Skog

Skog

Avkastningsprofilen för skog är exceptionell, eftersom trädbeståndets tillväxt är oberoende av konjunkturer och många andra faktorer som typiskt inverkar på placeringarnas avkastning.
Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog

Skog – ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning

Skogsegendomarna och den finska skogsindustrin har på sin tid lagt grunden till den finländska ekonomin. Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl, erbjuder stabil avkastning och lämpar sig som ett komplement till många olika slags placeringsportföljer. Att placera i skog är ett förträffligt sätt att sprida portföljens risk, eftersom dess korrelation mot aktiemarknaden är låg. Skogsmark är fast egendom, som bevarar sitt realvärde såväl vid inflation som ekonomiska kriser. Jämfört med många andra placeringar innebär det ett bättre skydd för att bibehålla egendomens värde.

 

UB Skog-fondens portföljförvaltare Kari Kangas berättar i videon om fonden och skogsplacering

Hållbarhet

De viktigaste hållbarhetsfaktorerna inom skogsbruket är naturhänsyn i ekonomiskog, vattenskydd samt tryggande och främjande av skogarnas mångfald i såväl ekonomi- som naturskogar. UB vill gå i spetsen för hållbar skogsvård.

 

Samtliga skogsfastigheter som vi äger i Finland är både PEFC™- och FSC® (FSC C109750)-certifierade*. För att säkerställa den ekologiska hållbarheten planeras och genomförs skogsbehandlingen med hänsyn till omgivningens naturvärden. Vid avverkning innebär det bland annat att naturvårdsträd och eventuell död ved lämnas kvar på avverkningsområdet. I de skogar som ägs av våra fonder lämnas hyggesavfall i skogen för att utöka kolsänkan och som näring för nytt trädbestånd.

 

Läs mer om ansvarsfull placering »

Skogssektorns tillväxt och utveckling backas upp av flera positiva megatrender, såsom att plast ersätts med träråvara, träbyggandet upplever en renässans och behovet av förpackningsmaterial växer i och med den ökade onlinehandeln.
Teemu Perälä, portföljförvaltare

——————————

UB:s skogsfonder

United Bankers hör genom sina skogsfonder till de största skogsägarna i Finland. Fonderna placerar i skogsfastigheter i Finland och Baltikum samt globalt i skog, skogsindustri och vidareförädling av skogsindustrins slutprodukter.


UB:s skogsfonder erbjuder ett enkelt sätt att placera i skog och skogssektorns växande och utvecklande värdekedja med en relativt låg kapitalinsats.


Skogarna sköts professionellt och ansvarsfullt med hänsyn till skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Fondens samtliga skogar är certifierade enligt kutymen i respektive land.

UB Skog

Fondens fördelar är unika processer och en professionell skötsel av skogsegendomen. Målet är att optimera avkastningen på det placerade kapitalet genom en systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna. Skogsegendomens skötsel styrs av fokus på optimering av det placerade kapitalet samt maximering av trädbeståndets värdeökning.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Skog Global

UB Skog Global placerar globalt i skog, skogsindustri och vidareförädling av skogsindustrins slutprodukter. Tillgångarna placeras både i skogsfonder och i börsnoterade skogsaktier. I de skogsfonder som utgör fondens placeringsobjekt ligger huvudvikten i placeringstillgångarna på den reglerade marknaden i väst.

 

Läs mer » | Teckna »

Överväger du att sälja din skogsfastighet?

Vi köper kontinuerligt skogsfastigheter runt om i Finland. Vi tar också emot apportplaceringar i våra fonder. En fondbaserad likvid placering är ett bra alternativ i sådana situationer där man önskar lösa in skogskapital endast delvis eller dela skogsegendomen, exempelvis vid arvskiften.

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.

 

* Internationellt tillämpas två stora certifieringssystem: FSC och PEFC. FSC är ett system som används av miljö- och naturorganisationerna. PEFC är i sin tur ett system som stöds av skogsägarorganisationerna och skogsindustrin. Det föreligger inga betydande skillnader mellan kriterierna i de två systemen, men FSC betonar något mer faktorer i anslutning till miljö och miljöskydd. Av skogarna i Finland är cirka 85 % PEFC-certifierade och knappt 10 % FSC-certifierade.