UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund-fonderna är kapitalfonder med fokus på skogsfastigheter och de är avsedda för professionella investerare. Fonderna driver hållbart skogsbruk och eftersträvar ett stabilt kassaflöde och en jämn värdeökning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden.

 

Skogstillgångarna i den år 2014 grundade skogsfonden UB Nordic Forest Fund I Kb som placerade i finländsk skogsmark såldes till en ny ägare i juni 2020. Även den 2015 grundade UB Nordic Forest Fund II Kb-fonden, som likaså placerade i finländsk skogsmark, såldes till en ny ägare i mars 2024. UB Nordic Forest Fund III Kb:s verksamhet inleddes i december 2018 och fonden placerar sina tillgångar i Finland och Baltikum. Fonden överskred sin målsatta storlek på 100 miljoner euro i april 2021, varvid fonden stängdes för nya placeringar.

UB Nordic Forest Fund IV

UB Nordic Forest Fund IV Kb, som grundades 2023, fortsätter United Bankers serie av Nordic Forest Funds. Fonden följer en liknande investeringsstrategi som den som framgångsrikt implementerats i andra United Bankers skogsfonder. Jämfört med tidigare fonder strävar UB Nordic Forest Fund IV dock efter att öka den geografiska diversifieringen och att investera i skogsfastigheter i större utsträckning i länderna kring Östersjön och vissa andra europeiska länder. Fonden kan också placera 20 % av sitt kapital utanför Europa. UB Nordic Forest Fund IV skiljer sig från andra Nordic Forest Funds genom att vara en evergreen-fond.

Målet en stabil och hållbar avkastning

I kärnan av UB Nordic Forest Fund-fondernas verksamhet är utövandet av hållbart skogsbruk. Fonderna eftersträvar en stabil avkastning genom avverkningsinkomster och värdeökning på trädbeståndet. Med en noggrant inriktad anskaffnings- och avverkningsstrategi optimeras avkastningen på det investerade kapitalet. Placeringsstrategin går ut på att prioritera skogsfastigheter med en god värdeökningspotential där avkastning inflyter från trädbeståndets volymtillväxt och övergång till virkesslag av högre värde. Fonden har som mål att årligen dela ut föregående års resultat till andelsägarna.

 

UB Nordic Forest Fund-fonderna ärenligt SFDR artikel 9 hållbara fonder som har förbundit sig att göra hållbara investeringar enligt EU-taxonomin. De skogar fonderna äger är alla certifierade (PEFC™ och/eller FSC® (FSC C109750). Genom certifieringen kan vi visa att vår skogsbehandling är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

 

Tilläggsinformation:

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

Jyri Hietala

jyri.hietala@unitedbankers.fi +358 40 359 3566

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nordic Forest Fund II

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 9, fonden har hållbar investering som mål. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringarna genom sina skogsinvesteringar. Fondens skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av skogarna är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondens skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonden iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt certifieringarna FSC® (FSC C109750) och PEFC™ samt övriga bästa praxis inom branschen i syfte att trygga en välmående skogsnatur och säkerställa en lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt. Alla skogsfastigheter som fonden äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondens rapportering.

 

Fondens portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsrisker och hållbara investeringar med stöd av UB:s ESG-team. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt gör hållbara investeringar. I fondens skogsvård beaktas principen att ”inte orsaka någon betydande skada”. Målet är att planera skogsvården så att den inte medför betydande skada för den biologiska mångfalden, förebyggandet av miljöföroreningar, omställningen till en cirkulär ekonomi, en hållbar användning av vatten och marina resurser och anpassningen till klimatförändringarna. Fonden iakttar gällande lagar och normer för miljö- och skogsbranschen. Fonden har dessutom förbundit sig till principerna och praxis för hållbar skogsvård och fondens alla skogar är FSC- och/eller PEFC-certifierade. Syftet med certifieringarna är att säkerställa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård samt att bl.a. trygga den biologiska mångfalden. FSC-certifieringen förutsätter att 5 % av skogarna lämnas utanför ekonomibruk för att trygga den biologiska mångfalden.

 

 • Indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer analyseras i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut, de följs upp under investeringen och för dem redogörs regelbundet i samband med fondens rapportering. Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser har utarbetats för investeringar som hänför sig till bolag, varför deras tillämpning på skogsinvesteringar är krävande. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser och i fråga om skogsfonderna följs och analyseras indikatorerna till den del som indikatorerna lämpar sig för detta tillgångsslag. Analysen, uppföljningen och rapporteringen baserar sig huvudsakligen på data som insamlats om investeringsobjekten och i mån av möjlighet utnyttjas också Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för tillgångsslaget i fråga:

 

Tabell 1 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Utsläpp av växthusgaser

 2. Koldioxidavtryck

 3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet

 4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)

 5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

 6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

 8. Utsläpp till vatten

 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 12. Ojusterad löneklyfta mellan könen

 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna

 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

 • Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt på data som insamlats om investeringsobjektet under due diligence-processen. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att bidra till att situationen åtgärdas inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

 

Fonden har hållbar investering som mål. Målet är att bidra till begränsningen av klimatförändringarna genom hållbara skogsinvesteringar. Dessutom kan det virke som produceras i fondens skogar fungera som möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Fonden investerar i skog och strävar genom sina skogsinvesteringar efter att binda koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark samt i hållbara trävaruprodukter. Genom användning av virke som vuxit i fondens skogar kan man dessutom delvis ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material. Strävan är att förvalta fondens skogar så att de fungerar som kolsänkor på lång sikt. Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kolutsläpp från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fondens skogsvård planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att skogarna binder mer kol än normalt.

 

Fondens strategi stöder begränsningen av klimatförändringarna och bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utöver skogsvård och försäljning av virke från skogen kan fonden i sin verksamhet förädla och planlägga skogsfastigheter samt utnyttja skogsfastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden.

 

d) Investeringsstrategi

 

Tillgångarna i fonden UB Nordic Forest Fund II investeras direkt eller indirekt huvudsakligen i skogsfastigheter i Finland. Avkastning eftersträvas i första hand genom värdeökning av trädbeståndet i de skogsfastigheter som utgör investeringsobjekt samt genom försäljning av virke. Därför prioriteras i investeringsverksamheten objekt med värdeökningspotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan ytterligare erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjande av fastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden. Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, andra skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Mer information om investeringsstrategin: UB Nordic Forest Fund

 

Skogsvård som uppfyller klimatkriterierna enligt EU-taxonomin är av central betydelse för fonden. Fonden förvaltar sina skogar med beaktande av klimatkriterierna enligt EU-taxonomin, eller investerar i skogar, vars förvaltning uppfyller kriterierna i EU-taxonomin för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

Investeringsobjektens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt data som insamlats om investeringsobjekten. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

 e) Andel av investeringar

 

Av fondens investeringar är 99 % hållbara skogsinvesteringar som uppfyller EU-taxonomins kriterier för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna. Merparten av tillgångarna i fonden UB Skog investeras direkt eller indirekt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan dessutom göra hållbara skogsinvesteringar genom att investera i andra skogsfonder.

 

Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan också erhållas genom utveckling och planläggning av skogsfastigheter samt genom utnyttjande av marksubstanser och rekreationspotential. Dessa funktioner utgör cirka 1 % av fondens investeringar under normala marknadsförhållanden, och de uppfyller inte nödvändigtvis klimatkriterierna enligt EU-taxonomin.

 

f) Övervakning av mål för hållbar investering

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom regelbundna kolbalansberäkningar. För beräkningsresultaten redogörs i fondens rapportering. Skötseln av fondens skogar planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att fondens skogar binder mer kol än normalt. Kolbalansberäkningarna, kolbalansmodellerna och rapporteringen görs i enlighet med bästa internationella praxis, som kontinuerligt utvecklas. Fonden rapporterar årligen bl.a. om skogarnas kolsänka, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skog som lämnats utanför ekonomibruk och olika typer av skyddade områden samt indikatorer i anslutning till den biologiska mångfalden.

 

g) Metoder

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom uppföljning av kolsänkan i fondens skogar och utvecklingen av de hållbarhetsindikatorer som beskriver metoderna för hållbar skogsvård. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är skogarnas årliga kolbalans och kolsänka samt resultaten av klimatmodeller på lång sikt, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skyddad skog samt indikatorer som beskriver den biologiska mångfalden.

 

Med hjälp av fondens kolbalansmodeller säkerställs att fondens skogsvård på det sätt som långsiktsmodellerna utvisar binder mer kol jämfört med sedvanlig skogsvård. Med hjälp av skogscertifieringar säkerställs en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på skogsdata och data som insamlats om objekten. Kolberäkningsmetoden följer allmän god praxis för mätning av skogens kolbindning och kolutsläpp, som för närvarande baserar sig på IPCC:s nationella anvisningar för beräkning av GHG-utsläpp (2006, 2019). Modellen av trädbeståndets och jordmånens kollager motsvarar allmänt kraven i IPCC:s anvisningar för den högsta nivån (Tier 3). Likaså följer beräkningen av fossila utsläpp allmänt IPCC:s metoder, där utsläppen bestäms enligt en utsläppskoefficient. De modeller som beskriver trädbeståndet och trädbeståndets utveckling baserar sig på artiklar i vetenskapliga publikationsserier och resultaten av riskskogstaxeringen. Mer information om metoderna fås av fondens portföljförvaltare.

 

Dessutom utnyttjar fonden i mån av möjlighet Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers samt ESG-tjänsteleverantörernas och samarbetspartnernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används välrenommerade databaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser kan basera sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

 i) Begränsningar för metoder och data

 

Metoderna och datakällorna för skogarnas kolbalansmodeller utvecklas kontinuerligt. Fonden strävar efter att följa bästa internationella praxis. Främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper kan endast bedömas utifrån tillgängliga data och med vid var tid tillgängliga metoder. Både uppdateringen av uppgifterna och utvecklingen av metoder kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data, datakällor och metoder som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fonden utövar inflytande på sina investeringar i egenskap av en aktiv ägare bl.a. genom att planera objektens skogsvård. Dessutom är fonden delaktig i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete i den mån som fondens investeringsobjekt lämpar sig för målgrupperna för åtgärderna. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers bl.a. uppmuntrar företagen till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

 

Fonden har som mål att begränsa klimatförändringarna genom att binda koldioxid från atmosfären i fondens skogar. Med andra ord fokuserar fonden på att effektivisera minskningen av växthusgasutsläppen. Av denna anledning har fonden inget jämförelseindex, och för fonden finns heller inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning enligt förordning (EU) 2016/1011 artikel 3.1 led 23a eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.1 led 23b i samma förordning. Överensstämmelsen med klimatmålen i Parisavtalet säkerställs i denna fond på så sätt att fondens hållbara investeringar uppfyller kriterierna för skogsvård och begränsningen av klimatförändringen enligt EU-taxonomin.

 

Nordic Forest Fund III

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 9, fonden har hållbar investering som mål. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringarna genom sina skogsinvesteringar. Fondens skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av skogarna är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondens skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonden iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt certifieringarna FSC® (FSC C109750) och PEFC™ samt övriga bästa praxis inom branschen i syfte att trygga en välmående skogsnatur och säkerställa en lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt. Alla skogsfastigheter som fonden äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondens rapportering.

 

Fondens portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsrisker och hållbara investeringar med stöd av UB:s ESG-team. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt gör hållbara investeringar. I fondens skogsvård beaktas principen att ”inte orsaka någon betydande skada”. Målet är att planera skogsvården så att den inte medför betydande skada för den biologiska mångfalden, förebyggandet av miljöföroreningar, omställningen till en cirkulär ekonomi, en hållbar användning av vatten och marina resurser och anpassningen till klimatförändringarna. Fonden iakttar gällande lagar och normer för miljö- och skogsbranschen. Fonden har dessutom förbundit sig till principerna och praxis för hållbar skogsvård och fondens alla skogar är FSC- och/eller PEFC-certifierade. Syftet med certifieringarna är att säkerställa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård samt att bl.a. trygga den biologiska mångfalden. FSC-certifieringen förutsätter att 5 % av skogarna lämnas utanför ekonomibruk för att trygga den biologiska mångfalden.

 

 • Indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer analyseras i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut, de följs upp under investeringen och för dem redogörs regelbundet i samband med fondens rapportering. Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser har utarbetats för investeringar som hänför sig till bolag, varför deras tillämpning på skogsinvesteringar är krävande. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser och i fråga om skogsfonderna följs och analyseras indikatorerna till den del som indikatorerna lämpar sig för detta tillgångsslag. Analysen, uppföljningen och rapporteringen baserar sig huvudsakligen på data som insamlats om investeringsobjekten och i mån av möjlighet utnyttjas också Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för tillgångsslaget i fråga:

 

Tabell 1 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Utsläpp av växthusgaser

 2. Koldioxidavtryck

 3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet

 4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)

 5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

 6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

 8. Utsläpp till vatten

 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 12. Ojusterad löneklyfta mellan könen

 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna

 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

 • Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt på data som insamlats om investeringsobjektet under due diligence-processen. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att bidra till att situationen åtgärdas inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

 

Fonden har hållbar investering som mål. Målet är att bidra till begränsningen av klimatförändringarna genom hållbara skogsinvesteringar. Dessutom kan det virke som produceras i fondens skogar fungera som möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Fonden investerar i skog och strävar genom sina skogsinvesteringar efter att binda koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark samt i hållbara trävaruprodukter. Genom användning av virke som vuxit i fondens skogar kan man dessutom delvis ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material. Strävan är att förvalta fondens skogar så att de fungerar som kolsänkor på lång sikt. Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kolutsläpp från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fondens skogsvård planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att skogarna binder mer kol än normalt.

 

Fondens strategi stöder begränsningen av klimatförändringarna och bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utöver skogsvård och försäljning av virke från skogen kan fonden i sin verksamhet förädla och planlägga skogsfastigheter samt utnyttja skogsfastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden.

 

d) Investeringsstrategi

 

Tillgångarna i fonden UB Nordic Forest Fund III investeras direkt eller indirekt huvudsakligen i skogsfastigheter i Östersjöområdet. Högst 10 % av fondens tillgångar kan investeras i andra länder i Europa. Avkastning eftersträvas i första hand genom värdeökning av trädbeståndet i de skogsfastigheter som utgör investeringsobjekt samt genom försäljning av virke. Därför prioriteras i investeringsverksamheten objekt med värdeökningspotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, andra skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan ytterligare erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjande av fastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden. Mer information om investeringsstrategin: UB Nordic Forest Fund

 

Skogsvård som uppfyller klimatkriterierna enligt EU-taxonomin är av central betydelse för fonden. Fonden förvaltar sina skogar med beaktande av klimatkriterierna enligt EU-taxonomin, eller investerar i skogar, vars förvaltning uppfyller kriterierna i EU-taxonomin för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Investeringsobjektens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt data som insamlats om investeringsobjekten. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

 e) Andel av investeringar

 

Av fondens investeringar är 99 % hållbara skogsinvesteringar som uppfyller EU-taxonomins kriterier för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna. Merparten av tillgångarna i fonden UB Skog investeras direkt eller indirekt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan dessutom göra hållbara skogsinvesteringar genom att investera i andra skogsfonder.

 

Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan också erhållas genom utveckling och planläggning av skogsfastigheter samt genom utnyttjande av marksubstanser och rekreationspotential. Dessa funktioner utgör cirka 1 % av fondens investeringar under normala marknadsförhållanden, och de uppfyller inte nödvändigtvis klimatkriterierna enligt EU-taxonomin.

 

f) Övervakning av mål för hållbar investering

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom regelbundna kolbalansberäkningar. För beräkningsresultaten redogörs i fondens rapportering. Skötseln av fondens skogar planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att fondens skogar binder mer kol än normalt. Kolbalansberäkningarna, kolbalansmodellerna och rapporteringen görs i enlighet med bästa internationella praxis, som kontinuerligt utvecklas. Fonden rapporterar årligen bl.a. om skogarnas kolsänka, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skog som lämnats utanför ekonomibruk och olika typer av skyddade områden samt indikatorer i anslutning till den biologiska mångfalden.

 

g) Metoder

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom uppföljning av kolsänkan i fondens skogar och utvecklingen av de hållbarhetsindikatorer som beskriver metoderna för hållbar skogsvård. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är skogarnas årliga kolbalans och kolsänka samt resultaten av klimatmodeller på lång sikt, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skyddad skog samt indikatorer som beskriver den biologiska mångfalden.

 

Med hjälp av fondens kolbalansmodeller säkerställs att fondens skogsvård på det sätt som långsiktsmodellerna utvisar binder mer kol jämfört med sedvanlig skogsvård. Med hjälp av skogscertifieringar säkerställs en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på skogsdata och data som insamlats om objekten. Kolberäkningsmetoden följer allmän god praxis för mätning av skogens kolbindning och kolutsläpp, som för närvarande baserar sig på IPCC:s nationella anvisningar för beräkning av GHG-utsläpp (2006, 2019). Modellen av trädbeståndets och jordmånens kollager motsvarar allmänt kraven i IPCC:s anvisningar för den högsta nivån (Tier 3). Likaså följer beräkningen av fossila utsläpp allmänt IPCC:s metoder, där utsläppen bestäms enligt en utsläppskoefficient. De modeller som beskriver trädbeståndet och trädbeståndets utveckling baserar sig på artiklar i vetenskapliga publikationsserier och resultaten av riskskogstaxeringen. Mer information om metoderna fås av fondens portföljförvaltare.

 

Dessutom utnyttjar fonden i mån av möjlighet Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers samt ESG-tjänsteleverantörernas och samarbetspartnernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används välrenommerade databaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser kan basera sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

 i) Begränsningar för metoder och data

 

Metoderna och datakällorna för skogarnas kolbalansmodeller utvecklas kontinuerligt. Fonden strävar efter att följa bästa internationella praxis. Främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper kan endast bedömas utifrån tillgängliga data och med vid var tid tillgängliga metoder. Både uppdateringen av uppgifterna och utvecklingen av metoder kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data, datakällor och metoder som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fonden utövar inflytande på sina investeringar i egenskap av en aktiv ägare bl.a. genom att planera objektens skogsvård. Dessutom är fonden delaktig i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete i den mån som fondens investeringsobjekt lämpar sig för målgrupperna för åtgärderna. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers bl.a. uppmuntrar företagen till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

 

Fonden har som mål att begränsa klimatförändringarna genom att binda koldioxid från atmosfären i fondens skogar. Med andra ord fokuserar fonden på att effektivisera minskningen av växthusgasutsläppen. Av denna anledning har fonden inget jämförelseindex, och för fonden finns heller inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning enligt förordning (EU) 2016/1011 artikel 3.1 led 23a eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.1 led 23b i samma förordning. Överensstämmelsen med klimatmålen i Parisavtalet säkerställs i denna fond på så sätt att fondens hållbara investeringar uppfyller kriterierna för skogsvård och begränsningen av klimatförändringen enligt EU-taxonomin.

 

Nordic Forest Fund IV

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 9, fonden har hållbar investering som mål. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringarna genom sina skogsinvesteringar. Fondens skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av skogarna är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondens skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonden iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt certifieringarna FSC® (FSC C109750) och PEFC™ samt övriga bästa praxis inom branschen i syfte att trygga en välmående skogsnatur och säkerställa en lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt. Alla skogsfastigheter som fonden äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondens rapportering.

 

Fondens portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsrisker och hållbara investeringar med stöd av UB:s ESG-team. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt gör hållbara investeringar. I fondens skogsvård beaktas principen att ”inte orsaka någon betydande skada”. Målet är att planera skogsvården så att den inte medför betydande skada för den biologiska mångfalden, förebyggandet av miljöföroreningar, omställningen till en cirkulär ekonomi, en hållbar användning av vatten och marina resurser och anpassningen till klimatförändringarna. Fonden iakttar gällande lagar och normer för miljö- och skogsbranschen. Fonden har dessutom förbundit sig till principerna och praxis för hållbar skogsvård och fondens alla skogar är FSC- och/eller PEFC-certifierade. Syftet med certifieringarna är att säkerställa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård samt att bl.a. trygga den biologiska mångfalden. FSC-certifieringen förutsätter att 5 % av skogarna lämnas utanför ekonomibruk för att trygga den biologiska mångfalden.

 

 • Indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer analyseras i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut, de följs upp under investeringen och för dem redogörs regelbundet i samband med fondens rapportering. Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser har utarbetats för investeringar som hänför sig till bolag, varför deras tillämpning på skogsinvesteringar är krävande. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser och i fråga om skogsfonderna följs och analyseras indikatorerna till den del som indikatorerna lämpar sig för detta tillgångsslag. Analysen, uppföljningen och rapporteringen baserar sig huvudsakligen på data som insamlats om investeringsobjekten och i mån av möjlighet utnyttjas också Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för tillgångsslaget i fråga:

 

Tabell 1 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Utsläpp av växthusgaser

 2. Koldioxidavtryck

 3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet

 4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)

 5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion

 6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan

 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

 8. Utsläpp till vatten

 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 12. Ojusterad löneklyfta mellan könen

 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna

 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt

 1. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

 • Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt på data som insamlats om investeringsobjektet under due diligence-processen. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att bidra till att situationen åtgärdas inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

 

Fonden har hållbar investering som mål. Målet är att bidra till begränsningen av klimatförändringarna genom hållbara skogsinvesteringar. Dessutom kan det virke som produceras i fondens skogar fungera som möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi.

 

Fonden investerar i skog och strävar genom sina skogsinvesteringar efter att binda koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark samt i hållbara trävaruprodukter. Genom användning av virke som vuxit i fondens skogar kan man dessutom delvis ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material. Strävan är att förvalta fondens skogar så att de fungerar som kolsänkor på lång sikt. Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kolutsläpp från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fondens skogsvård planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att skogarna binder mer kol än normalt.

 

Fondens strategi stöder begränsningen av klimatförändringarna och bidrar till flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utöver skogsvård och försäljning av virke från skogen kan fonden i sin verksamhet förädla och planlägga skogsfastigheter samt utnyttja skogsfastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden.

 

d) Investeringsstrategi

 

Tillgångarna i fonden UB Nordic Forest Fund IV investeras direkt eller indirekt i skogsfastigheter huvudsakligen i Östersjöområdet. Fonden kan också investera i skogsfastigheter belägna i andra länder i Europa. Högst 20 % av fondens skogstillgångar kan vara belägna utanför Europa. Avkastning eftersträvas i första hand med hjälp av hållbart skogsbruk genom värdeökning av trädbeståndet i de skogsfastigheter som utgör investeringsobjekt samt genom försäljning av virke. Därför prioriteras i investeringsverksamheten objekt med värdeökningspotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Fonden kan också investera i skog indirekt genom investeringar exempelvis i andra skogsfonder och värdepapper i skogsbolag. Avkastning kan ytterligare erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjande av fastigheternas marksubstanser och eventuella rekreativa värden. Mer information om investeringsstrategin: UB Nordic Forest Fund

 

Skogsvård som uppfyller klimatkriterierna enligt EU-taxonomin är av central betydelse för fonden. Fonden förvaltar sina skogar med beaktande av klimatkriterierna enligt EU-taxonomin, eller investerar i skogar, vars förvaltning uppfyller kriterierna i EU-taxonomin för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Investeringsobjektens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt data som insamlats om investeringsobjekten. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

 e) Andel av investeringar

 

Av fondens investeringar är 99 % hållbara skogsinvesteringar som uppfyller EU-taxonomins kriterier för skogsvård och för verksamhet som väsentligt bidrar till begränsningen av klimatförändringarna. Merparten av tillgångarna i fonden UB Skog investeras direkt eller indirekt i skogsfastigheter i Finland. Fonden kan dessutom göra hållbara skogsinvesteringar genom att investera i andra skogsfonder.

 

Fonden kan också investera i andelar i samfällda skogar, skogsfonder, värdepapper i skogsbolag eller i övrigt indirekt i skogsfastigheter. Avkastning kan också erhållas genom utveckling och planläggning av skogsfastigheter samt genom utnyttjande av marksubstanser och rekreationspotential. Dessa funktioner utgör cirka 1 % av fondens investeringar under normala marknadsförhållanden, och de uppfyller inte nödvändigtvis klimatkriterierna enligt EU-taxonomin.

 

f) Övervakning av mål för hållbar investering

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom regelbundna kolbalansberäkningar. För beräkningsresultaten redogörs i fondens rapportering. Skötseln av fondens skogar planeras med hjälp av kolbalansmodeller som spänner över 30 år på så sätt att fondens skogar binder mer kol än normalt. Kolbalansberäkningarna, kolbalansmodellerna och rapporteringen görs i enlighet med bästa internationella praxis, som kontinuerligt utvecklas. Fonden rapporterar årligen bl.a. om skogarnas kolsänka, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skog som lämnats utanför ekonomibruk och olika typer av skyddade områden samt indikatorer i anslutning till den biologiska mångfalden.

 

g) Metoder

 

Uppnåendet av fondens hållbarhetsmål övervakas genom uppföljning av kolsänkan i fondens skogar och utvecklingen av de hållbarhetsindikatorer som beskriver metoderna för hållbar skogsvård. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är skogarnas årliga kolbalans och kolsänka samt resultaten av klimatmodeller på lång sikt, arealen av FSC- och PEFC-certifierade skogar, arealen av skyddad skog samt indikatorer som beskriver den biologiska mångfalden.

 

Med hjälp av fondens kolbalansmodeller säkerställs att fondens skogsvård på det sätt som långsiktsmodellerna utvisar binder mer kol jämfört med sedvanlig skogsvård. Med hjälp av skogscertifieringar säkerställs en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsvård. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på skogsdata och data som insamlats om objekten. Kolberäkningsmetoden följer allmän god praxis för mätning av skogens kolbindning och kolutsläpp, som för närvarande baserar sig på IPCC:s nationella anvisningar för beräkning av GHG-utsläpp (2006, 2019). Modellen av trädbeståndets och jordmånens kollager motsvarar allmänt kraven i IPCC:s anvisningar för den högsta nivån (Tier 3). Likaså följer beräkningen av fossila utsläpp allmänt IPCC:s metoder, där utsläppen bestäms enligt en utsläppskoefficient. De modeller som beskriver trädbeståndet och trädbeståndets utveckling baserar sig på artiklar i vetenskapliga publikationsserier och resultaten av riskskogstaxeringen. Mer information om metoderna fås av fondens portföljförvaltare.

 

Dessutom utnyttjar fonden i mån av möjlighet Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers samt ESG-tjänsteleverantörernas och samarbetspartnernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används välrenommerade databaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser kan basera sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

 i) Begränsningar för metoder och data

 

Metoderna och datakällorna för skogarnas kolbalansmodeller utvecklas kontinuerligt. Fonden strävar efter att följa bästa internationella praxis. Främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper kan endast bedömas utifrån tillgängliga data och med vid var tid tillgängliga metoder. Både uppdateringen av uppgifterna och utvecklingen av metoder kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data, datakällor och metoder som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fonden utövar inflytande på sina investeringar i egenskap av en aktiv ägare bl.a. genom att planera objektens skogsvård. Dessutom är fonden delaktig i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete i den mån som fondens investeringsobjekt lämpar sig för målgrupperna för åtgärderna. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers bl.a. uppmuntrar företagen till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

 

Fonden har som mål att begränsa klimatförändringarna genom att binda koldioxid från atmosfären i fondens skogar. Med andra ord fokuserar fonden på att effektivisera minskningen av växthusgasutsläppen. Av denna anledning har fonden inget jämförelseindex, och för fonden finns heller inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning enligt förordning (EU) 2016/1011 artikel 3.1 led 23a eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.1 led 23b i samma förordning. Överensstämmelsen med klimatmålen i Parisavtalet säkerställs i denna fond på så sätt att fondens hållbara investeringar uppfyller kriterierna för skogsvård och begränsningen av klimatförändringen enligt EU-taxonomin.

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.