Ersätting

Ersätting

ERSÄTTNING I UNITED BANKERS-KONCERNEN

Nedan beskrivs United Banker-koncernens ersättningsprinciper och huvuddragen i incitamentsystemet för United Bankers-koncernens ledning. United Bankers-koncernen följer i sina ersättningsprinciper och vid utbetalning av ersättning förpliktande lagstiftning och Finansinspektionens gällande tolkningar och föreskrifter gällande ersättning. I rapporteringen av United Bankers-koncernens ersättningar iakttas dessutom den reglering som gäller finländska börsbolag och Finsk kod för bolagsstyrning 2020 som getts ut av Värdepappersmarknadsföreningen rf.

 

Styrelsen för United Bankers Abp (nedan ”United Bankers” eller ”Bolaget”) har en ersättningskommitté som består av Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson och Elisabeth Dreijer von Sydow. United Bankers-koncernens compliance- och riskhanteringsfunktioner deltar i planeringen av ersättningsprinciperna och ersättningspraxisen och compliancefunktionen övervakar att Bolagets och United Bankers-koncernens ersättningssystem är förenliga med regler och lagstiftning. Compliancefunktionen rapporterar årligen till styrelsen om bolagets ersättningspolicy.

 

Bolagets styrelse godkände den 18 december 2023 en uppdaterad ersättningspolicy för organen som definierar principerna för ersättning till Bolagets styrelsemedlemmar och verkställande direktören. Ersättningspolicyn har behandlats vid den ordinarie bolagsstämman 2024, varvid bolagsstämman genom ett rådgivande beslut beslutade att bifalla ersättningspolicyn. Bolaget upprättar dessutom årligen en ersättningsrapport för organen. Länkar till ovannämnda dokument och övriga upplysningar om ersättning finns i slutet av denna sida.

 

Bolagets styrelse har godkänt skriftliga ersättningsprinciper för United Bankers-koncernen med enhetliga riktlinjer för ersättning till koncernbolagens ledning och medarbetare. Styrelsen för varje bolag inom United Bankers-koncernen som omfattas av dessa ersättningsprinciper godkänner ersättningsprinciperna som bindande för sig. Utöver de allmänna principerna tillämpas i United Bankers-koncernen också ett incitamentsystem för ledningen som godkänts av Bolagets styrelse samt ersättningssystem för respektive dotterbolag och/eller enheter som godkänts av koncernbolagen.

 

Ledningens incitamentsystem tillämpas på medlemmarna i Bolagets ledningsgrupp och på ledningen för vissa affärsområden. Koncernens ekonomidirektör och personerna med ansvar för compliance- och riskhanteringsfunktionerna omfattas inte av ovannämnda incitamentsystem.

 

United Bankers-koncernens ersättningsprinciper

United Bankers-koncernens ersättningsprinciper är i linje med United Bankers-koncernens affärsstrategi, mål och värderingar som godkänts av Bolagets styrelse och motsvarar koncernens intressen på lång sikt samt främjar en sund och effektiv riskhantering i koncernen. För att uppnå ovannämnda mål och för att säkerställa rättvisa och könsneutrala incitamentsystem bedöms och analyseras United Bankers-koncernens ersättningsprinciper och realiserade ersättning minst varje år av Bolagets styrelse.

 

Ersättningsprinciperna för United Bankers-koncernens ledning och medarbetarna i koncernen innehåller kvalitetskriterier som uppmuntrar personerna att agera i kundernas bästa intresse samt i enlighet med en hållbar utveckling för koncernen och koncernbolagen. Ersättningar till personer i ansvarig ställning inom United Bankers-koncernens kontrollfunktioner övervakas av Bolagets styrelse. Ersättningarna till personer som arbetar inom kontrollfunktionen fastställs utifrån uppfyllandet av fastställda mål och får inte vara beroende av den affärsenhets resultat som personen övervakar.

 

United Bankers-koncernens ersättningssystem består av både fasta och rörliga ersättningar, vars syfte är att upprätthålla och främja en växande affärsverksamhet samt engagera koncernledningen och övrig personal att utveckla koncernen på lång sikt. Målet är ytterligare att belöna medarbetare för uppnåendet av personliga mål och särskilt goda arbetsprestationer och på detta sätt stärka koncernens konkurrenskraft som arbetsgivare.

 

I ersättningssystemet fastställs förhållandet mellan fasta och rörliga ersättningar samt ett tak för de rörliga ersättningarna. De rörliga ersättningarnas andel av den totala ersättningen justeras årligen för varje koncernbolag separat. Vid fastställandet av ersättningarna ska den fasta ersättning som fastställs utifrån ersättningstagarens yrkeskompetens, befattningsbeskrivning och organisatoriska ansvar vara tillräckligt stor, så att en eventuell utebliven rörlig ersättning inte blir orimlig ur ersättningstagarens synvinkel.

 

Den rörliga ersättningen ska i ersättningssystemet grunda sig på en helhetsbedömning av ersättningstagarens och affärsenhetens prestation samt på Bolagets och United Bankers-koncernens totala resultat och dess utveckling. Vid prestationsbedömningen ska ekonomiska och övriga faktorer beaktas samt hur prestationen eller resultatet har utfallit på lång sikt. En ersättningstagare kan således få rätt till rörlig ersättning och den kan betalas ut endast om ersättningstagaren har handlat i enlighet med bestämmelser och föreskrifter som är förpliktande för United Bankers-koncernen och i enlighet med koncernens värderingar, policyer och hållbarhetsmål.

 

Om United Bankers-koncernens tillgångar i och utanför balansräkningen uppgår till ett genomsnittligt värde av högst 100 miljoner euro under föregående granskningsperiod på fyra år, behöver United Bankers-koncernen inte skjuta upp utbetalningen av ersättningar och betala ut rörliga ersättningar som icke-monetär belöning eller tillämpa de krav som gäller tilläggspensionsförmåner. Ersättningen till en person som omfattas av ledningens incitamentsystem kan i enlighet med koncernens interna anvisningar betalas delvis kontant och delvis i form av Bolagets aktier, eller om lagstiftningen tillåter, i form av övriga finansiella instrument som är länkade till Bolagets aktier.

 

I de rörliga ersättningsbelopp som betalas ut beaktas åtminstone de risker som är kända vid bedömningstidpunkten samt eventuella framtida risker, kapitalkostnader och nödvändig likviditet. Dessutom får det totala ersättningsbelopp som betalas ut inte vara så stort att det begränsar möjligheterna att stärka United Bankers-koncernens eller koncernbolagets kapitalbas. För att säkerställa det ovannämnda kan United Bankers-koncernens styrelse i enlighet med villkoren för ersättningssystemet besluta att rörliga ersättningar inte betalas ut antingen i sin helhet eller delvis, om utbetalningen av en sådan ersättning skulle äventyra koncernens eller det betalande koncernbolagets kapitaltäckning, samt besluta om att skjuta upp utbetalning av ersättning och att betala ut ersättning i flera poster.

 

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisraportti 2021

IFR:n mukaiset tiedot palkitsemisjärjestelmästä ja -käytänteistä 2021

Palkitsemisraportti 2020

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

Muut palkitsemista koskevat tiedot

CRR 450 -dokumentti 2020

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016