Företagslånekorg Europa I/2018

Företagslånekorg Europa I/2018 är ett lite över femårigt masskuldebrevslån, vars avkastning och kapitalets återbetalning baserar sig på 75 europeiska bolags kreditrisk. Bolagens kreditbetyg (rating) är av High Yield-nivå vilket betyder att de är förknippade med en högre risk än i medeltal. Storleken på ränteavkastningen och kapitalet som återbetalas till placeraren på förfallodagen beror på antalet kredithändelser i Markit iTraxx Europe Crossover-indexets serie 29. Företagslånekorgen erbjuder placeraren en fast årlig avkastning om preliminärt 8,5 %*. Avkastningen betalas halvårsvis. Placeringen är inte kapitalgaranterad och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. De nio första kredithändelserna i Företagslånekorg Europa är skyddade och inverkar inte på placeringens avkastning eller på kapitalet som återbetalas på förfallodagen. Ifall antalet realiserade kredithändelser överskrider nio, minskas kapitalet som återbetalas på förfallodagen och kapitalet som används i avkastningskalkylen med ca 11,11 %-enheter (1/9) för varje realiserad kredithändelse. Ifall antalet realiserade kredithändelser i referensbolagen är 18 eller mera går hela det placerade kapitalet förlorat. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Teckningstid: 4.–20.4.2018
Minsta teckning: 5 000 euro
Placeringens förfallodag: 10.7.2023

Placeringens målmarknad:
Företagslånekorg Europa I/2018 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

*Preliminär avkastning. Ifall emittenten inte kan bekräfta en årlig avkastning om minst 8,0 % på Företagslånekorgen ställs emissionen in av emittenten. Den slutliga avkastningen bekräftas senast på emissionsdagen. Teckningsprovisionen och övriga kostnader har inte beaktats i beräkningen av den årliga avkastningen.

**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

Ladda ner marknadsföringsprospektet, basfaktabladet och preliminära lånevillkor under Bilagor. Du kan även beställa materialet per e-post placera@unitedbankers.fi eller ringa 09 2538 0320.

Bilagor
Fyll i Dina uppgifter och ladda ned marknadsföringsbroschyren.


Namn*:

E-post*:

Telefon: