Palkitseminen

Palkitseminen

PALKITSEMISEN JÄRJESTÄMINEN UNITED BANKERS OYJ -KONSERNISSA

Alla kuvataan United Bankers Oyj -konsernin (jäljempänä ”United Bankers -konserni”) palkitsemisperiaatteet sekä United Bankers -konsernin johdon kannustinjärjestelmän pääpiirteet. United Bankers -konserni noudattaa palkitsemisperiaatteissaan ja palkkioiden maksussa sitä velvoittavaa sääntelyä sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä palkitsemiseen liittyen. United Bankers -konsernin palkitsemista koskevassa raportoinnissa noudatetaan lisäksi suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevaa sääntelyä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa pörssiyhtiöiden Hallinnointikoodia vuodelta 2020.

United Bankers Oyj:n (jäljempänä ”United Bankers” tai ”Yhtiö”) hallituksella on palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Elisabeth Dreijer von Sydow. United Bankers -konsernin compliance- ja riskienhallintatoiminnot ovat mukana palkitsemisperiaatteiden ja -käytäntöjen suunnittelussa ja compliance-toiminto valvoo Yhtiön ja United Bankers -konsernin palkitsemisjärjestelmien sääntelynmukaisuutta. Compliance-toiminto raportoi Yhtiön hallitukselle palkitsemisasioista vuosittain.

 

Yhtiön hallitus on 18.12.2023 hyväksynyt päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan, jossa määritellään Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvät periaatteet. Palkitsemispolitiikka on käsitelty vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jolloin yhtiökokous päätti neuvoa-antavalla päätöksellä kannattaa palkitsemispolitiikkaa. Yhtiö laatii lisäksi vuosittain toimielinten palkitsemista koskevan palkitsemisraportin. Linkit edellä mainittuihin dokumentteihin sekä muihin palkitsemista koskeviin tietoihin löytyvät tämän sivun lopusta.

 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt United Bankers -konsernille kirjalliset palkitsemisperiaatteet, jotka ohjaavat yhdenmukaisesti konserniyhtiöiden johdon ja työntekijöiden palkitsemista. Jokaisen näiden palkitsemisperiaatteiden piirissä olevan United Bankers -konserniin kuuluvan yhtiön hallitus hyväksyy palkitsemisperiaatteet itseään sitoviksi. Yleisten periaatteiden lisäksi United Bankers -konsernissa on käytössä Yhtiön hallituksen hyväksymä johdon kannustinjärjestelmä sekä konserniyhtiöiden hyväksymät tytäryhtiö- ja/tai toimintokohtaiset palkitsemisjärjestelmät.

 

Johdon kannustinjärjestelmää sovelletaan Yhtiön johtoryhmän jäseniin ja tiettyihin liiketoimintojen vetäjiin. Konsernin talousjohtaja ja compliance- ja riskienhallintatoiminnoista vastaavat henkilöt eivät kuulu edellä mainittuun kannustinjärjestelmään.

 

United Bankers -konsernin palkitsemisperiaatteet

United Bankers -konsernin palkitsemisperiaatteet ovat linjassa Yhtiön hallituksen hyväksymän United Bankers -konsernin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen kanssa sekä vastaavat konsernin pitkän aikavälin etua ja edistävät hyvää ja tehokasta riskienhallintaa konsernissa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä palkitsemisjärjestelmien oikeudenmukaisuuden ja sukupuolineutraaliuden takaamiseksi United Bankers -konsernin palkitsemisperiaatteita ja toteutunutta palkitsemista arvioidaan ja tarkastellaan vähintään vuosittain Yhtiön hallituksen toimesta.

 

United Bankers -konsernin johdon ja konserniin kuuluvien työntekijöiden palkitsemisperusteet sisältävät laadullisia kriteerejä, joilla kannustetaan henkilöitä toimimaan asiakkaiden edun sekä konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden kestävän kehityksen mukaisesti. United Bankers -konsernin valvontatoimien vetäjien palkitsemista valvoo Yhtiön hallitus. Valvontatoiminnossa työskentelevän henkilön palkitseminen määräytyy valvontaa varten määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen perusteella, eikä palkitseminen saa olla riippuvainen sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota kyseinen henkilö valvoo.

 

United Bankers -konsernin palkitsemisjärjestelmä koostuu sekä kiinteistä että muuttuvista palkkioista, joiden tavoitteena on ylläpitää ja edesauttaa liiketoiminnan kasvua sekä sitouttaa konsernin johto ja muu henkilöstö konsernin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lisäksi pyrkimyksenä on palkita henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä erityisen hyvästä työsuoriutumisesta ja näin vahvistaa konsernin kilpailukykyä työnantajana.

 

Palkitsemisjärjestelmässä määritellään kulloinkin noudatettava kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhde sekä se, kuinka suureksi muuttuvat palkkiot voivat nousta. Muuttuvien palkkioiden osuus kokonaispalkkiomäärästä tarkastetaan vuosittain jokaisen United Bankers -konserniyhtiön osalta erikseen. Palkkioita määriteltäessä huomioidaan, että palkkionsaajan ammatillisen osaamisen, tehtävänkuvan ja organisatorisen vastuun perusteella määräytyvän kiinteän palkkion on oltava riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion mahdollinen maksamatta jättäminen ei muodostu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi.

 

Muuttuvan palkkion on perustuttava palkitsemisjärjestelmässä kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta sekä Yhtiön ja United Bankers -konsernin kokonaistuloksesta että näiden kehittymisestä. Suoritusta arvioitaessa on otettava huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä se, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä. Näin ollen palkkionsaajan oikeus muuttuvaan palkkioon voi syntyä ja se voidaan maksaa hänelle vain, jos palkkionsaaja on menetellyt United Bankers -konsernia velvoittavien säännösten, ohjeiden ja konsernin määrittelemien arvojen, toimintaperiaatteiden sekä vastuullisuustavoitteiden mukaisesti.

 

United Bankers -konsernin taseeseen kuuluvien ja taseen ulkopuolisten varojen arvon ollessa keskimäärin enintään 100 miljoonaa euroa edeltävällä neljän vuoden tarkastelujaksolla, ei United Bankers -konsernin tarvitse soveltaa palkkioiden maksamisen lykkäämistä ja muuttuvien palkkioiden maksamista muuna kuin rahana eikä lisäeläke-etuuksia koskevia vaatimuksia. Johdon kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön palkkio voidaan maksaa konsernin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti osittain käteisenä ja osittain Yhtiön osakkeina tai sääntelyn niin salliessa muina Yhtiön osakkeisiin linkitettyinä rahoitusvälineinä.

 

Maksettavien muuttuvien palkkioiden määrissä otetaan huomioon ainakin arviointihetkellä tiedossa olevat sekä mahdollisesti tulevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Lisäksi huomioidaan, että maksettavaksi tulevien palkkioiden kokonaismäärä ei nouse niin suureksi, että se rajoittaisi United Bankers -konsernin tai siihen kuuluvan konserniyhtiön pääomapohjan vahvistamista. Edellä mainitun takaamiseksi United Bankers -konsernin hallitus voi palkitsemisjärjestelmän ehtojen mukaisesti päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain, mikäli tällaisen palkkion maksaminen vaarantaisi konsernin tai maksavan konserniyhtiön vakavaraisuuden, sekä päättää palkkion maksamisen lykkäämisestä ja palkkion maksamisesta useammassa erässä.

 

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisraportti 2021

IFR:n mukaiset tiedot palkitsemisjärjestelmästä ja -käytänteistä 2021

Palkitsemisraportti 2020

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä

Muut palkitsemista koskevat tiedot

CRR 450 -dokumentti 2020

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2018

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017

United Bankers -konsernin palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2016