UB Skog Global

UB Skog Global

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Fonden erbjuder en möjlighet att placera i skogsindustrins växande och utvecklande värdekedja med en enda placering.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Globala placeringar i skogsindustrin

UB Skog Global placerar globalt i skog, skogsindustrin samt skogindustrins slutprodukter. Tillgångarna placeras både i skogsfonder och börsnoterade skogsaktier.  Skogsfondernas placeringarna sker huvudsakligen på den västra, reglerade marknaden. Genom de börsnoterade skogsaktierna görs placeringar i REIT-företag som äger skogen, samt i skogsindustrin och företag som vidare bearbetar dess slutprodukter.

För vem lämpar sig fonden

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden och som vill uttnyttja megatrenderna inom skogsindustrin. Fondens mål är att erbjuda stabilt tillväxtpotential genom att placera globalt i skogsfastigheter samt aktier inom skogsindustrin.

Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att uppnå en årlig avkastning på 5-7 procent. Avkastningsmålet eftersträvas genom att  långsiktigt placera i skogsindustrin samt globalt diversifiera placeringarna. Fonden strävar efter att uttnyttja den ökande efterfrågan på megatrenderna inom skogsindustriprodukter och det stabila kassaflödet från hållbar träproduktion.

Investeringsfilosofi

Fondens styrkor är dess unika placeringsprocesser samt en professionell portföljförvaltning. Placeringsverksamheten baseras på grundliga analyser av både UB och dess partners. Analysen tar bland annat hänsyn till värderingsnivåerna för placeringsmål, placeringsmiljö och de allmänna ekonomiska utsikterna.

Skogsindustrins tillväxt och utveckling stöds av ett flertal positiva megatrender. Samhällen strävar till en bioekonomi genom att ersätta fossila råvaror med förnybara råvaror var trä alltmer ersätter plast i olika användningsområden.
Teemu Perälä, portföljförvaltare

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den sista bankdagen i januari, april, juli och oktober. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Teckningsavgift 2 %

 

Fondandelar kan lösas in halvårsvis den sista bankdagen i januari och juli. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst sex månader innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift
Placeringstid under 2 år, avgift 3 %
Placeringstid 2–4 år, avgift 2 %
Placeringstid över 4 år, avgift 1 %

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer. Fonden har dessutom förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin (1).

 

Denna fond främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt huvudsakliga negativa konsekvenser, genom att utöva inflytande på bolagen eller investeringsobjekten och genom att utesluta bolag eller investeringsobjekt. Fonden har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Fonden har som mål att uppnå positiva miljöeffekter och sociala effekter genom att göra en del av investeringarna i miljömässigt hållbara investeringsobjekt som uppfyller kriterierna enligt EU:s taxonomiförordning. Fonden investerar i objekt som främjar ett eller flera av följande miljömål definierade av EU: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av miljöföroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. De hållbara investeringarna förväntas vara inriktade på begränsning av klimatförändringar, men skogsindustrins värdekedjor ger förutsättningar att på ett betydande sätt bidra också till övriga ovannämnda EU:s miljömål.

 

Fondens portföljförvaltare analyserar hållbarhetsriskerna, främjandet av hållbarhetsfaktorer och hållbara investeringar med stöd av UB:s ESG-team. I analyserna utnyttjas bl.a. Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser samt objektspecifika due diligence-utredningar. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

(1) För att ekonomisk verksamhet i enlighet med EU:s taxonomiförordning ska kunna betraktas som miljömässigt hållbar, ska den på ett betydande sätt bidra till ett eller flera av de miljömål som fastställts i EU:s taxonomiförordning, och verksamheten får vid sidan av att den bidrar till ett eller flera miljömål inte orsaka betydande skada för något av de övriga miljömålen som nämns i förordningen. Principen att inte orsaka någon betydande skada tillämpas endast på de investeringar i fonden som beaktar EU:s kriterier avseende miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har dessutom förbundit sig att göra 20 % av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin. I fråga om dessa hållbara investeringar enligt EU-taxonomin beaktar fonden följande:

 

 • Principen om att inte orsaka någon betydande skada: Huruvida principen om att ”inte orsaka någon betydande skada” uppfylls i fondens investeringsobjekt bedöms före investeringen utgående från globala ESG-databaser (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) och data som investeringsobjekten själva publicerat. Om det vid utvärderingen konstateras att principen inte uppfylls i fråga om den hållbara investering som fonden avsett, görs investeringen inte.

 

 • Indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer analyseras i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Huvudsakliga negativa konsekvenser övervakas under investeringen och för dem redogörs regelbundet i samband med fondens rapportering. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser som bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt på uppgifter som i övrigt insamlats om investeringsobjekten. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå:

 

Tabell 1 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

 1. Växthusgasutsläpp
 2. Koldioxidavtryck
 3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet
 4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)
 5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
 6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
 7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
 8. Utsläpp till vatten
 9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
 10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 12. Ojusterad löneklyfta mellan könen
 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna
 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

  4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som tillämpas på investeringar i företag som utgör investeringsobjekt

 1. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

 • Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) samt på data som insamlats om investeringsobjektet under due diligence-processen.

 

Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden har ytterligare som mål att uppnå positiva miljöeffekter och sociala effekter genom att investera i objekt som i betydande omfattning medverkar i sådan ekonomisk verksamhet som i EU:s taxonomiklassificering räknas som hållbar verksamhet. Det huvudsakliga målet är att därigenom bidra till begränsningen av klimatförändringarna och till den gröna omställningen.

 

d) Investeringsstrategi

 

UB Skog Global investerar globalt i skog, skogsindustri och vidareförädling av skogsindustrins slutprodukter. Tillgångarna investeras både i skogsfonder och i börsnoterade skogsaktier. Huvudvikten i tillgångarna i de skogsfonder som utgör fondens investeringsobjekt ligger på den reglerade marknaden i väst. Investeringar görs via börsnoterade skogsaktier i REIT-bolag som äger skog samt i skogsindustriaktier och företag som vidareförädlar slutprodukter för skogsindustrin. Mer information om investeringsstrategin: UB Skog Global

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt huvudsakliga negativa konsekvenser, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag. Utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen gör fonden positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och har som mål att investera i objekt, vars miljömässiga och sociala resultat är på god nivå i förhållande till relevanta kontrollgrupper.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Bolagens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). Fonden investerar inte i bolag som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har dessutom förbundit sig att göra 20 % av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Av fondens investeringar främjar 80 % miljörelaterade och sociala egenskaper och de resterande 20 % av fondens investeringar är hållbara investeringar i enlighet med EU-taxonomin.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder samt på data som insamlats om investeringsobjekten. Dessutom följs hållbarhetsmålet upp genom rapporter om hur stor andel av investeringarna som hänför sig till sådan ekonomisk verksamhet som betraktas som miljömässigt hållbar verksamhet. I vilken mån företagens verksamhet är förenlig med målen enligt EU-taxonomin identifieras och bedöms utgående från globala ESG-databaser (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) och objektspecifika uppskattningar (omfattning av taxonomin och förenlighet med taxonomin).

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av fondens hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Därtill kan fondens indikatorer och deras utveckling jämföras med utvecklingen av indikatorerna för motsvarande fonder. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna samt uppgifterna om objektens förenlighet med EU-taxonomin baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder, Bloombergs ESG-databaser och data som insamlats om investeringsobjekten. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga samt beställas separata ESG due diligence-utredningar.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder samt pålitliga samarbetspartner. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts samt på tillgången till data direkt från investeringsobjektet.

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på. I fråga om onoterade objekt, exempelvis andra skogsfonder, baserar sig uppgifterna på tillgänglig rapportering om objektet. Tillgången till aktuella rapporter kan inverka på uppgifterna.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

United Bankers strävar efter att bidra till ökad ansvarsfullhet i fondens investeringsobjekt genom att utöva rösträtt på bolagsstämmorna i de bolag som utgör investeringsobjekt. Detta är ett sätt att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringsobjekten. ISS ESG Proxy Voting-tjänsten analyserar och utövar rösträtt på investeringsobjektens bolagsstämmor i enlighet med ISS:s internationella riktlinjer för Sustainability Proxy Voting. Vid omröstningarna är strävan bl.a. att främja transparens och bidra till begränsningen av klimatförändringarna.

 

Dessutom är fondens investeringar delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

Bilagor

UB:s fonder