Företagslånekorg Amerika IV/2019

Företagslånekorg Amerika IV/2019 är ett cirka femårigt masskuldebrevslån, vars avkastning och kapitalets återbetalning baserar sig på 100 nordamerikanska bolags kreditrisk. Bolagens kreditbetyg (rating) är av High Yield-nivå vilket betyder att de är förknippade med en högre risk än i medeltal. Storleken på ränteavkastningen och kapitalet som återbetalas till placeraren på förfallodagen beror på antalet kredithändelser i Markit CDX North America High Yield-indexets serie 33. Företagslånekorgen erbjuder placeraren en fast årlig avkastning om preliminärt 9,5 %*. Avkastningen betalas var sjätte månad. I Företagslånekorg Amerika inverkar de 15 första kredithändelserna dock inte på placeringens avkastning eller på kapitalet som återbetalas på förfallodagen. Ifall antalet realiserade kredithändelser överskrider 15, minskar de följande kredithändelserna på kapitalet som återbetalas på förfallodagen samt kapitalet som används i avkastningskalkylen med 10 procentenheter för varje kredithändelse. Ifall det sker en kredithändelse i 25 eller fler bolag, förlorar placeraren hela det placerade kapitalet.

Placeringen är inte kapitalgaranterad och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Teckningstid: 3.–25.10.2019
Minsta teckning: 5 000 euro
Placeringens förfallodag: 9.1.2025

Placeringens målmarknad:
Företagslånekorg Amerika IV/2019 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

*Preliminär avkastning. Ifall emittenten inte kan bekräfta en årlig avkastning om minst 8,5 % på Företagslånekorgen ställs emissionen in av emittenten. Den slutliga avkastningen bekräftas senast på emissionsdagen. Teckningsprovisionen och övriga kostnader har inte beaktats i beräkningen av den årliga avkastningen.

**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

Ladda ner marknadsföringsbroschyren, basfaktabladet och de preliminära lånevillkoren under Bilagor. Du kan även beställa materialet per e-post placera@unitedbankers.fi eller ringa 09 2538 0320.

Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: