelas minst 75 % till andelsägarna. Fondandelar kan tecknas kvartalsvis den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november.

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.