Uutisnurkka
21.8.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sijoitusmarkkinoilla kesä on ollut volatiili ja tapahtumarikas. Vielä viime talvena markkinoilla uskottiin Yhdysvaltain keskuspankin koronnostojen jatkuvan koko tämän vuoden, mutta niin vain kauppasodan ja heikkenevän globaalin talouskasvun seurauksena korkoja laskettiin Yhdysvalloissa heinäkuun lopussa 0,25 %:lla. Markkinoilla odotetaan koronlaskujen jatkuvan myös loppuvuonna.

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa ja on selvää, että globaali taloussuhdanne on heikkenemässä. Varsinkin valmistavan teollisuuden mittarit ovat heikentyneet nopeasti. Päättyvä tuloskausi on osunut suunnilleen ennusteisiin. Tiettyjen syklisten toimialojen, kuten auto-, teräs- sekä konepajateollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat kuitenkin varsin heikkoja. Lisäksi pankkisektorin haasteet jatkuvat nykyisessä korkoympäristössä. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus osuu rajusti erityisesti vientiriippuvaisen Saksan talouteen ja säteilee sieltä muualle Eurooppaan.

Osakemarkkinan nousun jatkumiselle on vaikea löytää perusteita, jos talousennusteet eivät lähde nousuun. Kauppasotaan pitäisi saada joku ratkaisu ennen kuin negatiivisten uutisten spiraali kiihtyy. Keskuspankkien elvytysvara on erityisesti Euroopassa aikaisempaa pienempi jo erittäin alhaalla olevien korkojen vuoksi. Lisäksi valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisiksi ja esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on tätä kirjoitettaessa -0,65 %. Yhdysvalloissa yksityinen kulutus pitää talouden edelleen käynnissä mutta tummia pilviä kerääntyy myös Yhdysvaltojen taivaalle. Lisäksi tämän vuoden aikana olemme oppineet, että yksittäiset twiitit voivat heilauttaa markkinasentimenttiä nopeasti.10.6.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Sell in May and go away -sanonta tuntuu edelleen pitävän paikkansa. Toukokuu oli vahvan alkuvuoden jälkeen harvinaisen synkkä kuukausi osakemarkkinoilla. Useat indeksit laskivat toukokuussa 5–7 % ja 200 päivän liukuva keskiarvo on rikottu jo monessa indeksissä. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on ottanut uusia kierroksia, ja virkamiestapaamiset maiden välillä ovat jäähyllä. Yllätyksenä saimme kuulla presidentti Donald Trumpin määräävän Meksikolle tullimaksut, jotka kuitenkin peruttiin nopeasti. Meksikon tullimaksuilla olisi ollut dramaattinen vaikutus Yhdysvaltojen ja Meksikon väliseen kauppaan ja yritysten toimitusketjuihin. Epävarmuuden lisääntyessä paineet tulos- ja talouskasvuennusteiden laskuun kasvavat edelleen.

Korkomarkkinat diskonttaavat jo keskuspankilta koronlaskuja Yhdysvalloissa, kun taas Euroopan korkomarkkinoilla tilanne jatkuu kaksijakoisena: Saksan kymmenvuotisen valtionlainan tuotto on tällä hetkellä kaikkien aikojen alimmalla tasollaan (-0,2 %), kun taas Italian vastaava laina tuottaa 2,6 %. Italian politiikan kiemurat, nokkapokka EU:n kanssa sekä budjettiongelmat yhdistettyinä massiiviseen valtionvelkaan pitävät Italian riskilisiä koholla. Korkoero on jo melkoinen verrattuna vaikkapa Espanjan ja Portugalin yhtä pitkiin valtionlainoihin, jotka tuottavat noin 0,7–0,8 %.

Uutisvirta on ollut negatiivista, ja positiivisia asioita joudumme miettimään toden teolla. Useat pörssin toimialat diskonttaavat jo varsin synkkää tulevaisuutta. Muun muassa metsäteollisuus ja pankit kuuluvat kovimpiin laskijoihin. Näillä sektoreilla odotukset ovat alhaalla ja niihin pääsee nyt järkevillä arvostustasoilla kiinni. Sijoittajan on hyvä pitää mielessä, että globaalisti talous kasvaa edelleen ja erityisesti Yhdysvalloissa talouskasvu, työllisyys ja ostopäällikköindeksit ovat yhä vahvoja ja palkat nousussa.14.5.2019 Olli Etelälahti
Head of ESG, sijoitusjohtaja United Bankers Oyj

Suuremman vastuun ottaminen ympäristöstämme on aikamme suuri tavoite ja välttämättömyys. Ympäristöasiat kiinnostavatkin nykyään melkein jokaista. Ympäristöasiat ovat kuitenkin vain osa vastuullista sijoittamista, jolla tarkoitetaan ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioimista sijoitustoiminnassa.

United Bankersin vastuullinen sijoittaminen kehittyy

Olemme tietoisia erityisesti institutionaalisten asiakkaidemme halukkuudesta sijoittaa vastuullisesti. Olemme jo vuodesta 2012 sitoutuneet noudattamaan YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita (PRI, Principles for Responsible Investment). United Bankersin vastuullisen sijoittamisen sisäiset ohjeet, jotka avaavat tarkemmin tapaamme toimia sijoituksissamme vastuullisesti, tullaan julkaisemaan lähiaikoina verkkosivuillamme.

ESG-sijoituksella positiivisia vaikutuksia

ESG-asioiden hyvä hoito sijoituskohteena olevissa yrityksissä voi vaikuttaa positiivisesti sijoitustemme volatiliteetin pienentymiseen rahastoissamme. Huolellisesti hoidetut ESG-asiat eivät kuitenkaan yleensä vähennä sijoituksen tuottoa. Tällä hetkellä on käynnissä useita tutkimuksia siitä, tuottavatko ESG-asiansa hyvin hoitavat yritykset paremmin kuin muut yritykset joko markkina-arvon kasvulla tai osinkotuotoilla mitattuna. Yrityksissä, joissa vastuullisuusasiat on hyvin huomioitu, ei välttämättä tule yhtä suurella todennäköisyydellä tapahtumaan vastuullisuusasioihin liittyvää suurta yksittäistä vastoinkäymistä verrattuna yrityksiin, joissa vastuullisuusasiat on hoidettu huonosti.

Asiakkaiden palaute nopeasti salkunhoitajien tietoon

Perustimme United Bankersin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän syksyllä 2018. Ohjausryhmässä tutkimme ja otamme kantaa erilaisiin vastuullisuuskysymyksiin yrityksessämme. Tiimimme vahvuutena on, että siihen osallistuu asiantuntijoita niin salkunhoidosta kuin asiakasrajapinnastakin. Ohjausryhmässä yhtenä tavoitteenamme onkin viedä asiakkailta saatava vastuullisuuteen liittyvä palaute mahdollisimman nopeasti salkunhoitajien tietoon.

United Bankers mukana Finsifin toiminnassa

Olemme vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif:in jäsen. Finsif on yhdistys, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla sekä verkostoitumispaikan että väylän tiedon hankkimiselle. Finsif jakaa myös stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen ja järjestää tapahtumia vastuullisen sijoittamisen teemoihin liittyen vuosittain. Vaikutan itse yhdistyksen hallituksessa toista vuotta. On hienoa olla mukana yhdistyksen toiminnassa, jonka tavoitteena on osaltaan muuttaa sijoitustoimintaa vastuullisempaan ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen suuntaan.

Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers Oyj:n omiin arvioihin. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja United Bankers Oyj voi muuttaa mielipidettään tai näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers Oyj tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa esityksen käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.2.4.2019 Pekka Niemelä
Salkunhoitaja, UB Infra, UB Omaisuudenhoito Oy

Mikä on UB:n infrastuktuurirahastojen sijoitusstrategia?

UB:lla on kaksi listattuun infrastruktuuriin sijoittavaa rahastoa: UB Infra, joka sijoittaa teollistuneiden maiden infrastruktuuriyhtiöihin sekä UB EM Infra, joka sijoittaa kehittyvien markkinoiden yhtiöihin. Lisäksi UB:n rahastotarjontaan kuuluu UB EM Frontier, joka sijoittaa sekä infrastruktuuriin että kiinteistöihin kehittyvillä ja niin sanotuilla reunamarkkinoilla.

Infrastruktuurirahastot sijoittavat listattuihin yhtiöihin, jotka toimivat sähkön, kaasun ja veden jakelussa tai operoivat lentokenttiä, satamia tai tietulliteitä.

Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen tuotto suhteessa yleiseen osakemarkkinatuottoon, mutta alemmalla riskitasolla. Tässä infrastruktuurirahastot ovat historiansa aikana onnistuneet.

Miksi infrastruktuuri on kiinnostava sijoituskohde?

Sijoitusmarkkinoiden voimakkaat heilahtelut ovat saaneet monet sijoittajat kiinnostumaan aiempaa enemmän siitä, miten sijoitussalkun riskiä voisi paremmin hallita ilman, että se tapahtuu liikaa tuottojen kustannuksella. Yksi paljon mielenkiintoa herättänyt sijoitusstrategia on on valita sijoitussalkkuun matalan volatiliteetin osakkeita eli sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden hintaheilahtelut ovat maltillisempia. Infrastruktuuriyhtiöiden osakkeet ovat historiallisesti olleet markkinoiden vakaimpien osakkeiden joukossa.

Mitkä tekijät tekevät infrastruktuuriosakkeista vakaita?

Monet infrastruktuuritoimialat ovat säädeltyjä ja niillä toimivat yhtiöt joko kansallisia tai alueellisia monopoleja. Niiden liiketoiminta tuottaa vakaata kassavirtaa ja ne maksavat merkittävän osan tuloksestaan osinkoina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa listattujen infrayhtiöiden pitkän aikavälin tuotosta noin 60 % on muodostunut osingoista.

Säädeltyjen liiketoimintojen yksinkertainen ja läpinäkyvä liiketoimintamalli johtaa siihen, että markkinoiden on helpompi ennakoida infraosakkeiden tuloskehitystä. Tämän seurauksena myös analyytikoiden tulosennusteet kyseisille osakkeille ovat historiallisesti osuneet paremmin kohdalleen. Infrayhtiöiden kasvu on lisäksi yleensä maltillista, joten yhdessä edellä mainittujen tekijöiden kanssa tämä johtaa siihen, että infrayhtiöiden kurssit heilahtelevat vähemmän kuin markkinoilla yleisesti. Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hän tulee harvemmin ostaneeksi voimakkaasti yliarvostettuja osakkeita, mikä on usein riskinä silloin, kun ostetaan voimakkaasti kasvavien yhtiöiden osakkeita, joiden pitkän aikavälin tuloskehitystä on haasteellista ennustaa.

Kehittyvillä markkinoilla infrastruktuuriyhtiöt ovat myös markkinoiden vakaimpien osakkeiden joukossa, vaikka niiden pitkän aikavälin kasvu on vahvempaa.

Mitkä ovat infrastruktuuriyhtiöiden suurimmat riskit?

Useimmiten infraliiketoimintojen suurin riski on poliittinen, vaikkakin huono yritysjohto voi pilata minkä tahansa liiketoiminnan. Vuosien aikana olemme nähneet useita kertoja eri puolilla maailmaa, että infraliiketoimintojen sääntely muuttuu yllättäen, koska kansalliset hallitukset syystä tai toisesta haluavat niitä muuttaa. Nämä äkilliset muutokset ovat tyypillisesti kuitenkin sellaisia, että ne koskevat yhtä toimialaa yhdessä maassa kerrallaan.

UB:n infrarahastojen salkkujen laaja hajautus on suojannut tuottokehitystä niin poliittisilta kuin muiltakin riskeiltä. Kattava hajautus toteutetaan maantieteellisesti, teollisuudenaloittain ja yhtiöittäin sekä yhtiökohtaisen enimmäispainon kautta. Painorajoitus vaihtelee rahastoittain mutta on esimerkiksi UB Infrassa 2 %.

Mitkä ovat infrastruktuuriosakkeiden näkymät?

Infrastruktuuriyhtiöt tarjoavat mielestämme kiinnostavan pitkän aikavälin tuottopotentiaalin. Rahastojemme riski-tuotto-profiili on osoittautunut kiinnostavaksi monille instituutio -ja yksityissijoittajalle.

Nykyinen matalien korkojen ympäristö ja kasvanut epävarmuus markkinoiden kehityksestä ovat tehneet monista sijoittajista aiempaa varovaisempia. Matalamman volatiliteetin osakkeet tarjoavat hyvän vaihtoehdon pysyä osakemarkkinoilla ja olla osallisena osakemarkkinoiden tuotosta pienemmällä riskillä myös epävarmempina aikoina.

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB Omaisuudenhoito Oy:n omiin arvioihin. UB:n rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti ja UB Omaisuudenhoito Oy voi muuttaa mielipidettään tai markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. UB Omaisuudenhoito Oy tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää arvopaperin osto- tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Aiemman tuottokehityksen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuottokehityksestä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuotekohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.14.3.2019 Teemu Perälä
sijoitusjohtaja

Markkina on alkuvuonna mielestämme jo hinnoitellut kauppasodan sopimisen sekä Yhdysvaltain keskuspankin, fedin, rahapolitiikan täyskäännöksen. Loppuvuoden myyntipaniikki vaikutti ylilyönniltä mutta samoin saattaa olla alkuvuoden nousukin. Viime viikolla Euroopan heikentyneiden talousnäkymien johdosta EKP aloittaa uudestaan pankeille suunnatun TLTRO-rahoitusohjelmansa ja odotukset euroalueen koronnostoille pysyvät edelleen kaukana horisontissa. Saksan talousmoottori on siirtynyt tyhjäkäynnille investointien lykkäämisen sekä erityisesti autoteollisuuden ongelmien johdosta. Autoteollisuus alihankkijoineen työllistää Saksassa noin 900 000 ihmistä, joten sen merkitys koko taloudelle on valtava.

Yhdysvalloissa talousdata on edelleen varsin hyvää, ja toistaiseksi yritysten tulosennusteet ovat olleet vain maltillisessa laskussa. Tuloskaudestakin selvittiin pelättyä paremmin. Euroopassa sijoittajien huomio on yhä keskittynyt Brexit-neuvotteluihin, joiden määräaika on päättymässä ilman neuvoteltua sopimusta. Tärkeät äänestykset ovat käynnissä tällä viikolla, ja markkinoilla uskotaan määräajan lykkäykseen.

Suomessa on odotettavissa ennätyksellinen noin 13 miljardin osinkovirta ja osinkojen maksu sijoittajille on alkanut. Osa tästä palannee markkinoille uudelleen sijoitettavaksi. Tänä keväänä erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsäyhtiöt, joita ovat viime kuukausina heilutelleet kysymykset Kiinan sellumarkkinan tilanteesta. Sellun varastotasot ovat olleet nousussa ja hinnat lievässä laskussa. Sellun merkitys metsäyhtiöiden tuloksissa on kasvanut paperin painoarvon pienentyessä, joten seuraamme erityisellä mielenkiinnolla sellumarkkinan uutisvirtaa.