Användning av personuppgifter

Användning av personuppgifter

Användning av personuppgifter i United Bankers -koncernen

UB-koncernen behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, den nationella lagstiftningen angående personuppgifer och de specialbestämmelser som gäller finansbranschen (”Regelverk”) och ser till att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas vid behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter hanteras bl.a. för skötsel av kundrelationer och tillhandahållande och marknadsföring av produkter och tjänster.

För förvaltningen av personuppgifter har UB-koncernen flera personuppgiftsansvariga och personregister, över vilka upprättats separata dataskyddsbeskrivningar. Dataskyddsbeskrivningen för kundregistren hos de bolag som behandlar UB-koncernens kunduppgifter samt dataskyddsbeskrivningen för de marknadsföringsregister som används inom UB-koncernen finns nedtill på sidan.

Personuppgifterna skaffas bl.a. från den registrerade själv, från offentliga register som upprätthålls av myndigheter och från kreditupplysningsregistret. Banksekretessen begränsar utlämnandet av personuppgifter som United Bankers-koncernen innehar till utomstående annat än med samtycke av den person som personuppgifterna rör, eller i övriga fall som Regelverket tillåter exempelvis till myndigheterna.

 

Ett bolag som hör till United Bankers-koncernen har enligt lag rätt att lämna ut kunduppgifter till andra bolag som hör till United Bankers-koncernen och som omfattas av samma tystnadsplikt.

 

Tietosuojaseloste - Markkinointirekisteri »

Tietosuojaseloste - Asiakasrekisteri »

United Bankers -konsernin rekrytointia koskeva tietosuojaseloste »

United Bankers Oyj:n yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia koskeva tietosuojaseloste »

Webinaarirekisterin tietosuojaseloste »

United Bankers -konsernin sisäpiirihallintoa koskeva tietosuojaseloste »

Vuokralaisten henkilötietojen käsittelytoimia koskeva tietosuojaseloste »

Tietosuojaseloste – Whistleblowing-ilmoituskanava ja ilmoitusten käsittely »

Tietosuojaseloste – Maanomistaja- ja sidosryhmärekisteri »

 

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna samt övrig information som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den registrerade har dessutom rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för vissa i EU:s allmänna dataskyddsförordning fastställda ändamål, såsom direktmarknadsföring. Den registrerade har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke för användandet av sina personuppgifter, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades, liksom även rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få inexakta och felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade samt rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. Den registrerade har dessutom rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade i de situationer som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning liksom rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas i de situationer som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den registrerade har därtill rätt att i vissa situationer som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som den registrerade har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.

 

Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter avseende honom eller henne strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

 

Den registrerade kan lämna in ett klagomål särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

Ovan nämnda förfrågningar och begäranden kan skickas skriftligt in under adress: United Bankers-koncernen, Compliance, Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors. Den som begär uppgifterna ska styrka sin identitet.

Användningen av cookies på webbplatsen www.unitedbankers.fi

VAD ÄR EN COOKIE?

Webbplatsen unitedbankers.fi använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator och som hjälper webbplatsens administratör att t.ex. känna igen besökare som ofta besöker webbplatsen, underlättar inloggningen på webbplatsen för besökare och gör det möjligt att sammanställa sammansatt information om besökarna. Användningen av cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. De flesta webbläsare ger möjlighet att stänga av cookies-funktionen. Notera emellertid att cookies kan vara nödvändiga för att webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på sidorna (t.ex. tjänsten MittUB) ska fungera korrekt.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Webbplatsen unitedbankers.fi använder cookies som är nödvändiga för att sidorna ska fungera samt cookies som förbättrar användarupplevelsen och som är avsedda för att analysera användningen av webbplatsen. För att leverera riktad marknadsföring kan också s.k. tracking pixlar användas, t.ex. Sanoma Media Finlands retargeting pixel. På webbplatsen används också tredje parts cookies.


På sidan används verktygen Google Analytics och Google Tag Manager, som sätter cookies på användarens webbläsare.


Med hjälp av Googles verktyg insamlas information t.ex. om antalet användare, vilka sidor som besökts och hur lång tid. Den information som samlats in med hjälp av cookies i anslutning till användaranalysen används för att utveckla webbplatsen. Användaren kan inte identifieras med hjälp av den information som vi fått med programmet Google Analytics.


Information om hur Google använder uppgifter som erhållits från de webbplatser som använder Googles tjänster: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

VILKEN INFORMATION INSAMLAS MED HJÄLP AV COOKIES?

Den information om webbplatsens användare som lagras kan vara t.ex. IP-adress, typ av webbläsare och de sidor som användaren har besökt. Det kan vara fråga om temporära sessionscookies eller permanenta cookies. Sessionscookies försvinner från användarens webbläsare när användaren avlägsnar sig från sidan eller stänger webbläsaren. Permanenta cookies sparas i användarens webbläsare en viss tid eller tills användaren raderar dem. På webbplatsen unitedbankers.fi används både temporära sessionscookies och permanenta cookies.