Specialplaceringsfond UB Smart

Teckna nu

En smart kapitalförvaltningsfond

UB Smart-fondens placeringar diversifieras i tre olika tillgångsklasser. Genom en bred diversifiering och noggrant övervägd allokering strävar fonden efter att uppnå sitt avkastningsmål med en måttlig risknivå.

UB Smart-fonden har fem stjärnor i Morningstars klassificering. Morningstar delar ut stjärnor åt fonder som i minst tre år har fungerat med samma placeringsstrategi.

Aktier

  • Fonder
  • ETF-fonder
  • Aktieindexlån

På lång sikt erbjuder aktiemarknaden den bästa avkastningspotentialen i placeringsportföljen. Viktiga faktorer vid placering i aktier är en bred internationell diversifiering samt förändringar i vikten av olika marknadsområden och branscher i portföljen vid rätt tidpunkt.

Ränteplaceringar

  • Masskuldebrevslån
  • Företagslånekorgar

Ränteplaceringar är en väsentlig del av en välbalanserad placeringsportfölj. Deras värdefluktuationer är generellt sett måttliga och de erbjuder ett stabilt kassaflöde. Fonden placerar sina tillgångar främst i nordiska bolags direkta masskuldebrevslån och i internationellt diversifierade strukturerade ränteplaceringar.

Realtillgångar

  • Fastighetsplaceringsfonder
  • Infrastrukturfonder
  • Skogsfonder

Realtillgångar är en central del av en brett diversifierad placeringsportfölj, eftersom realtillgångar erbjuder möjligheten till en konkurrenskraftig avkastning med en genomsnittligt lägre risk. Realtillgångsplaceringar erbjuder ett stabilt kassaflöde och skyddar portföljen mot inflation.

"UB Smarts erfarna portföljförvaltningsteam eftersträvar en genomsnittlig årlig avkastning på 5-10 procent*. Vid val av placeringsobjekt betonas kostnadseffektivitet och bästa möjliga förhållandet mellan risk och avkastning."
— Juhani Toivonen, privatbankir

Bred diversifiering och en övertygande avkastningshistoria

UB Smart-fonden erbjuder investeraren en väldiversifierad portfölj vars förväntade avkastning är god trots dess måttliga risknivå. Portföljen är brett diversifierad både geografiskt och i olika tillgångsklasser och genom realtillgångsplaceringarna eftersträvar fonden ett bättre risk-avkastningsförhållande.

UB Smart var år 2018, mätt med tre års avkastning, på andra plats i sin jämförelsegrupp. Jämförelsen omfattade 102 fonder**.

I fondens neutralallokering är vikten av varje tillgångsklass 1/3.

** Källa: Fondrapport 12/2018, Suomen Sijoitustutkimus

Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

* Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det kan inte garanteras att fondens avkastningsmål uppnås. Tecknings- och inlösenavgifter har inte beaktats i kalkylen av den förväntade avkastningen. Riskerna presenteras närmare i fondens faktablad. Fonden administreras av UB Fondbolag Ab. Innan investeringsbeslutet bör investeraren bekanta sig fondens faktablad och fondprospekt.