Placeringsverksamhet
med vidare perspektiv
Fond värden Jämför fonder Bli kund

Unika fastighetsaktiefonder

UB:s urval av fonder omfattar inte bara traditionella ränte- och aktiefonder utan även ett brett sortiment av fonder som placerar i aktier i fastighetsplacerings- och infrastrukturbolag. UB är ur till och med europeisk perspektiv sett en föregångare i avseende realegendoms placerande.

“Med hjälp av UB:s fonder får placeraren på ett kostnadseffektivt sätt en utmärkt diversifiering i tillgångsslag som gör det möjligt att sänka på placeringsportföljens risknivå utan att behöva ge avkall på den förväntade avkastningen på portföljen på lång sikt.”
— Juuso Uski, placeringschef

Framgångsrika och belönade fonder

UB:s fonder har varit framgångsrika i flere jämförelser. Engligt en årlig undersökning gjord av Scandinavian Financial Research (SFR), publicerad i november 2014, gav stora finska institutioner UB högsta betyg angående fondförvaltning och helhets service.

Kriterier som användes vid bedömning var bland annat fondernas avkastning, placeringsfilosofi och kvaliteten på kundbetjäning.

Utnyttja portföljförvaltarnas sakkunnighet och erfarenhet

UB:s fonder förvaltas av mycket erfarna och sakkunniga team. I nästan alla våra fonder har samma person ansvarat för fondens förvaltning sedan den grundades.

Stjärnorna i anslutning till fonderna beskriver Morningstar Rating -klassifieringen. Ifall fonden inte har en Morning Star-rating i A-serien, används ratingen för K-serien.

SkogsfonderAvkastning, 12 m

UB Skog+4.96

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Mer info › Teckna ›

Fastighetsfonder

UB Nordiska Fastigheter

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden.

Mer info › Teckna ›

UB Finska Fastigheter

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter placerar i finska fastighetsobjekt. Fondens placeringsobjekt är bland annat service- och vårdfastigheter, kontor, bostäder och tomter.

Mer info › Teckna ›

FastighetaktiefonderAvkastning, 12 mAvkastning, 12 m

UB Asia REIT Plus+9.46

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader.

Mer info › Teckna ›

UB Europa REIT+22.34

UB Europa REIT gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar.

Mer info › Teckna ›

UB Global REIT+19.29

UB Global REIT lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag.

Mer info › Teckna ›

UB Nordamerika REIT+20.99

UB Nordamerika REIT passar placeraren med en lång placeringshorisont och som vill göra diversifierade placeringar på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader.

Mer info › Teckna ›

UB Real REIT+7.23

UB Real REIT är avsedd för placerare som på fastighetsmarknaden eftersträvar en liknande avkastning som på aktiemarknaden och som vill ge portföljförvaltaren en möjlighet att fritt välja till portföljen de vid tidpunkten bästa bolagen och marknaderna.

Mer info › Teckna ›

InfrastruktursfonderAvkastning, 12 mAvkastning, 12 m

UB EM Infra+5.78

UB EM Infra erbjuder en möjlighet att placera i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna.

Mer info › Teckna ›

UB Infra+19.88

UB Infra erbjuder en möjlighet att placera globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning.

Mer info › Teckna ›

AktiefonderAvkastning, 12 mAvkastning, 12 m

UB Amerika+16.13

UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA.

Mer info › Teckna ›

UB PF Finland+10.97

UB PF Finland lämpar sig för en långfristig placerare som har tilltro till finländska börsnoterade bolags framgång.

Mer info › Teckna ›

RäntefonderAvkastning, 12 m

UB Ränta Plus+1.14

UB Ränte Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner och korta ränteinstrument med låg risknivå.

Mer info › Teckna ›

MultisstrategifonderAvkastning, 12 mAvkastning, 12 m

UB Smart+8.15

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Fonden lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering.

Mer info › Teckna ›

Övriga fonder

UB EM Frontier Real Assets

Fondens medel placeras i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier på tillväxtmarknader.

Mer info › Teckna ›

Andra fonder som förvaltas av UB

Vill du veta mera om våra fonder? Eller veta vilka alternativ som passar dig bäst enligt våra specialister? Kontakta oss per telefon 09 2538 0320 eller per e-post placera@unitedbankers.fi.

Fond värden Bli kund

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På här sidan finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.