Erikoissijoitusrahasto UB Smart

Tee merkintä

UB Smart – älykäs varainhoitorahasto

UB Smart hajauttaa sijoituksensa kolmeen eri omaisuusluokkaan. Laajan hajautuksen ja tarkkaan harkitun allokaation avulla rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa maltillisella riskitasolla.

Osakkeet

  • Rahastot
  • ETF-rahastot
  • Osakeindeksilainat

Osakemarkkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä parhaimman tuottopotentiaalin sijoitussalkkuun. Osakkeisiin sijoitettaessa tärkeitä tekijöitä ovat laaja kansainvälinen hajautus sekä oikea-aikaiset muutokset markkina-alueiden ja toimialojen painotuksissa.

Korkosijoitukset

  • Joukkovelkakirjalainat
  • Yrityslainakorit

Korkosijoitukset ovat olennainen osa tasapainoista sijoitussalkkua. Niiden arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillista ja ne tarjoavat tasaista kassavirtaa. Rahasto sijoittaa varansa lähinnä pohjoismaisten yhtiöiden suoriin joukkovelkakirjalainoihin sekä kansainvälisesti hajautettuihin strukturoituihin korkosijoituksiin.

Reaaliomaisuus

  • Kiinteistösijoitusrahastot
  • Infrastruktuurirahastot
  • Metsärahastot

Reaaliomaisuus on keskeinen osa laajasti hajautettua sijoitussalkkua, sillä se tuo mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Reaaliomaisuussijoitukset tarjoavat vakaata kassavirtaa ja suojaavat salkkua inflaatiolta.

"UB Smartin kokenut salkunhoitotiimi hakee rahastolle tarkkaan harkitun allokaation avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruista vuosituottoa**. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kustannustehokkuutta ja mahdollisimman hyvää tuoton ja riskin suhdetta."
— Nina Nummela, yksityispankkiiri

Laaja hajautus ja vakuuttava tuottohistoria

UB Smart -rahasto tarjoaa sijoittajalle laajasti hajautetun salkun, jonka tuotto-odotus on varsin hyvä ja riskitaso kuitenkin maltillinen. Salkku on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että omaisuusluokittain ja reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto tavoittelee parempaa riski-tuotto-suhdetta.

Vuonna 2016 UB Smart oli sekä tuotolla että riski-tuotto-suhteella mitattuna suomalaisten, maailmanlaajuisesti sijoittavien yhdistelmärahastojen kärjessä*.

Rahaston neutraaliallokaatiossa kunkin omaisuusluokan paino on 1/3.

* Lähde: Sijoitustutkimuksen rahastoraportti 12/2016

Lataa liite täyttämällä yhteystietosi.


Nimi*:

Sähköposti*:

Puhelin:

UB Smart – tuotto 2016

Erikoissijoitusrahasto UB Smartin tuottokehitys 1.1.–31.12.2016.
Rahaston keskimääräinen vuosituotto viimeisen viiden vuoden ajalta on 8,4 % (1.1.2012–31.12.2016).
Tuotto ja arvonkehitys on esitetty rahaston I-sarjan mukaisesti.
Rahaston historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota sen tulevasta kehityksestä.

** Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tavoitetuoton laskennassa ei ole huomioitu rahaston merkintä- tai lunastuspalkkiota. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoesitteessä. Rahastoa hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen.