Uutisnurkka
2.4.2019 Pekka Niemelä
Salkunhoitaja, UB Infra, UB Omaisuudenhoito Oy

Mikä on UB:n infrastuktuurirahastojen sijoitusstrategia?

UB:lla on kaksi listattuun infrastruktuuriin sijoittavaa rahastoa: UB Infra, joka sijoittaa teollistuneiden maiden infrastruktuuriyhtiöihin sekä UB EM Infra, joka sijoittaa kehittyvien markkinoiden yhtiöihin. Lisäksi UB:n rahastotarjontaan kuuluu UB EM Frontier, joka sijoittaa sekä infrastruktuuriin että kiinteistöihin kehittyvillä ja niin sanotuilla reunamarkkinoilla.

Infrastruktuurirahastot sijoittavat listattuihin yhtiöihin, jotka toimivat sähkön, kaasun ja veden jakelussa tai operoivat lentokenttiä, satamia tai tietulliteitä.

Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen tuotto suhteessa yleiseen osakemarkkinatuottoon, mutta alemmalla riskitasolla. Tässä infrastruktuurirahastot ovat historiansa aikana onnistuneet.

Miksi infrastruktuuri on kiinnostava sijoituskohde?

Sijoitusmarkkinoiden voimakkaat heilahtelut ovat saaneet monet sijoittajat kiinnostumaan aiempaa enemmän siitä, miten sijoitussalkun riskiä voisi paremmin hallita ilman, että se tapahtuu liikaa tuottojen kustannuksella. Yksi paljon mielenkiintoa herättänyt sijoitusstrategia on on valita sijoitussalkkuun matalan volatiliteetin osakkeita eli sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden hintaheilahtelut ovat maltillisempia. Infrastruktuuriyhtiöiden osakkeet ovat historiallisesti olleet markkinoiden vakaimpien osakkeiden joukossa.

Mitkä tekijät tekevät infrastruktuuriosakkeista vakaita?

Monet infrastruktuuritoimialat ovat säädeltyjä ja niillä toimivat yhtiöt joko kansallisia tai alueellisia monopoleja. Niiden liiketoiminta tuottaa vakaata kassavirtaa ja ne maksavat merkittävän osan tuloksestaan osinkoina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa listattujen infrayhtiöiden pitkän aikavälin tuotosta noin 60 % on muodostunut osingoista.

Säädeltyjen liiketoimintojen yksinkertainen ja läpinäkyvä liiketoimintamalli johtaa siihen, että markkinoiden on helpompi ennakoida infraosakkeiden tuloskehitystä. Tämän seurauksena myös analyytikoiden tulosennusteet kyseisille osakkeille ovat historiallisesti osuneet paremmin kohdalleen. Infrayhtiöiden kasvu on lisäksi yleensä maltillista, joten yhdessä edellä mainittujen tekijöiden kanssa tämä johtaa siihen, että infrayhtiöiden kurssit heilahtelevat vähemmän kuin markkinoilla yleisesti. Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hän tulee harvemmin ostaneeksi voimakkaasti yliarvostettuja osakkeita, mikä on usein riskinä silloin, kun ostetaan voimakkaasti kasvavien yhtiöiden osakkeita, joiden pitkän aikavälin tuloskehitystä on haasteellista ennustaa.

Kehittyvillä markkinoilla infrastruktuuriyhtiöt ovat myös markkinoiden vakaimpien osakkeiden joukossa, vaikka niiden pitkän aikavälin kasvu on vahvempaa.

Mitkä ovat infrastruktuuriyhtiöiden suurimmat riskit?

Useimmiten infraliiketoimintojen suurin riski on poliittinen, vaikkakin huono yritysjohto voi pilata minkä tahansa liiketoiminnan. Vuosien aikana olemme nähneet useita kertoja eri puolilla maailmaa, että infraliiketoimintojen sääntely muuttuu yllättäen, koska kansalliset hallitukset syystä tai toisesta haluavat niitä muuttaa. Nämä äkilliset muutokset ovat tyypillisesti kuitenkin sellaisia, että ne koskevat yhtä toimialaa yhdessä maassa kerrallaan.

UB:n infrarahastojen salkkujen laaja hajautus on suojannut tuottokehitystä niin poliittisilta kuin muiltakin riskeiltä. Kattava hajautus toteutetaan maantieteellisesti, teollisuudenaloittain ja yhtiöittäin sekä yhtiökohtaisen enimmäispainon kautta. Painorajoitus vaihtelee rahastoittain mutta on esimerkiksi UB Infrassa 2 %.

Mitkä ovat infrastruktuuriosakkeiden näkymät?

Infrastruktuuriyhtiöt tarjoavat mielestämme kiinnostavan pitkän aikavälin tuottopotentiaalin. Rahastojemme riski-tuotto-profiili on osoittautunut kiinnostavaksi monille instituutio -ja yksityissijoittajalle.

Nykyinen matalien korkojen ympäristö ja kasvanut epävarmuus markkinoiden kehityksestä ovat tehneet monista sijoittajista aiempaa varovaisempia. Matalamman volatiliteetin osakkeet tarjoavat hyvän vaihtoehdon pysyä osakemarkkinoilla ja olla osallisena osakemarkkinoiden tuotosta pienemmällä riskillä myös epävarmempina aikoina.

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB Omaisuudenhoito Oy:n omiin arvioihin. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB Omaisuudenhoito Oy voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. UB Omaisuudenhoito Oy tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Aiemman tuottokehityksen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuottokehityksestä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.14.3.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Markkina on alkuvuonna mielestämme jo hinnoitellut kauppasodan sopimisen sekä Yhdysvaltain keskuspankin, fedin, rahapolitiikan täyskäännöksen. Loppuvuoden myyntipaniikki vaikutti ylilyönniltä mutta samoin saattaa olla alkuvuoden nousukin. Viime viikolla Euroopan heikentyneiden talousnäkymien johdosta EKP aloittaa uudestaan pankeille suunnatun TLTRO-rahoitusohjelmansa ja odotukset euroalueen koronnostoille pysyvät edelleen kaukana horisontissa. Saksan talousmoottori on siirtynyt tyhjäkäynnille investointien lykkäämisen sekä erityisesti autoteollisuuden ongelmien johdosta. Autoteollisuus alihankkijoineen työllistää Saksassa noin 900 000 ihmistä, joten sen merkitys koko taloudelle on valtava.

Yhdysvalloissa talousdata on edelleen varsin hyvää, ja toistaiseksi yritysten tulosennusteet ovat olleet vain maltillisessa laskussa. Tuloskaudestakin selvittiin pelättyä paremmin. Euroopassa sijoittajien huomio on yhä keskittynyt Brexit-neuvotteluihin, joiden määräaika on päättymässä ilman neuvoteltua sopimusta. Tärkeät äänestykset ovat käynnissä tällä viikolla, ja markkinoilla uskotaan määräajan lykkäykseen.

Suomessa on odotettavissa ennätyksellinen noin 13 miljardin osinkovirta ja osinkojen maksu sijoittajille on alkanut. Osa tästä palannee markkinoille uudelleen sijoitettavaksi. Tänä keväänä erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsäyhtiöt, joita ovat viime kuukausina heilutelleet kysymykset Kiinan sellumarkkinan tilanteesta. Sellun varastotasot ovat olleet nousussa ja hinnat lievässä laskussa. Sellun merkitys metsäyhtiöiden tuloksissa on kasvanut paperin painoarvon pienentyessä, joten seuraamme erityisellä mielenkiinnolla sellumarkkinan uutisvirtaa.16.1.2019 Perttu Hokkanen
salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen tavoitteena on sijoittaa laajasti Suomen kiinteistömarkkinoille. Rahaston kiinteistösalkku tulee muodostumaan sekä vakaata kassavirtaa tuottavista kiinteistöistä kuten tonteista, palvelukiinteistöistä ja asunnoista että korkeamman kassavirtatuoton kiinteistöistä kuten toimisto-, varasto- ja liiketilakiinteistöistä. Palvelukiinteistöjen ja tonttien etuna on, että niiden vuokrasopimukset ovat tyypillisesti hyvin pitkäaikaisia ja ne tuottavat tasaista kassavirtaa. Lisäksi palvelukiinteistöjen tarve kasvaa tasaisesti. Liike- ja toimitilat, kuten toimisto- ja logistiikkakohteet, tarjoavat puolestaan korkeampia vuokratuottoja. Toimitilakiinteistöistä tekee kiinnostavia sijoituskohteita myös mahdollisuus kehittää niitä esimerkiksi muuttamalla niiden käyttötarkoitusta. Asunnot ovat niin ikään luonnollinen osa hyvin hajautettua kiinteistösalkkua, sillä kaupungistuminen lisää asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa. Asuntosijoitukset parantavat rahaston tehokasta hajautusta ja likviditeettiä.

Toimitilojen vuokratasot ovat nousseet ennätyslukemiin Helsingin keskustassa ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on jatkanut laskuaan pääkaupunkiseudulla. Myös muiden suurten kaupunkien vajaakäyttöasteet ovat laskussa ja prime-sijaintien vuokrat ovat pääosin nousussa. Vuokra-asuntojen vahva kysyntä jatkuu ja ulkomaalaisten toimijoiden määrä vuokra-asuntomarkkinassa lisääntyy. Kasvava tarjonta ja korkeat rakennuskustannukset lisäävät kuitenkin varovaisuutta, mikä näkyy muun muassa rakennuslupien määrän laskuna. Kiinteistösijoitusmarkkina on edelleen aktiivinen ja tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia, vaikka tietyillä alueilla kiinteistöjen arvostus on saavuttanutkin huipputason.

Ammattimainen salkunhoito

Kiinteistömarkkinoilla on myynnissä paljon kohteita, joten kohteiden valinnassa harkinta ja kriittisyys ovat tarpeen. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston salkunhoidosta vastaa ammattitaitoinen tiimi tukenaan kokenut Advisor Board. Vakaa ja tuottava kiinteistösijoittaminen rakentuu vahvasta osaamisesta ja laaja-alaisesta hajautuksesta.

Rahasto tavoittelee noin 5–7 %:n vuotuista tuottoa. Kiinteistörahaston etuna on mahdollisuus vakaaseen ja inflaatiosuojattuun tuottoon sekä tasaiseen kassavirtaan. Tyypillisesti kiinteistöistä saatavalla tuotolla on ollut vähäinen korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa, joten rahasto sopii tasapainottamaan osakesijoituksiin painottuvan salkun riskiä. Rahasto sopii myös asuntosijoittajalle hajauttamaan suoran asuntosalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin.3.12.2018 United Bankers

MTV:n ja Huomenta Suomen Omat Rahat -ohjelmassa 27.11.2018 keskustelemassa UB:n salkunhoitaja Jarkko Lehtonen ja Asuntosalkku Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa.27.11.2018 United Bankers

MTV:n Huomenta Suomen Omat Rahat -ohjelmassa 20.11.2018 keskustelemassa UB:n yksityispankkiiri Nina Nummela ja varallisuusvalmentaja Tellu Uotila.