Insiderförvaltning

Insiderförvaltning

Insiderförvaltning

United Bankers Abp (”United Bankers”) följer insideranvisningarna enligt EU:s Förordning om marknadsmissbruk (Market Abuse Regulation, ”MAR”), som trädde i kraft 3.7.2016, samt Nasdaq Helsinki Ltd:s insideranvisningar. United Bankers styrelse har godkänt en insider- och handelsanvisning som definierar de handlingssätt som berör insiderinformation och insiderhandel i United Bankers koncernen.

 

United Bankers insiderförvaltning ansvarar för att övervaka efterlevnaden av insider- och handelsanvisningar, MAR, Nasdaq Helsinki Ltd:s riktlinjer och andra givna insiderregleringar, samt för att ge insiderutbildning och rådgivning. Insiderförvaltningen ansvarar även för upprätthållandet av insiderregistren, beviljande av handelstillstånd och rapportering till personer i företagets ledning och Finansinspektionen.

 

United Bankers-koncernföretagens personal (personer i arbets-och tjänsteförhållanden samt anknutna ombud) skolas regelbundet i insiderärenden. Den insideransvariga kontrollerar uppgifterna som finns i insiderregistret kvartalvis. Den insideransvariga ska därtill kvartalsvis kontrollera att handelsbegränsningarna efterföljs i United Bankers-koncernen.

 

United Bankers insiderförvaltning organiseras av koncernens Head of Compliance. Till insiderförvaltningen hör, förutom Head of Compliance, även United Bankers-koncernens Compliance Officer och insideransvariga.

Insiderförteckningar

United Bankers upprätthåller en insiderförteckning där personer med insiderinformation, från alla enskilda projekt, blir antecknade. De projektspecifika insiderlistorna används för konfidentiell beredning av helheter eller arrangemang som i sin karaktär eller storlek skiljer sig från United Bankers normala verksamhet eller företagets publicerade strategi och då företaget objektivt har bedömt att helheten eller arrangemanget under beredning rimligen kan förväntas förvekligas. United Bankers bedömer från fall till fall om en helhet eller arrangemang ska betraktas som ett projekt. Vid upprättandet av ett insiderprojekt bedöms även villkoren för uppskjutet offentliggörande av insiderinformationen och det fattas beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation gällande projektet.

 

En person som registreras i en projektspecifik insiderförteckning meddelas skriftligen och om vilka skyldigheter och påföljder detta innebär, samt när projektet avslutas och därmed även när skyldigheterna upphör. En person som är tecknad i en projektspecifik insiderförteckning får inte handla med finansiella instrument utgivna av United Bankers.

 

Förutom projektspecifika insiderförteckningar upprätthåller United Bankers även en permanent förteckning och tilläggsdel på personer som kontinuerligt har tillgång till företagets insiderinformation. Dessa är personer i ledningsgruppen, ledningsgruppens assistent, ekonomidirektören, chefsjurist och insideransvarig.

 

Insiderförteckningen och dess tilläggsdel är inte offentliga.

 

Ledningens och deras närståendes transaktioner

MAR förpliktar United Bankers att upprätthålla en förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående. Personer i ledande ställning hos United Bankers och personer som tillhör deras närstående är förpliktade att underrätta United Bankers och Finansinspektionen om alla transaktioner som görs för egen räkning och rör United Bankers aktier eller skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem. United Bankers publicerar ett börsmeddelande med information om gällande transaktion senast tre (3) affärsdagar efter det att transaktionen gjorts. Dessa meddelanden finns tillgängliga på finska i bolagets nyhetsarkiv.

 

Personer i ledande ställning som rapporteringsskyldigheten gäller är United Bankers styrelses medlemmar, verkställande direktör, ledningsgruppens medlemmar samt ekonomidirektören. Registret över de rapporteringsskyldiga i ledningen samt deras närstående är inte offentligt.

Dotterbolagens insiderregister

United Bankers-koncernen är verksam inom placeringsbranschen och insiderreglerna som gäller värdepappersföretag och fondbolag förpliktar vissa av United Bankers-koncernens dotterbolag att upprätthålla egna insiderregister. Värdepappersföretaget UB Kapitalförvaltning Ab skall med stöd av lagen om investeringstjänster och fondbolaget UB Fondbolag Ab skall med stöd av lagen om placeringsfonder upprätthålla ett offentligt insiderregister över personer i ledande ställning och deras innehav.

 

I UB-koncernens värdepappersföretag och fondbolag anses följande personer vara personer i ledande ställning:

 

1) värdepappersföretagets och fondbolagets styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare, andra som hör till den högsta ledningen samt deras ställföreträdare (personer, som verkligen leder verksamheten) samt bolagets revisor, revisorssuppleant och de anställda hos en revisonssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget;

 

2) en vid värdepappersföretaget anställd person som har som uppgift att göra investeringsanalyser av aktier eller finansiella instrument, vars huvudsakliga uppgift består i att medverka vid tillhandahållande av investeringstjänster, eller som i övrigt har regelbunden tillgång till insiderinformation om aktier eller andra finansiella instrument; och

 

3) anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.

 

Handelsbegräsningar och stängd period

Enligt United Bankers-koncernens handelslovsförfaranden måste styrelsemedlemmar i United Bankers koncernföretag och personer anställda av United Bankers-koncernen samt anknutna ombud, alltid före handel med finansiella instrument emitterade av United Bankers, skriftlig be om handelstillstånd av den insideransvarige.

 

United Bankers Abp följer en stängd period som börjar 30 dagar före publiceringen av halvårsrapporten eller bokslutskommunikén och pågår till slutet av publiceringsdagen. Under den stängda perioden får inte styrelsemedlemmar i United Bankers koncernföretag, personer och anknutna ombud i United Bankers tjänst och deras närstående (omyndig vars intressebevakare den tidigare nämnda personen är eller den tidigare nämnda personens eller omyndiges företag som står under bestämmande inflytande) idka handel med finansiella instrument emitterade av United Bankers.

 

Styrelsemedlemmar i United Bankers koncernföretagen, personer och anknutna ombud i United Bankers tjänst och deras närstående (omyndig vars intressebevakare den tidigare nämnda personen är eller den tidigare nämnda personens eller omyndiges företag som står under bestämmande inflytande) får inte idka så kallad kort handel med finansiella instrument emitterade av United Bankers. Med kort handel menas handel där tidsperioden mellan anskaffning och överlåtelse, eller ekvivalent överlåtelse och anskaffning, är mindre än en (1) månad.