Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning

I vår kapitalförvaltningsmodell UB 360 kombineras de bästa sidorna av aktiv investering och indexinvestering. Vårt portföljförvaltningsteam har en gedigen erfarenhet och är mycket engagerat, och varje kapitalförvaltningskund får en personlig kapitalförvaltare. Detta möjliggör upprättande av en individuell investeringsstrategi, användning av kundspecifikt utvalda investeringsobjekt samt högklassig rådgivning i alla frågor som gäller investering.

Komponenter i den individuella kapitalförvaltningsmodellen UB 360

Kapitalförvaltningsportföljens kärnkomponenter – aktier och räntor

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer de investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder och ETF:er från olika områden och branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med kombination av alla marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås.

FYRA STRATEGIER: AKTIE 25, AKTIE 50, AKTIE 75 OCH AKTIE 100

INVESTERINGSPROCESS

Kunden väljer den strategi som passar honom eller henne bäst och som utgör underlag för grundallokeringen. Vid portföljförvaltningsgruppens veckovisa allokeringsmöten fattas beslut om allokeringen enligt tillgångsklass och inom respektive tillgångsklass samt säkerställs en tillräcklig diversifiering. Gruppen kartlägger kostnadseffektivt ETF:er och de bästa fonderna samt iakttar den avtalade grundallokeringen. Portföljförvaltarna följer kontinuerligt och i realtid marknaden och drar nytta av samarbetspartnernas investeringsanalyser.

 

Kapitalförvaltningsportföljens tilläggskomponenter*

Kunden kan till sin kapitalförvaltningsportfölj välja bland exempelvis följande tilläggskomponenter: skogs-, fastighets-, fastighetsaktie-, infrastrukturaktie-, ränte- och aktiefonder samt strukturerade masskuldebrevslån. Därtill kan diskretionära kapitalförvaltningskunder också välja direkta aktier och direkta masskuldebrevslån.

 

*Tilläggskomponenterna omfattas inte av det diskretionära kapitalförvaltningsavtalet utan för dem ingås separata avtal.

 

REALTILLGÅNGAR SOM EN DEL AV KAPITALFÖRVALTNINGSPORTFÖLJEN

Realtillgångar lämpar sig i stort sett för alla typer av portföljer för att sprida risken och skydda portföljens värde mot inflation. Realtillgångar är till exempel fastigheter, infrastruktur, jord- och skogsbruk. Det ger en möjlighet att uppnå en konkurrenskraftig avkastning med lägre risk än genomsnittet.

SKOGSFONDER

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog genom en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Specialplaceringsfond UB Skog Global erbjuder en möjlighet att placera i skogsindustrins växande och utvecklande värdekedja med en enda placering.

FASTIGHETSFONDER

Fastighetsfonder erbjuder en möjlighet till stabil, inflationsskyddad avkastning i olika konjunkturer och lämpar sig således för många placeringsportföljer för att sprida risken. Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheters placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor brett i hela Norden. Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheters placeringsobjekt är bl.a. tomter, bostäder, samhällsfastigheter, kontor samt logistik- och affärslokaler i Finland.

FASTIGHETSAKTIEFONDER

Våra fastighetsaktiefonder placerar i REIT-bolag runtom i världen. REIT-fonder (Real Estate Investment Trust) är fastighetsportföljer befriade från samfundsskatt som betalar ut nästan hela fastighetshyresavkastningen i utdelning till investerarna. De erbjuder ett likvitt och diversifierat sätt att investera i fastigheter. UB Global Fastighetsaktie-fondens medel placeras globalt i börsnoterade fastighetsplaceringsaktier. UB Europa Fastighetsaktie-fonden placerar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. UB Asien Fastighetsaktie-fonden är en aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader. UB Nordamerika Fastighetsaktie-fonden placerar diversifierat på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader.

Läs mer om fastighetsaktiefonder »

INFRASTRUKTURFONDER

Fördelen med infrastrukturplaceringar är deras goda avkastningspotential och samtidigt en stabilare utveckling än för traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera. UB Infra-fonden placerar globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning och UB EM Infra-fonden placerar i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna. Tillgångarna i fonden UB Förnybar Energi investeras i utvecklingsprojekt för förnybar energi och kraftverk för förnybar energi, såsom vind- och solkraftverk.

Läs mer om infrastruktur »

STRUKTURERADE MASSKULDEBREVSLÅN

Strukturerade masskuldebrevslån erbjuder privatplaceraren möjligheten att diversifiera placeringar på olika marknader och placeringsobjekt i vilka direkta placeringar kan vara svåra att genomföra. Produkter som många redan känner till är bland annat Företagslånekorgar.

DIREKTA AKTIER (separat portfölj som förvaltas med fullmakt)

Kapitalförvaltningens aktieportföljer Finland och Europa erbjuder tillträde till den internationella exportmarknaden. Finland-portföljen (10–12 bolag) har en betydande vikt i ett skogskluster som drar fördel av de globala megatrenderna. Till Europa-portföljen (15 bolag) hör flera globala exportbolag och internationella lyxproduktbolag, vars tillväxt härrör från det uppblomstrande Asien.

DIREKTA MASSKULDEBREVSLÅN (separat portfölj som förvaltas med fullmakt)

På masskuldebrevslånens värdeutveckling inverkar delvis andra faktorer jämfört med aktiernas utveckling, varför de minskar värdefluktuationerna i portföljen som helhet. De erbjuder också möjlighet till ett stabilt kassaflöde. Tillgångarna investeras huvudsakligen i europeiska bolags high yield-företagslån med en löptid på 3–5 år, men också hybrid- och kapitallån kan komma i fråga.

RÄNTEFONDER

UB Kort Ränta och UB Ränta Plus är räntefonder med låg risknivå, som placerar i ränte-instrument och lämpar sig som ett kortvarigt placeringsobjekt då man eftersträvar en avkastning som är högre än avkastningen från depositioner för sina kassatillgångar. Specialplaceringsfond UB High Yield erbjuder en genomsnittligt högre avkastning på ränteplaceringarna. UB High Yields tillgångar placeras i ränteinstrument, huvudsakligen i high yield-företagslån, vilkas högre avkastningsförväntan förknippas med en högre risk.

AKTIEFONDER

Med aktiefonder strävar man efter en bättre avkastning än den genomsnittliga avkastningen på marknaden. Specialplaceringsfond Asilo Argo placerar sina tillgångar i 10–15 företag med betydande långsiktigt tillväxtpotential utan anknytning till vad avser bransch eller geografi. UB Finland-fonden placerar i finländska börsnoterade bolag. UB Amerika-fonden placerar brett på USA:s aktiemarknad och Specialplaceringsfond UB Global placerar på den globala aktiemarknaden genom en bred kombinering av marknadssektorer och placeringsstilar. Placeringsfond UB Europa AI placerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens.

Kontakta oss!

Boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller kontakta oss genom att skicka meddelande. Våra experter hjälper dig gärna.
Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

Kontakta oss »

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

UB 360 Finland Aktie

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter. Strategin har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet. Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga.

 

d) Investeringsstrategi

 

Kapitalförvaltningsstrategin UB 360 Finland Aktie investerar i europeiska börsnoterade bolag. Till Europa-portföljen (15 bolag) hör flera globala exportbolag och internationella lyxproduktbolag, vars tillväxt härrör från det uppblomstrande Asien. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag (med undantag av indexbaserade produkter). Utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen görs i kapitalförvaltningsstrategin positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och målet är att investera i objekt, vars miljömässiga och sociala resultat är på god nivå i förhållande till relevanta kontrollgrupper.

 

Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i bolag som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Därtill kan valda indikatorer och deras utveckling jämföras med utvecklingen av indikatorerna för motsvarande strategier eller fonder. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

UB 360 Europa Aktie

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter från sina investeringsobjekt. Strategin har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga.

 

d) Investeringsstrategi

 

Kapitalförvaltningsstrategin UB 360 Europa Aktie investerar i europeiska börsnoterade bolag. Till Europa-portföljen (15 bolag) hör flera globala exportbolag och internationella lyxproduktbolag, vars tillväxt härrör från det uppblomstrande Asien. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag (med undantag av indexbaserade produkter). Utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen görs i kapitalförvaltningsstrategin positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och målet är att investera i objekt, vars miljömässiga och sociala resultat är på god nivå i förhållande till relevanta kontrollgrupper.

 

Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i bolag som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Därtill kan valda indikatorer och deras utveckling jämföras med utvecklingen av indikatorerna för motsvarande strategier eller fonder. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

UB 360 Aktie 25

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare och allokeringsteam med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande (med undantag av indexbaserade produkter). Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

d) Investeringsstrategi

 

I kapitalförvaltningsmodellen UB 360 kombineras aktiv investering och indexinvestering. Kunden väljer bland alternativen i UB 360-kapitalförvaltningsmodellen en lämplig kapitalförvaltningsstrategi, som utgör underlag för grundallokeringen och bestämmer förhållandet mellan aktie- och ränteinvesteringar i kundens portfölj. I denna kapitalförvaltningsstrategi Aktie 25 är grundallokeringen 25 % aktier och 75 % ränteinvesteringar.

 

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder, dvs. ETF:er (exchange traded funds) från olika geografiska områden och olika branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med en mångsidig kombination av olika marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter (med undantag av indexbaserade produkter). Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering baserar sig i första hand på investeringsobjektens SFDR-klassificering, eftersom investeringsobjekt enligt SFDR 8 och SFDR 9 i regel ska följa praxis för god styrning. Dessutom kan Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) utnyttjas. Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Dessutom övervakas främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genom uppföljning av valda hållbarhetsindikatorer, vilka är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers deltar i investerarbrev, där investeringsobjekten uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

UB 360 Aktie 50

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare och allokeringsteam med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande (med undantag av indexbaserade produkter). Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

d) Investeringsstrategi

 

I kapitalförvaltningsmodellen UB 360 kombineras aktiv investering och indexinvestering. Kunden väljer bland alternativen i UB 360-kapitalförvaltningsmodellen en lämplig kapitalförvaltningsstrategi, som utgör underlag för grundallokeringen och bestämmer förhållandet mellan aktie- och ränteinvesteringar i kundens portfölj. I denna kapitalförvaltningsstrategi Aktie 50 är grundallokeringen 50 % aktier och 50 % ränteinvesteringar.

 

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder, dvs. ETF:er (exchange traded funds) från olika geografiska områden och olika branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med en mångsidig kombination av olika marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter (med undantag av indexbaserade produkter). Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering baserar sig i första hand på investeringsobjektens SFDR-klassificering, eftersom investeringsobjekt enligt SFDR 8 och SFDR 9 i regel ska följa praxis för god styrning. Dessutom kan Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) utnyttjas. Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Dessutom övervakas främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genom uppföljning av valda hållbarhetsindikatorer, vilka är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers deltar i investerarbrev, där investeringsobjekten uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

UB 360 Aktie 75

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare och allokeringsteam med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande (med undantag av indexbaserade produkter). Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

d) Investeringsstrategi

 

I kapitalförvaltningsmodellen UB 360 kombineras aktiv investering och indexinvestering. Kunden väljer bland alternativen i UB 360-kapitalförvaltningsmodellen en lämplig kapitalförvaltningsstrategi, som utgör underlag för grundallokeringen och bestämmer förhållandet mellan aktie- och ränteinvesteringar i kundens portfölj. I denna kapitalförvaltningsstrategi Aktie 75 är grundallokeringen 75 % aktier och 25 % ränteinvesteringar.

 

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder, dvs. ETF:er (exchange traded funds) från olika geografiska områden och olika branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med en mångsidig kombination av olika marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter (med undantag av indexbaserade produkter). Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering baserar sig i första hand på investeringsobjektens SFDR-klassificering, eftersom investeringsobjekt enligt SFDR 8 och SFDR 9 i regel ska följa praxis för god styrning. Dessutom kan Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) utnyttjas. Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Dessutom övervakas främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genom uppföljning av valda hållbarhetsindikatorer, vilka är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers deltar i investerarbrev, där investeringsobjekten uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

UB 360 Aktie 100

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, främjar hållbarhetsfaktorer

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare och allokeringsteam med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Kapitalförvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande (med undantag av indexbaserade produkter). Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Kapitalförvaltningsstrategins ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet Produkten har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

d) Investeringsstrategi

 

I kapitalförvaltningsmodellen UB 360 kombineras aktiv investering och indexinvestering. Kunden väljer bland alternativen i UB 360-kapitalförvaltningsmodellen en lämplig kapitalförvaltningsstrategi, som utgör underlag för grundallokeringen och bestämmer förhållandet mellan aktie- och ränteinvesteringar i kundens portfölj. I denna kapitalförvaltningsstrategi Aktie 100 är grundallokeringen 100 % aktier.

 

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder, dvs. ETF:er (exchange traded funds) från olika geografiska områden och olika branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med en mångsidig kombination av olika marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås. Mer information om investeringsstrategin: Kapitalförvaltning

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt genom att utesluta vissa branscher och verksamheter (med undantag av indexbaserade produkter). Kapitalförvaltningsstrategin prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar kapitalförvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt.

 

Praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering baserar sig i första hand på investeringsobjektens SFDR-klassificering, eftersom investeringsobjekt enligt SFDR 8 och SFDR 9 i regel ska följa praxis för god styrning. Dessutom kan Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) utnyttjas. Kapitalförvaltningsstrategin investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.

 

e) Andel av investeringar

 

Kapitalförvaltningsstrategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kapitalförvaltningsstrategin har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i ljusgröna investeringsobjekt enligt artikel 8 i SFDR och/eller mörkgröna investeringsobjekt enligt artikel 9 i SFDR.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Dessutom övervakas främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper genom uppföljning av valda hållbarhetsindikatorer, vilka är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

g) Metoder

 

I kapitalförvaltningsstrategin övervakas andelen investeringar i portföljen som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som kapitalförvaltningsstrategin främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av valda hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.  

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om kapitalförvaltningsstrategins investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Kapitalförvaltningsstrategins investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers deltar i investerarbrev, där investeringsobjekten uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna produkt har inget officiellt index valts som referensvärde.

Investering är alltid förenat med ekonomisk risk. Investeringens värde kan stiga eller sjunka och det finansiella instrumentets historiska utveckling utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Investeraren kan förlora en del eller hela det investerade kapitalet. Investeraren ska före ett investeringsbeslut ta del av det produkt- och/eller servicespecifika materialet, varav framgår de risker som är förenade med det aktuella finansiella instrumentet. Innehållet ska inte betraktas som ett personligt investeringsråd eller en investeringsrekommendation eller som någon annan uppmaning att vidta investeringsåtgärder. Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls inom UB-koncernen av UB Kapitalförvaltning Ab.