Aktieobligation Finland II/2023

Aktieobligation Finland II/2023

Aktieobligation Finland II/2023 erbjuder tillgång till aktiemarknaden med kapitalskydd.

 

Aktieobligation Finland II/2023 är en fem och ett halvt års placering. Masskuldebrevslånet är bundet till ett aktieindex.

 

Placeringen är kapitalgaranterad, vilket innebär att minst 100 % av investeringens nominella värde på förfallodagen returneras till investeraren, oavsett hur referens aktiekorgens värde utvecklar sig under investeringsperioden. Följaktligen kan teckningsavgiften bli en förlust för investeraren.*

 

Referensaktiekorgen består av bolagens Fortum Abp:s, Huhtamäki Abp:s, Kesko Abp:s, Orion Abp:s, Sampo Abp:S, Telia AB:s, TietoEVRY Abp:s och UPM-Kymmene Abp:s aktier. Vart och ett referensbolags vikt i aktiekorgen är 1/8.

 

Placeringens potentiella avkastning utgörs av aktiekorgens positiva värdeförändring under investeringsperioden upp till 40 %, multiplicerat med en avkastningsfaktor på 130 %**. Vilket innebär att den maximala avkastningen på investeringen, räknat med den preliminära avkastningsfaktorn är 52 %. Investeraren gynnas inte av mer än 40 % av aktiekorgens värdeförändring. Om värdeförändringen på aktiekorgen är negativ är avkastningen noll.

 

Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Emittent är Nordea Bank Abp.

 

*Placeringen är behäftad med normal emittent risk. Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen.
**Preliminär avkastningsfaktor. Ifall emittenten inte kan bekräfta en årlig avkastningsfaktor om minst 120 % ställs emissionen in av emittenten. Den slutgiltiga avkastningsfaktorn bekräftas senast på emissionsdagen.

 

Bekanta dig närmare med Aktieobligation Finland II/2023:s marknadsföringsprospekt, basfaktablad och de preliminära lånevillkoren nedan. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.

Teckna »

Bilagor