Klimatmål

Klimatmål

Målet klimathållbar tillväxt

United Bankers klimatåtgärder stöder och tryggar värdeskapande på lång sikt. United Bankers klimatmål har sammanställts i en klimatvägkarta.

 

Vi investerar i koldioxidsnåla lösningar och lösningar som binder kol samt eftersträvar att öka investeringarnas kolbindning så att den före 2030 är större än investeringarnas växthusgasutsläpp.

 

Vi sätter vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi). På detta sätt säkerställer vi att vår verksamhet är förenlig med målen enligt klimatavtalet från Paris och att vi når Net Zero-målen på lång sikt senast 2040–2050.

 

Vi vill erbjuda våra kunder ett produkturval som möjliggör investering i kolbindning och den gröna omställningen. Vi tror att tillhandahållandet av sådana investeringsmöjligheter utgör kärnan i ett ansvarsfullt välstånd.

 

Läs mer om våra produkter med fokus på den gröna omställningen och klimatperspektivet:

 

United Bankers skogsfonder UB Skog och UB Nordic Forest Fund-fonderna strävar med sina skogsinvesteringar efter att binda koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark samt hållbara trävaruprodukter. Genom användning av virke som vuxit i fondernas skogar kan man dessutom delvis ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material. Fondernas mål är att förvalta skogarna så att de fungerar som kolsänkor på lång sikt och därigenom bidrar till att begränsa klimatförändringarna.

 

Det är möjligt att ersätta fossila energikällor med förnybar energi. UB Förnybar Energi investerar i vind- och solkraft samt innovativa lösningar för förnybar energi framför allt i Finland. Fonden både utvecklar vindkraftverksprojekt och investerar i redan befintliga projekt för förnybar energi.

 

UB Forest Industry Green Growth Fund är en kapitalfond som investerar i en hållbar och resurseffektiv skogs- och biobaserad industri. Fonden investerar i företag som fokuserar på att ersätta plast och andra material som baserar sig på fossila råvaror, höja förädlingsvärdet av och effektivare använda råvarubiflöden från virke och jordbruk samt att mer omfattande använda dessa råvaror i olika mellan- och slutanvändningsobjekt. Fondens mål är att därigenom bidra till begränsningen av klimatförändringarna och till den gröna omställningen.

 

UB:s klimatmål och klimatvägkarta baserar sig på UB:s bästa uppskattning för tillfället och kan ändras utan separat meddelande. På uppnåendet av målen och/eller mätningen av dem kan bl.a. inverka marknadsläget vid respektive tidpunkt, tillgången till data och utvecklingen av olika mätare.