Aktieindexlån HEX25 I/2023

Aktieindexlån HEX25 I/2023

Aktieindexlån HEX25 I/2023 är en 5 års placering. Masskuldebrevslånet är bundet till ett aktieindex. Placeringens eventuella avkastning och kapitalet som återbetalas är beroende av Nasdaq OMX Helsinki 25-indexets utveckling.

 

Avkastning betalas åt placeraren på förfallodagen i enlighet med lånevillkoren. Avkastningen består av en eventuell positiv värdeförändring multiplicerad med en avkastningskoefficient på 175 %*. Ifall värdeförändringen är negativ, utbetalas ingen avkastning. Placeringens skyddsnivå är 80 %. På förfallodagen återbetalas hela det nominella kapitalet ifall värdet sjunkit högst 20 % jämfört med startvärdet. Ifall värdet i slutet av placeringens löptid sjunkit mer än 20 %, återbetalas placeringens nominella kapital minskat med det underliggande indexets (negativa) procentuella värdeförändring.

 

Placeringen är inte kapitalgaranterad, vilket innebär att det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga**. Emittent är SG Issuer, garant är Société Générale och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

Placeringens målmarknad:

Aktieindexlån HEX25 I/2023 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

* Preliminär avkastningskoefficient. Ifall emittenten inte på emissionsdagen kan bekräfta en koefficient om minst 165 % ställs emissionen in.

**Med risk avseende emittentens och/eller garantens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

 

Bekanta dig närmare med Aktieindexlån HEX25 I/2023:s marknadsföringsprospekt, basfaktablad och de preliminära lånevillkoren nedan. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

Teckna »

Bilagor