Transaktioner med närstående parter och aktieägaravtal

Transaktioner med närstående parter och aktieägaravtal

Transaktioner med närstående parter

Bolagets styrelse har slagit fast och godkänt principerna för uppföljning och bedömning av United Bankers transaktioner med närstående parter.  Styrelsens revisionsutskott följer och gör en bedömning av hur avtal och övriga rättshandlingar som görs mellan bolaget och dess närstående uppfyller kraven för bolagets normala verksamhet och marknadsvillkoren. Revisionsutskottet bedömer även eventuella intressekonfliktsfrågor i transaktioner som planerats med aktörer som hör till bolagets närmaste krets och utfärdar rekommendationer för styrelsen om lämpliga åtgärder gällande de planerade transaktionerna. Om den planerade transaktionen skulle avvika från bolagets sedvanliga affärsverksamhet eller om den inte skulle genomföras i enlighet med de villkor som motsvarar rådande praxis på marknaden, återkallas transaktionen eller presenteras för styrelsen för godkännande.

Bolagets verkställande direktör och koncernförvaltningens ekonomiförvaltning och riskhanteringsfunktion följer transaktioner med närstående parter som en del av bolagets normala rapporterings- och tillsynspraxis.

Väsentliga transaktioner mellan United Bankers och dess närstående rapporteras i bilagorna till United Bankers koncernbokslut. Enligt värdepappersmarknadslagen ska sådana väsentliga närståendetransaktioner som inte hör till den sedvanliga affärsverksamheten eller som inte genomförs på gängse kommersiella grunder även offentliggöras som börsmeddelanden.

Aktieägaravtal

Bolaget har inte vetskap om giltiga aktieägaravtal.