UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat ammattimaisille sijoittajille suunnattuja, metsäkiinteistöihin sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot harjoittavat kestävää metsätaloutta ja tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua.

 

Vuonna 2014 perustetun Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin sijoittavan metsärahaston, UB Nordic Forest Fund I Ky:n, metsäomaisuus myytiin uudelle omistajalle kesäkuussa 2020. Myös vuonna 2015 perustettu, Suomessa sijaitseviin metsätiloihin sijoittanut UB Nordic Forest Fund II Ky myytiin uudelle omistajalle maaliskuussa 2024. UB Nordic Forest Fund III Ky:n toiminta käynnistyi puolestaan joulukuussa 2018 ja rahasto sijoittaa varansa metsäkiinteistöihin Suomessa sekä Baltiassa. Rahasto suljettiin uusilta sijoituksilta vuonna 2021.

UB Nordic Forest Fund IV

Vuonna 2023 perustettu UB Nordic Forest Fund IV Ky jatkaa United Bankersin Nordic Forest Fundien sarjaa. Rahasto noudattaa samanlaista sijoitusstrategiaa, jota on menestyksekkäästi toteutettu muissakin United Bankersin metsärahastoissa. Aiempiin rahastoihin verrattuna UB Nordic Forest Fund IV:n tavoitteena on kuitenkin lisätä maantieteellistä hajautusta ja tehdä sijoituksia metsätiloihin aiempaa laajemmin Itämeren reunavaltioiden sekä tiettyjen muiden Euroopan maiden alueella. Rahasto voi sijoittaa pääomistaan 20 prosenttia myös Euroopan ulkopuolelle. UB Nordic Forest Fund IV eroaa muista Nordic Forest Fund -rahastoista siinä, että kyseessä on ikuinen eli niin sanottu evergreen-rahasto.

Tavoitteena vakaata tuottoa vastuullisesti

UB Nordic Forest Fund -rahastojen toiminnan ytimessä on kestävän metsätalouden harjoittaminen. Rahastot tavoittelevat vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun myötä. Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto. Sijoitusstrategiana on painottaa hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joissa tuottoa kertyy puuston tilavuuskasvusta ja puutavaralajisiirtymistä. Rahasto pyrkii jakamaan vuosittain edellisvuoden tuloksen osuudenomistajille.

 

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat SFDR artiklan 9 mukaisia kestäviä rahastoja ja sitoutuneet tekemään EU:n taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia.  Rahastojen omistamat metsät ovat kaikki sertifioituja (PEFC™ ja/tai FSC® (FSC Suomi C109750). Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

 

Lisätietoa:

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala

jyri.hietala@unitedbankers.fi +358 40 359 3566

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

UB Nordic Forest Fund II

 

a) Tiivistelmä

 

SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto sijoittaa EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahasto sijoittaa metsään ja pyrkii metsäsijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston metsät sitovat ilmakehän hiilidioksidia kasvaviin puihin ja metsämaahan. Kun metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat ns. hiilinieluina. Rahaston metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu toimii kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana. Lisäksi rahaston toiminnalla odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

 

Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahasto noudattaa FSC® (FSC C109750)- ja PEFC™-sertifiointien sekä muiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisia kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään takaamaan metsäluonnon hyvinvointi ja kannattava metsänhoitotoiminta myös pitkällä tähtäimellä. Kaikki rahaston Suomessa omistamat metsätilat sertifioidaan FSC- ja PEFC-sertifikaatteihin. Ulkomaiset metsät sertifioidaan joko FSC- tai PEFC-sertifikaattiin tai molempiin. Rahaston EU-taksonomian mukaisten kestävyystavoitteiden ja hiilensidonnan toteutumista seurataan säännöllisesti laadittavilla hiilitaselaskelmilla. Tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa.

 

Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston metsäalaan erikoistuneet salkunhoitajat UB:n ESG-tiimin tukemana. Analyysissa ja rahaston seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaista paikkatietoa. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

 

Tämä rahoitustuote tekee kestäviä sijoituksia. Rahaston metsien hoidossa huomioidaan ”Ei merkittävää haittaa” -periaate. Tavoitteena on suunnitella metsänhoito aiheuta merkittävä haittaa luonnon monimuotoisuudelle, ympäristön pilaantumisen ehkäisylle, kiertotalouteen siirtymiselle, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Rahasto noudattaa voimassa olevia ympäristö- ja metäsalan lakeja ja normeja.  Lisäksi rahasto on sitoutunut kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja käytäntöihin ja kaikki rahaston metsät sertifioidaan FSC ja/tai PEFC kestävän metsänhoidon sertifikaatteihin. Sertifiointien tavoitteena on taata metsänhoidon ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, sekä turvata muun muassa luonnon monimuotoisuutta. FSC-sertifiointi edellyttää, että 5 % metsistä jätetään talouskäytön ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 

  • Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin pyritään analysoimaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä, seuraamaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on suunniteltu yhtiöihin kohdistuviin sijoituksiin, joten niiden soveltaminen metsäsijoituksiin on haasteellista. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin on riskiperustainen ja metsärahastojen osalta indikaattoreita seurataan ja analysoidaan siltä osin, kun indikaattorit soveltuvat tähän omaisuuslajiin. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuvat pääasiassa sijoituskohteista kerättyihin tietoihin ja sikäli kun dataa on saatavilla, hyödynnetään myös Sustainalytcsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoja. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla ja indikaattorit soveltuvat kyseiseen omaisuuslajiin:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

1. Kasvihuonekaasupäästöt

2. Hiilijalanjälki

3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti

4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)

5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus

6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden

7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin

8. Päästöt veteen

9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä

10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset

11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute

12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero

13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa

14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

4. Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

  • OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening), sekä due diligence -prosessien aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

 

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillintää kestävien metsäsijoitusten avulla. Lisäksi rahaston metsissä tuotettu puu voi toimia kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana.

 

Rahasto sijoittaa metsään, ja pyrkii metsäsijoituksillaan sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä metsissä kasvaviin puihin ja metsämaahan sekä kestäviin puutuotteisiin. Lisäksi rahaston metsissä kasvaneen puun käytöllä voidaan osin korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja. rahaston metsiä pyritään hoitamaan niin, että ne toimivat pitkällä aikavälillä hiilinieluina. Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu jo päästetyn hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahaston metsänhoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että metsät sitovat tavallista enemmän hiiltä.

 

Rahaston strategia tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja edistää useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 13: Ilmastotekoja, tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä sekä tavoitetta 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri. Metsänhoidon ja metsästä saatavan puun myynnin lisäksi rahasto voi toiminnassaan jalostaa ja kaavoittaa metsäkiinteistöjä sekä hyödyntää metsäkiinteistöjen niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Nordic Forest Fund II -rahaston varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti pääasiassa Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöjen puuston arvonnousun myötä sekä puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Rahasto voi sijoittaa myös yhteismetsäosuuksiin, toisiin metsärahastoihin sekä metsäyhtiöiden arvopapereihin tai muuten epäsuorasti metsäkiinteistöihin. Lisätietoa sijoitusstrategiasta: UB Nordic Forest Fund

 

EU-taksonomian ilmastokriteerit täyttävä metsänhoito on rahastolle keskeistä. Rahasto hoitaa metsiään huomioiden EU taksonomian ilmastokriteerit, tai sijoittaa metsiin, joiden hoito täyttää EU-taksonomiassa metsänhoidolle ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävälle edistämiselle asetetut kriteerit.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Sijoituskohteiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja  Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening) sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahaston sijoituksista 99 % on kestäviä metsäsijoituksia, jotka täyttävät EU-taksonomian kriteerit metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävän edistämisen kriteerit. Valtaosa UB Metsä -rahaston varoista sijoitetaan suoraan tai epäsuorasti Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa kestäviin metsäsijoituksiin sijoittamalla muihin metsärahastoihin.

 

Rahasto voi sijoittaa myös yhteismetsäosuuksiin, metsärahastoihin, metsäyhtiöiden arvopapereihin, tai muilla tavoin epäsuorasti metsäkiinteistöihin. Tuottoa voidaan saada myös metsäkiinteistöjen kehittämisestä ja kaavoittamisesta sekä maa-ainesten tai virkistyspotentiaalin hyödyntämisestä. Nämä toiminnot ovat noin 1 % rahaston sijoituksista normaaleissa markkinaolosuhteissa, eivätkä nämä välttämättä täytä EU-taksonomian ilmastokriteerejä.

 

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

 

Rahaston kestävyystavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisen hiilitaselaskennan avulla. Laskennan tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa. Rahaston metsien hoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että rahaston metsät sitovat tavanomaista enemmän hiiltä. Hiilitaselaskelmat, hiilitasemallinnukset mallinnukset ja raportointi tehdään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaan, jotka kehittyvät jatkuvasti. Rahasto raportoi vuosittain mm. metsien hiilinielun, FSC- ja PEFC-sertifioitujen metsien alat, talouskäytön ulkopuolelle jätetyn metsän alan ja erityyppiset suojellut alat, sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä indikaattoreita.

 

g) Menetelmät

 

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista seurataan tarkastelemalla rahaston metsien hiilinielua ja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuvaavien kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit metsien vuosittainen hiilitase ja hiilinielu sekä pitkän aikavälin ilmastomallinnuksen tulokset, FSC- ja PEFC-sertifioidun metsän alat, suojellun metsän alat, sekä luonnon monimuotoisuutta kuvaavat indikaattorit.

 

Rahaston vuosittaisten hiilitasemallinnusten avulla varmistetaan, että rahaston metsänhoito sitoo pitkän aikavälin mallinnusten osoittamalla tavalla enemmän hiiltä verrattuna tavanomaiseen metsänhoitoon. Metsäsertifiointien avulla varmistetaan, että metsänhoito on ympäristöllisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti metsävaratietoihin ja kohteista kerättyihin tietoihin. Metsän hiililaskentamenetelmä noudattaa yleisiä hyviä käytänteitä metsän hiilen sidonnan ja päästöjen arvioimisessa, mitkä tällä hetkellä nojaavat IPCC:n kansallisten

 

KHK-päästöjen laskentaohjeeseen (2006, 2019). Puuston sekä maaperän hiilivaraston mallinnus vastaa yleisesti IPCC ohjeistuksen vaatimuksia korkeimmalle tarkkuustasolle (Tier 3). Samoin fossiilisten päästöjen laskenta noudattaa yleisesti IPCC:n käytäntöä, missä päästö määrittyy päästökertoimen myötä. Käytetyt puustoa ja puuston kehitystä kuvaavat mallit perustuvat tieteellisissä sarjoissa julkaistuihin artikkeleihin ja valtakunnan metsien inventointi (VMI) -tuloksiin. Lisätietoa menetelmistä on saatavissa rahaston salkunhoitajilta.

 

Lisäksi rahasto hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.   

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään hyvämaineisia tietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista voi perustua sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

Metsien hiilitasemallinnuksen menetelmät ja tietolähteet kehittyvät jatkuvasti. Rahasto pyrkii seuraamaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.  Sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella ja kulloinkin käytettävissä olevilla menetelmillä. Sekä tietojen päivittyminen että menetelmäkehitys voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille datakattavuus ja tietolähteet, joille raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahasto vaikuttaa sijoituksiinsa aktiivisena omistajana muun muassa suunnittelemalla kohteiden metsänhoitoa.

Lisäksi rahasto on mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa sikäli, kun rahaston sijoituskohteet sopivat vaikuttamistoimien kohderyhmiin. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittajakirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

 

Rahaston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sitomalla ilmakehän hiilidioksidia rahaston metsiin. Toisin sanoen rahasto keskittyy tehostamaan kasvihuonekaasujen poistumia. Tästä syystä rahastolla ei ole vertailuindeksiä, eikä rahastolle ole saatavilla (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 a alakohdassa tarkoitettua ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai kyseisen asetuksen 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitettua Pariisin sopimuksen mukaista EU:n vertailuarvoa. Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisuus varmistetaan tässä rahastossa siten, että rahaston kestävät sijoitukset täyttävät EU:n luokittelujärjestelmän metsänhoitoa ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kriteerit.

UB Nordic Forest Fund III

a) Tiivistelmä

 

SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto sijoittaa EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahasto sijoittaa metsään ja pyrkii metsäsijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston metsät sitovat ilmakehän hiilidioksidia kasvaviin puihin ja metsämaahan. Kun metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat ns. hiilinieluina. Rahaston metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu toimii kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana. Lisäksi rahaston toiminnalla odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

 

Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahasto noudattaa FSC® (FSC C109750)- ja PEFC™-sertifiointien sekä muiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisia kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään takaamaan metsäluonnon hyvinvointi ja kannattava metsänhoitotoiminta myös pitkällä tähtäimellä. Kaikki rahaston Suomessa omistamat metsätilat sertifioidaan FSC- ja PEFC-sertifikaatteihin. Ulkomaiset metsät sertifioidaan joko FSC- tai PEFC-sertifikaattiin tai molempiin. Rahaston EU-taksonomian mukaisten kestävyystavoitteiden ja hiilensidonnan toteutumista seurataan säännöllisesti laadittavilla hiilitaselaskelmilla. Tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa.

 

Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston metsäalaan erikoistuneet salkunhoitajat UB:n ESG-tiimin tukemana. Analyysissa ja rahaston seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaista paikkatietoa. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

 

Tämä rahoitustuote tekee kestäviä sijoituksia. Rahaston metsien hoidossa huomioidaan ”Ei merkittävää haittaa” -periaate. Tavoitteena on suunnitella metsänhoito aiheuta merkittävä haittaa luonnon monimuotoisuudelle, ympäristön pilaantumisen ehkäisylle, kiertotalouteen siirtymiselle, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Rahasto noudattaa voimassa olevia ympäristö- ja metäsalan lakeja ja normeja.  Lisäksi rahasto on sitoutunut kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja käytäntöihin ja kaikki rahaston metsät sertifioidaan FSC ja/tai PEFC kestävän metsänhoidon sertifikaatteihin. Sertifiointien tavoitteena on taata metsänhoidon ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, sekä turvata muun muassa luonnon monimuotoisuutta. FSC-sertifiointi edellyttää, että 5 % metsistä jätetään talouskäytön ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 

  • Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin pyritään analysoimaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä, seuraamaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on suunniteltu yhtiöihin kohdistuviin sijoituksiin, joten niiden soveltaminen metsäsijoituksiin on haasteellista. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin on riskiperustainen ja metsärahastojen osalta indikaattoreita seurataan ja analysoidaan siltä osin, kun indikaattorit soveltuvat tähän omaisuuslajiin. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuvat pääasiassa sijoituskohteista kerättyihin tietoihin ja sikäli kun dataa on saatavilla, hyödynnetään myös Sustainalytcsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoja. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla ja indikaattorit soveltuvat kyseiseen omaisuuslajiin:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

1. Kasvihuonekaasupäästöt

2. Hiilijalanjälki

3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti

4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)

5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus

6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden

7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin

8. Päästöt veteen

9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä

10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset

11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute

12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero

13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa

14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

4. Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

  • OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening), sekä due diligence -prosessien aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

 

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillintää kestävien metsäsijoitusten avulla. Lisäksi rahaston metsissä tuotettu puu voi toimia kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana.

 

Rahasto sijoittaa metsään, ja pyrkii metsäsijoituksillaan sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä metsissä kasvaviin puihin ja metsämaahan sekä kestäviin puutuotteisiin. Lisäksi rahaston metsissä kasvaneen puun käytöllä voidaan osin korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja. rahaston metsiä pyritään hoitamaan niin, että ne toimivat pitkällä aikavälillä hiilinieluina. Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu jo päästetyn hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahaston metsänhoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että metsät sitovat tavallista enemmän hiiltä.

 

Rahaston strategia tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja edistää useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 13: Ilmastotekoja, tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä sekä tavoitetta 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri. Metsänhoidon ja metsästä saatavan puun myynnin lisäksi rahasto voi toiminnassaan jalostaa ja kaavoittaa metsäkiinteistöjä sekä hyödyntää metsäkiinteistöjen niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Nordic Forest Fund III -rahaston varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti pääasiassa Itämeren alueella sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Maksimissaan 10 % rahaston varallisuudesta voidaan sijoittaa muihin Euroopan maihin. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöjen puuston arvonnousun myötä sekä puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Rahasto voi sijoittaa myös yhteismetsäosuuksiin, toisiin metsärahastoihin sekä metsäyhtiöiden arvopapereihin tai muuten epäsuorasti metsäkiinteistöihin. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Lisätietoa sijoitusstrategiasta: UB Nordic Forest Fund

 

EU-taksonomian ilmastokriteerit täyttävä metsänhoito on rahastolle keskeistä. Rahasto hoitaa metsiään huomioiden EU taksonomian ilmastokriteerit, tai sijoittaa metsiin, joiden hoito täyttää EU-taksonomiassa metsänhoidolle ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävälle edistämiselle asetetut kriteerit.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Sijoituskohteiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja  Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening) sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahaston sijoituksista 99 % on kestäviä metsäsijoituksia, jotka täyttävät EU-taksonomian kriteerit metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävän edistämisen kriteerit. Valtaosa UB Metsä -rahaston varoista sijoitetaan suoraan tai epäsuorasti Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa kestäviin metsäsijoituksiin sijoittamalla muihin metsärahastoihin.

 

Rahasto voi sijoittaa myös yhteismetsäosuuksiin, metsärahastoihin, metsäyhtiöiden arvopapereihin, tai muilla tavoin epäsuorasti metsäkiinteistöihin. Tuottoa voidaan saada myös metsäkiinteistöjen kehittämisestä ja kaavoittamisesta sekä maa-ainesten tai virkistyspotentiaalin hyödyntämisestä. Nämä toiminnot ovat noin 1 % rahaston sijoituksista normaaleissa markkinaolosuhteissa, eivätkä nämä välttämättä täytä EU-taksonomian ilmastokriteerejä.

 

f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

 

Rahaston kestävyystavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisen hiilitaselaskennan avulla. Laskennan tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa. Rahaston metsien hoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että rahaston metsät sitovat tavanomaista enemmän hiiltä. Hiilitaselaskelmat, hiilitasemallinnukset mallinnukset ja raportointi tehdään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaan, jotka kehittyvät jatkuvasti. Rahasto raportoi vuosittain mm. metsien hiilinielun, FSC- ja PEFC-sertifioitujen metsien alat, talouskäytön ulkopuolelle jätetyn metsän alan ja erityyppiset suojellut alat, sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä indikaattoreita.

 

g) Menetelmät

 

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista seurataan tarkastelemalla rahaston metsien hiilinielua ja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuvaavien kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit metsien vuosittainen hiilitase ja hiilinielu sekä pitkän aikavälin ilmastomallinnuksen tulokset, FSC- ja PEFC-sertifioidun metsän alat, suojellun metsän alat, sekä luonnon monimuotoisuutta kuvaavat indikaattorit.

 

Rahaston vuosittaisten hiilitasemallinnusten avulla varmistetaan, että rahaston metsänhoito sitoo pitkän aikavälin mallinnusten osoittamalla tavalla enemmän hiiltä verrattuna tavanomaiseen metsänhoitoon. Metsäsertifiointien avulla varmistetaan, että metsänhoito on ympäristöllisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti metsävaratietoihin ja kohteista kerättyihin tietoihin. Metsän hiililaskentamenetelmä noudattaa yleisiä hyviä käytänteitä metsän hiilen sidonnan ja päästöjen arvioimisessa, mitkä tällä hetkellä nojaavat IPCC:n kansallisten

 

KHK-päästöjen laskentaohjeeseen (2006, 2019). Puuston sekä maaperän hiilivaraston mallinnus vastaa yleisesti IPCC ohjeistuksen vaatimuksia korkeimmalle tarkkuustasolle (Tier 3). Samoin fossiilisten päästöjen laskenta noudattaa yleisesti IPCC:n käytäntöä, missä päästö määrittyy päästökertoimen myötä. Käytetyt puustoa ja puuston kehitystä kuvaavat mallit perustuvat tieteellisissä sarjoissa julkaistuihin artikkeleihin ja valtakunnan metsien inventointi (VMI) -tuloksiin. Lisätietoa menetelmistä on saatavissa rahaston salkunhoitajilta.

 

Lisäksi rahasto hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.   

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään hyvämaineisia tietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista voi perustua sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

Metsien hiilitasemallinnuksen menetelmät ja tietolähteet kehittyvät jatkuvasti. Rahasto pyrkii seuraamaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.  Sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella ja kulloinkin käytettävissä olevilla menetelmillä. Sekä tietojen päivittyminen että menetelmäkehitys voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille datakattavuus ja tietolähteet, joille raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahasto vaikuttaa sijoituksiinsa aktiivisena omistajana muun muassa suunnittelemalla kohteiden metsänhoitoa.

Lisäksi rahasto on mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa sikäli, kun rahaston sijoituskohteet sopivat vaikuttamistoimien kohderyhmiin. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittajakirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

 

Rahaston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sitomalla ilmakehän hiilidioksidia rahaston metsiin. Toisin sanoen rahasto keskittyy tehostamaan kasvihuonekaasujen poistumia. Tästä syystä rahastolla ei ole vertailuindeksiä, eikä rahastolle ole saatavilla (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 a alakohdassa tarkoitettua ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai kyseisen asetuksen 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitettua Pariisin sopimuksen mukaista EU:n vertailuarvoa. Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisuus varmistetaan tässä rahastossa siten, että rahaston kestävät sijoitukset täyttävät EU:n luokittelujärjestelmän metsänhoitoa ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kriteerit.

UB Nordic Forest Fund IV


a) Tiivistelmä

 

SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto sijoittaa EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahasto sijoittaa metsään ja pyrkii metsäsijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston metsät sitovat ilmakehän hiilidioksidia kasvaviin puihin ja metsämaahan. Kun metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat ns. hiilinieluina. Rahaston metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu toimii kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana.

 

Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahasto noudattaa FSC® (FSC C109750)- ja PEFC™-sertifiointien sekä muiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisia kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään takaamaan metsäluonnon hyvinvointi ja kannattava metsänhoitotoiminta myös pitkällä tähtäimellä. Kaikki rahaston Suomessa omistamat metsätilat sertifioidaan FSC- ja PEFC-sertifikaatteihin. Ulkomaiset metsät sertifioidaan joko FSC- tai PEFC-sertifikaattiin tai molempiin. Rahaston EU-taksonomian mukaisten kestävyystavoitteiden ja hiilensidonnan toteutumista seurataan säännöllisesti laadittavilla hiilitaselaskelmilla. Tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa.

 

Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston metsäalaan erikoistuneet salkunhoitajat UB:n ESG-tiimin tukemana. Analyysissa ja rahaston seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaista paikkatietoa. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.


Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.


b) Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle


Tämä rahoitustuote tekee kestäviä sijoituksia. Rahaston metsien hoidossa huomioidaan ”Ei merkittävää haittaa” -periaate. Tavoitteena on suunnitella metsänhoito aiheuta merkittävä haittaa luonnon monimuotoisuudelle, ympäristön pilaantumisen ehkäisylle, kiertotalouteen siirtymiselle, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Rahasto noudattaa voimassa olevia ympäristö- ja metsäalan lakeja ja normeja. Lisäksi rahasto on sitoutunut kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja käytäntöihin ja kaikki rahaston metsät sertifioidaan FSC ja/tai PEFC kestävän metsänhoidon sertifikaatteihin. Sertifiointien tavoitteena on taata metsänhoidon ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, sekä turvata muun muassa luonnon monimuotoisuutta. FSC-sertifiointi edellyttää, että 5 % metsistä jätetään talouskäytön ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. '


• Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin pyritään analysoimaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä, seuraamaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on suunniteltu yhtiöihin kohdistuviin sijoituksiin, joten niiden soveltaminen metsäsijoituksiin on haasteellista. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin on riskiperustainen ja metsärahastojen osalta indikaattoreita seurataan ja analysoidaan siltä osin, kun indikaattorit soveltuvat tähän omaisuuslajiin. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuvat pääasiassa sijoituskohteista kerättyihin tietoihin ja sikäli kun dataa on saatavilla, hyödynnetään myös Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoja. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla ja indikaattorit soveltuvat kyseiseen omaisuuslajiin:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
1. Kasvihuonekaasupäästöt
2. Hiilijalanjälki
3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti
4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)
5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus
6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden
7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin
8. Päästöt veteen
9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä
10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute
12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero
13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
14. Luonnolliset lajit ja suojelualueet

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit
9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

• OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening), sekä due diligence -prosessien aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

c) Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

 

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillintää kestävien metsäsijoitusten avulla. Lisäksi rahaston metsissä tuotettu puu voi toimia kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana.


Rahasto sijoittaa metsään, ja pyrkii metsäsijoituksillaan sitomaan hiilidioksidia ilmakehästä metsissä kasvaviin puihin ja metsämaahan sekä kestäviin puutuotteisiin. Lisäksi rahaston metsissä kasvaneen puun käytöllä voidaan osin korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja. rahaston metsiä pyritään hoitamaan niin, että ne toimivat pitkällä aikavälillä hiilinieluina. Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu jo päästetyn hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahaston metsänhoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että metsät sitovat tavallista enemmän hiiltä.


Rahaston strategia tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja edistää useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta 13: Ilmastotekoja, tavoitetta 15: Maanpäällinen elämä sekä tavoitetta 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri. Metsänhoidon ja metsästä saatavan puun myynnin lisäksi rahasto voi toiminnassaan jalostaa ja kaavoittaa metsäkiinteistöjä sekä hyödyntää metsäkiinteistöjen niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.


d) Sijoitusstrategia


UB Nordic Forest Fund IV -rahaston varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti metsäkiinteistöihin pääosin Itämeren alueen maissa. Rahasto voi sijoittaa myös muissa Euroopan maissa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Enintään 20 prosenttia rahaston metsävarallisuudesta voi olla Euroopan ulkopuolisissa maissa. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti kestävän metsänhoidon avulla sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöjen puuston arvonnousun myötä sekä puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Rahasto voi sijoittaa metsiin myös epäsuorasti sijoittamalla esimerkiksi toisiin metsärahastoihin sekä metsäyhtiöiden arvopapereihin. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja. Lisätietoa sijoitusstrategiasta: UB Nordic Forest Fund


EU-taksonomian ilmastokriteerit täyttävä metsänhoito on rahastolle keskeistä. Rahasto hoitaa metsiään huomioiden EU taksonomian ilmastokriteerit, tai sijoittaa metsiin, joiden hoito täyttää EU-taksonomiassa metsänhoidolle ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävälle edistämiselle asetetut kriteerit.


Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.


Sijoituskohteiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening) sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Jos tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus


Rahaston sijoituksista 99 % on kestäviä metsäsijoituksia, jotka täyttävät EU-taksonomian kriteerit metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävän edistämisen kriteerit. Valtaosa rahaston varoista sijoitetaan suoraan tai epäsuorasti Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Lisäksi rahasto voi sijoittaa kestäviin metsäsijoituksiin sijoittamalla muihin metsärahastoihin.


Rahasto voi sijoittaa myös yhteismetsäosuuksiin, metsärahastoihin, metsäyhtiöiden arvopapereihin, tai muilla tavoin epäsuorasti metsäkiinteistöihin. Tuottoa voidaan saada myös metsäkiinteistöjen kehittämisestä ja kaavoittamisesta sekä maa-ainesten tai virkistyspotentiaalin hyödyntämisestä. Nämä toiminnot ovat noin 1 % rahaston sijoituksista normaaleissa markkinaolosuhteissa, eivätkä nämä välttämättä täytä EU-taksonomian ilmastokriteerejä.


f) Kestävän sijoitustavoitteen seuranta


Rahaston kestävyystavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisen hiilitaselaskennan avulla. Laskennan tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa. Rahaston metsien hoito suunnitellaan 30 vuoden hiilitasemallinnusten avulla niin, että rahaston metsät sitovat tavanomaista enemmän hiiltä. Hiilitaselaskelmat, hiilitasemallinnukset mallinnukset ja raportointi tehdään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaan, jotka kehittyvät jatkuvasti. Rahasto raportoi vuosittain mm. metsien hiilinielun, FSC- ja PEFC-sertifioitujen metsien alat, talouskäytön ulkopuolelle jätetyn metsän alan ja eri tyyppiset suojellut alat, sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä indikaattoreita.


g) Menetelmät


Rahaston kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista seurataan tarkastelemalla rahaston metsien hiilinielua ja kestävän metsänhoidon käytäntöjä kuvaavien kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit metsien vuosittainen hiilitase ja hiilinielu sekä pitkän aikavälin ilmastomallinnuksen tulokset, FSC- ja PEFC-sertifioidun metsän alat, suojellun metsän alat, sekä luonnon monimuotoisuutta kuvaavat indikaattorit.

 

Rahaston hiilitasemallinnusten avulla varmistetaan, että rahaston metsänhoito sitoo pitkän aikavälin mallinnusten osoittamalla tavalla enemmän hiiltä verrattuna tavanomaiseen metsänhoitoon. Metsäsertifiointien avulla varmistetaan, että metsänhoito on ympäristöllisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely


Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti metsävaratietoihin ja kohteista kerättyihin tietoihin. Metsän hiililaskentamenetelmä noudattaa yleisiä hyviä käytänteitä metsän hiilen sidonnan ja päästöjen arvioimisessa, mitkä tällä hetkellä nojaavat IPCC:n kansallisten KHK-päästöjen laskentaohjeeseen (2006, 2019). Puuston sekä maaperän hiilivaraston mallinnus vastaa yleisesti IPCC ohjeistuksen vaatimuksia korkeimmalle tarkkuustasolle (Tier 3). Samoin fossiilisten päästöjen laskenta noudattaa yleisesti IPCC:n käytäntöä, missä päästö määrittyy päästökertoimen myötä. Käytetyt puustoa ja puuston kehitystä kuvaavat mallit perustuvat tieteellisissä sarjoissa julkaistuihin artikkeleihin ja valtakunnan metsien inventointi (VMI) -tuloksiin. Lisätietoa menetelmistä on saatavissa rahaston salkunhoitajilta.

 

Lisäksi rahasto hyödyntää mahdollisuuksien mukaan Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien ja yhteistyökumppanien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään hyvämaineisia tietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista voi perustua sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.


i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset


Metsien hiilitasemallinnuksen menetelmät ja tietolähteet kehittyvät jatkuvasti. Rahasto pyrkii seuraamaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä. Sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella ja kulloinkin käytettävissä olevilla menetelmillä. Sekä tietojen päivittyminen että menetelmäkehitys voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille datakattavuus, tietolähteet ja menetelmät, joille raportointi ja seuranta perustuu.


j) Asianmukainen huolellisuus


Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU:n taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta.

 

k) Vaikuttamispolitiikat


Rahasto vaikuttaa sijoituksiinsa aktiivisena omistajana muun muassa suunnittelemalla kohteiden metsänhoitoa.


Lisäksi rahasto on mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa sikäli, kun rahaston sijoituskohteet sopivat vaikuttamistoimien kohderyhmiin. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers muun muassa kannustaa yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen


l) Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen


Rahaston tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta sitomalla ilmakehän hiilidioksidia rahaston metsiin. Toisin sanoen rahasto keskittyy tehostamaan kasvihuonekaasujen poistumia. Tästä syystä rahastolla ei ole vertailuindeksiä, eikä rahastolle ole saatavilla (EU) 2016/1011 3 artiklan 23 a alakohdassa tarkoitettua ilmastosiirtymää koskevaa EU:n vertailuarvoa tai kyseisen asetuksen 3 artiklan 23 b alakohdassa tarkoitettua Pariisin sopimuksen mukaista EU:n vertailuarvoa. Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisuus varmistetaan tässä rahastossa siten, että rahaston kestävät sijoitukset täyttävät EU:n luokittelujärjestelmän metsänhoitoa ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat kriteerit.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.